نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه موفقیت سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری در گرو کسب مزیت رقابتی به‌واسطه عملکرد نوآورانه ناشی از دانش محوری است. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی نقش رهبری دانش محور در عملکرد نوآورانه در سازمان‌های دولتی استان گیلان پرداخته است. این تحقیق از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل سازمان‌های دولتی شهر رشت است که به دلیل در دسترس بودن، بین همه آنها پرسشنامه توزیع گردید. به‌منظور تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده معنادار بودن تاثیر انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه (63/0r =)، بکارگیری دانش بر عملکرد نوآورانه (26/0r =) و ایجاد دانش بر عملکرد نوآورانه (21/0r =) است. تاثیر انباشت دانش بر عملکرد نوآورانه نیز هم از طریق انتقال دانش و هم بکارگیری دانش، معنادار است. نهایتاً، بر اساس یافته‌ها، تاثیر رهبری دانش‌محور بر مستندسازی دانش (58/0r=)، تاثیر رهبری دانش‌محور بر بکارگیری دانش (39/0r=) و تاثیر رهبری دانش‌محور بر ایجاد دانش (41/0r=) معنادار است. با این وجود، تاثیر رهبری دانش‌محور بر انتقال دانش معنادار نیست. بر اساس نتایج حاصل از مسیرهای غیرمستقیم مدل تحقیق، رهبری دانش‌محور به واسطه متغیرهای ذخیره‌سازی و انتقال دانش، بیشترین اثر غیرمستقیم را بر عملکرد نوآورانه شرکت‌ها دارد. بنابراین، با تاکید بر ذخیره‌سازی دانش از سوی مدیریت سازمان، انتقال دانش و نوآوری بیشترین افزایش را خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge-Based Leadership in Innovative Performance in Public Sector

نویسندگان [English]

  • Mahdi Homayounfar 1
  • Arman Arasteh 2

1 Assistant Professor, Department of industrial Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran,

2 MA of Executive Management, Faculty of Management and Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Nowadays, success of organizations more than ever depends on acquiring competitive advantage through the innovative performance of knowledge orientation. Accordingly, the current study has investigated the effect of knowledge-based leadership and innovative performance in public organizations of Guilan province. Considering research method, it is a descriptive- correlational study and from the objective perspective, it is an applied study. The statistical population include public organizations in Rasht city which due to the accessibility, the questionnaire distributed among all of them. Structural equation modeling based on partial least square is used to analyze the collected data. The results indicate the significant effect of knowledge transfer on innovative performance (r =0.63), knowledge application on innovative performance (r =0.26) and knowledge creation on innovative performance (r =0.21). The effect of knowledge storage on innovative performance is also significant through both knowledge transfer and knowledge application. Finally, based on the results; the effect of knowledge-based leadership on knowledge documentation (r=0.58), the effect of knowledge- based leadership on knowledge application (r=0.58) and the effect of knowledge- based leadership on knowledge documentation (r=0.39) and the effect of knowledge- based leadership on knowledge creation (r=0.41) is significant. However, the effect of knowledge-based leadership on knowledge transfer isn’t significant. According to the indirect paths in research model, knowledge-based leadership through the variables of knowledge storage and knowledge transfer, has the most indirect effect on the innovative performance. Therefore, by emphasizing on knowledge storage by the organization's management, knowledge transfer and innovation performance will have the most increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-based Leadership
  • Innovative Performance
  • Knowledge Management