نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به این که استناد یکی از معیارهای مهم در سنجش میزان ارتباط و تأثیر انتشارات پژوهشی است، این پژوهش به بررسی امکان پیش‌بینی تعداد استنادات دریافتی تولیدات علمی حوزه وب‌معنایی از طریق شاخص‌های سایت-اسکور، اس‌ان‌آی‌پی و اس‌جی‌آر نشریات این حوزه پرداخته‌ است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به شیوه توصیفی و با رویکرد علم‌سنجی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 42270 مدرک تولید شده در حوزه وب‌معنایی است که توسط مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 2021-1960 منتشر شده‌اند. پس از بررسی اولیه تعداد 10 عنوان از نشریات پرتولید حوزه وب‌معنایی که 15182 مدرک از تولیدات علمی این حوزه را منتشر نموده‌اند به منزله نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه به کمک نرم افزارهای اکسل و اس‌پی‌اس‌اس استفاده شده است.
یافته‌ها: با توجه به(r=.860; p= .812) همبستگی بین تعداد استنادات با شاخص اس‌ان‌آی‌پی وجود ندارد. همچنین بین تعداد استنادات با اس‌جی‌‌آر(r=.580; p= .874) و تعداد استنادات با سایت‌اسکور(r=.480; p= .896) رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که هیچ‌یک از شاخص‌های سه گانه سایت‌اسکور، اس‌ان‌آی‌پی و اس‌جی‌‌آر توان پیش‌بینی تعداد استنادات دریافتی در پایگاه اسکوپوس را ندارند.
نتیجه‌گیری: عدم وجود رابطه معنادار بین شاخص‌های سایت‌اسکور، اس‌ان‌آی‌پی و اس‌جی‌‌آر با تعداد استنادات دریافتی توسط نشریات پرتولید حوزه وب‌معنایی بیان کننده سهم ناچیز تعداد استنادات دریافتی از تولیدات حوزه وب‌معنایی نسبت به تعداد کل استنادات دریافتی این نشریات است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Citescore, SNIP, and SJR indicators of semantic web publications on the number of received citations of articles.

نویسندگان [English]

  • Ali Biranvand 1
  • Maryam Golshani 2
  • Faeze Delghandi 3

1 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 PHD student,, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University,Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran. Iran

چکیده [English]

Purpose: Considering that citation is one of the important criteria in measuring the relevance and impact of research publications, the current study examines the possibility of predicting the number of citations received by semantic web products through Citescore indicators. SNIP and SJR are publications in this field.
Methodology: The present study is of a fundamental type that has been done in a descriptive manner with a scientometrics approach. The statistical population of this research includes 42,270 documents produced in the field of semantics that have been published by journals indexed in the Scopus database between 1960-2021. After the initial review, 10 titles of the seminary and semantic production journals that have published 15182 titles of scientific productions in this field were selected as a statistical sample. In order to investigate the relationships between research variables, the Pearson correlation coefficient test and multiple linear regression were used with the help of Excel and SPSS software.
Results: According to (r = 0.860; p = 0.812) there is no correlation between the number of citations and the SNIP index. Also, there is no significant relationship between the number of citations with SJR (r = 0.580; p = 0.874) and the number of citations with Citescore (r = 0.480; p = 0.896). The results of multiple regression showed that none of the three indicators of cite score, SNIP, and SJR can predict the number of citations received in the Scopus database.
Conclusion: There is no significant relationship between the indicators of cite score, SNIP,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic Web
  • Citescore
  • SNIP
  • SJR
  • Scopus