نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

3 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی ده دانشگاه سطح اول ایران در حوزه موضوعی روانشناسی طی سال‌های 2010-2021 بود.
روش شناسی: روش این پژوهش از نوع کاربردی بود و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام ‌شد. جامعه پژوهش بروندادهای پژوهشی ده دانشگاه سطح اول ایران در حوزه موضوعی روانشناسی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس انتخاب شد. استخراج داده‌ها از پایگاه اسکوپوس، آلتمتریک اکسپلورر و سای‌ول انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای مایکروسافت اکسل (آمار توصیفی) و اس.پی.اس.اس. نسخه 22 (آزمون همبستگی) استفاده گردید.
یافته ها: یافته‌ها نشان داد که دانشگاه تهران از نظر کمیت و تعداد استنادات دریافتی وضعیت بهتری داشت ولی دانشگاه تربیت مدرس از نظر کیفیت بروندادهای پژوهشی عملکرد بهتری داشت. یافته‌ها نشان داد بروندادهای پژوهشی با همکاری‌های بین‌المللی بالا دارای استنادهای مطلوبی بودند. در ادامه ارتباط آماری معنی‌داری بین نمره آلتمتریک با تعداد استنادات دریافتی بروندادها در اسکوپوس بدست آمد.
نتایج: نتایج نشان داد ‌که بروندادهای پژوهشی حوزه موضوعی روانشناسی حضور مطلوبی در رسانه‌های اجتماعی نداشتند بنابراین لازم است سیاستی در دانشگاه ها اتخاد شود که پژوهشگران با حضور فعال و اشتراک‌گذاری آثار خود در رسانه‌های اجتماعی، به رؤیت‌پذیری بیشتر و افزایش استناد بروندادهای خود کمک کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of research outputs in the field of psychology and their presence in scientific social media

نویسندگان [English]

  • Amir Ghasemian 1
  • Fereshte Nojavan 2
  • Amirreza Asnafi 3
  • fatemeh zohorifar 4

1 Department of Information Science, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 PhD Student of Information Science and Knowledge, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

4 M.A. in General Psychology, Razi University, Kermanshah, Iran

چکیده [English]

Abstract
aim: The purpose of this study was to investigate the status of research outputs of ten first level universities in Iran in the field of psychology during the years 2021-2010.
Methodology: The method of this research was applied and was performed using scientometric and altmetric indices. The research community of research outputs of ten first level universities in Iran in the field of psychology indexed in the Scopus database was selected. Data were extracted from Scival, Altmetric Explorer and Seoul databases. To analyze data from Microsoft Excel software (descriptive statistics) and SPSS. Version 22 (correlation test) was used.
Results: The results showed that the University of Tehran had a better situation in terms of quantity and number of citations received, but Tarbiat Modares University had a better performance in terms of the quality of research outputs. Findings showed that research outputs with high international collaborations had favorable citations. Then, a statistically significant relationship was found between altmetric score and the number of citations received by Outputs in Scopus.
Results: The results showed that research outputs in the field of psychology did not have a favorable presence on social media, so it is necessary to adopt a policy in universities that researchers with active presence and sharing their work on social media, more visibility and increase Cite your inputs to help.
Keywords: First level universities in Iran, Psychology, Scientometric, Altmetric, Altmetric Explorer

کلیدواژه‌ها [English]

  • : First level universities in Iran
  • Psychology
  • Scientometric
  • Altmetric
  • Altmetric Explorer