نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابدار، کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو ایران، تهران، ایران.

2 کتابدار، کتابخانه کمیسیون ملی یونسکو ایران،تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ضرورت، امکان و موانع توسعه کتابخانه‌های عمومی در مراکز تجاری بزرگ شهر تهران است.
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد، آمیخته است. در رویکرد کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی و تحلیل محتوا با مدل کلایزی و در رویکرد کمی پژوهش نیز از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه 10 مال چندمنظوره بزرگ شهر تهران است که با معیارهای مختلفی سنجیده و انتخاب شده است. از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته با سنجش روایی و پایایی آن برای پاسخ به سوالات فرعی پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد تعداد کتابخانه‌های پیرامون مراکزتجاری مورد مطالعه نسبت به جمعیت ساکن، ناکافی است. با وجود جمعیت ساکن در محله پیرامون مراکز تجاری، تعداد بالای مراجعه‌کنندگان روزانه و افراد شاغل در این مراکز تجاری، هیچ یک از مراکز تجاری مورد مطالعه آمادگی تخصیص فضا برای ایجاد کتابخانه را ندارند. تنها برخی از مراکز تجاری می‌توانند در اندکی از هزینه‌های ایجاد و فعالیت کتابخانه‌های عمومی کمک کنند. ایجاد کتابخانه عمومی در مراکزتجاری بزرگ و چندمنظوره (مال‌های چندمنظوره) شهر تهران می‌تواند تا حدی کمبود سرانه کتابخانه در این شهر را جبران کند. با توجه به جمعیت محله‌های پیرامون مراکزتجاری مورد مطالعه و کمبود کتابخانه در این محله‌ها از یک سو و تعداد بالای مراجعه‌کنندگان و کارکنان این مراکز از سوی دیگر، ایجاد کتابخانه عمومی در این مراکز ضروری است، همچنین ،کتابخانه‌های عمومی مراکزتجاری از نظر ساختمان و تجهیزات، جمعیت خدمت گیرنده، مجموعه‌سازی، خدمات و اداره کتابخانه دارای برخی ویژگی‌های خاص خود هستند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Necessity, possibility and obstacles to the development of public libraries in large business centers of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mahmoudi 1
  • faezeh ebrahimi 2

1 Librarian, Iran National UNESCO Commission Library, Tehran, Iran.

2 Librarian, Iran National UNESCO Commission Library, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to present a plan to develop public libraries in Mall and Megamall in Tehran.
Research Method: The research methodology was applied in terms of purpose and qualitative and quantitative (mixed) in terms of information gathering and is used phenomenological method in qualitative approach and have been used content Analysis with Klaizi model and survey method have been used in the quantitative approach of research. The study population is 10 Megamalls in Tehran that have been measured and selected by different criteria. Semi structured interview tools were uses to answer a number of sub-questions. Also, a researcher-made questionnaire along with measuring its validity and reliability has been used to answer some other sub-questions of the research.
Findings: The findings of the present study show that the number of libraries around the studied business centers is insufficient for the resident population, despite the population living in the neighborhood around the malls, the high number of daily visitors and the people working in these business centers, none of the business centers studied are ready to allocate space to create a library. Only a few business centers can help with the low cost of building and operating public libraries. Also, the cultural, social and economic benefits of establishing a library in commercial centers for this library and the mentioned centers were identified and described. Features of business centers public library and the issues and challenges of creating these...

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Business centers"
  • " Public library development"
  • "
  • Mega malls
  • Business center public library"