نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش: تعیین رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با مهارت‌های سواد دیجیتالی کتابداران کتابخانه-های عمومی استان کرمانشاه بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از دو پرسشنامه ویژگی‌های ‌شخصیتی مک‌کری و کاستا و مهارت‌های سواد دیجیتالی استفاد شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از170 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه و حجم نمونه 118 نفر است که از طریق جدول مورگان به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آمارهای توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.
یافتهها: مقدار ضریب همبستگی بین ویژگی‌های شخصیتی با مهارت‌های سواد دیجیتالی مثبت و برابر با 48/0 بوده و بیانگر آنست که این دو متغیر از شدت همبستگی مناسبی برخوردارند. در مورد سایر فرضیه‌های پژوهش نیز مقدار ضریب همبستگی صفات روان‌نژندی، برون‌گرایی، سازگاری، تجربه‌پذیری و وجدان‌گرایی با مهارت‌های سواد دیجیتال مثبت بوده و با توجه به شیب خط رگرسیون در نمودار پراکندگی، به ترتیب برون‌گرایی، تجربه‌پذیری، وجدان‌گرایی، سازگاری و روان‌نژندی، بیشترین تا کمترین تأثیر را در این زمینه داشته‌اند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های سواد دیجیتالی را در بین کتابداران تأیید می‌کند و بر این اساس نتیجه‌گیری می‌شود که برای توانمندسازی کتابداران توجه به ویژگی‌های شخصیتی و ارتقای سواد دیجیتالی کتابداران ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Personality characteristics of librarians and its relationship with digital literacy skills in public libraries of Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • Mehri Shahbazi 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Nasrin Gahvareh 3
  • Ali Akbar Khasseh 4

1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science in Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Payame Noor University. Tehran, Iran

3 MSc. Student, Department of Knowledge and Information Science in Payame Noor University, Tehran, Iran)

4 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study was to determine the relationship between personality traits with digital literacy skills of librarians in public libraries in Kermanshah province.
Method: The type of research was applied and its method was survey-analytical. To collect data, two McCree and Costa personality traits questionnaire and digital literacy skills were used. The statistical population of this research consists of 170 librarians of public libraries in Kermanshah province and the sample size is 118 people, which was obtained through Morgan's table. Data analysis was done with descriptive and inferential statistics using SPSS software.
Fiding:The value of the correlation coefficient between personality traits and digital literacy skills is positive and equal to 0.48, indicating that these two variables have a strong correlation. Regarding the other hypotheses of the research, the correlation coefficient of the traits of neuroticism, extroversion, adaptability, experientiality and conscientiousness with digital literacy skills is positive and according to the slope of the regression line in the scatter diagram, extroversion, experientiality, conscientiousness, adaptability and neuroticism, respectively, are the most have had the least impact in this field.
Conclusion: The research results confirm the relationship between personality traits and digital literacy skills among librarians and on this basis it is concluded that to empower librarians it is necessary to pay attention to personality traits and promote to librarians digital literacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Librarians
  • Public Libraries
  • Digital Literacy Skills
  • Personality Traits. Public Libraries