نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش مطالعه تأثیر رضایت کاربر بر رابطه بین کیفیت اطلاعات و استفاده ابتکاری از سیستم اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران انجام شد.
روش: پژوهش از لحاظ نوع کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی تحلیلی بود. جامعه پژوهش کاربران سیستم‌های اطلاعاتی در شرکت ملی حفاری ایران به تعداد 3700 نفر بودند که 348 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد 8 سؤالی کیفیت اطلاعات گورلا، سامرز و وونگ (2010)، پرسشنامه 12 سؤالی استفاده ابتکاری از سیستم اطلاعات کواک، اه و ریو (2018) و پرسشنامه رضایت کاربر 9 سؤالی شهابی، سعیدین و ایذر (2016) بود. روایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (7/0≤α) تایید؛ و داده‌ها با نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و ایموس تحلیل شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج ادراک کاربران از کیفیت اطلاعات بر رضایت آنان از سیستم اطلاعات به میزان 87/0 تأثیر دارد. ادراک کاربران از کیفیت اطلاعات بر استفاده ابتکاری آنان از سیستم اطلاعات به میزان 31/0 اثرگذار است. ضمن این که، رضایت کاربر بر رابطه بین ادراک کاربران از کیفیت اطلاعات و استفاده ابتکاری آنان از سیستم اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران (283/0=β) تاثیر معنی‌داری دارد.
نتیجه‌گیری: کیفیت اطلاعات و خدمات سیستم اطلاعاتی علاوه بر بهبود رضایت کاربران بر استفاده ابتکاری از آن نیز منجر می-شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of User Satisfaction on the Relationship between Perceived Information Quality and Conative Use of information System (Case study: National Iranian Drilling Company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Farhadpour 1
  • Mohsen sanghari 2

1 Islamic Azad University -Ahvaz Branch. Ahvaz. Iran

2 MSc.InformationTechnology Management-Information Resource Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to study of the effect of user satisfaction on the relationship between perceived information quality and conative use of information system (Case study: National Iranian Drilling Company).
Method: The research was applied in terms of type and analytical in terms of survey method. The statistical population included all organizational users of information systems in the National Iranian Drilling Company in the amount of 3700, of which 348 were randomly selected based on Cochran's formula. Data collection tools were questionnaire. The validity of the questionnaire was accepted by confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha method was used to determine its reliability, the value of which was estimated to be higher than 0.7 for the initial questionnaire (30 people). In this research, to analyze data from descriptive and inferential statistics with the help of software SPSS and AMOS were used.
Results: Based on the results, users' perception of information quality has an effect of 0.87 on their satisfaction with the information system. Users' perception of information quality affects their innovative use of information system by 0.31. In addition, user satisfaction has a significant effect on the relationship between users' perception of information quality and their innovative use of the information system in the National Iranian Drilling Company (β = 0.283)
Conclusion: According to the results, conative use as a consequence of users' perception of the results of interaction with the system is debatable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Satisfaction
  • Perceived Information Quality
  • Conative Use of information System
  • National Iranian Drilling Company