نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم

2 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع متاورس در کتابخانه‌های دیجیتال است. و روش اجرا این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه مبنایی، جامعه آماری شامل 10 نفر از متخصصان دانشگاهی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه براساس اصل اشباع نظری محاسبه شد. ابزار پژوهش، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته در مورد موانع متاورس در کتابخانه‌های دیجیتال است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر نظریه مبنایی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 53 مضمون محوری در قالب شرایط علّی شامل «وجود یک مشکل یا مسئله»، «عوامل فردی»، «مدیریتی»، »سازمانی»، «فناوری»، «سیاسی»، «اجتماعی، «نهادی» شرایط زمینه‌ای شامل«توسعه فناوری»، »درک کاربران»، «اهداف کتابخانه»، «وضعیت اجتماعی- اقتصادی»، «سطح سواد فناوری»، «فرهنگ‌ها و ارزش‌ها»، «پیشینه و تجربه»، «نیاز کاربران». شرایط مداخله‌گر شامل« منابع محدود»، «سرعت بالای تغییر فناوری»، «عدم قطعیت در آینده متاورس»، «عوامل انسانی». راهبردها شامل« آموزش و آگاهی‌بخشی»، « همکاری با شرکت‌های فناوری»، توسعه زیرساخت‌های فناوری»، «تحقیق و توسعه» پیامدها شامل«کاهش دسترسی به اطلاعات»، « عدم انطباق با استانداردها »، «خطرات امنیتی و حریم خصوصی »، «عدم پذیرش از سوی کاربران» بودند. براساس نتایج می‌توان گفت متاورس به عوامل متعددی بستگی دارد. در نتیجه با توسعه متاورس، کتابخانه‌ها فرصت‌های جدیدی برای ارائه خدمات به کاربران خود خواهند داشت. با تفکر خلاقانه در مورد نحوه استفاده از این فناوری، کتابخانه‌ها می‌توانند به پلتفرم‌های آموزشی و اجتماعی ارزشمندی تبدیل شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying metaverse developments in digital libraries based on library

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Rahele Karimian 2

1 professor,, Department of Industrial Engineering,, University of Qom

2 Knowledge and Information Science Department, Literature and Humanities Science Faculty, University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

The aim of the current research is to identify metaverse in digital libraries. And the method of conducting this research is qualitative and based on the theory of the theory, the statistical population includes 10 university specialists who were selected by the purposeful sampling method. The original theoretical saturation sample volume was calculated. The research tool is semi-structured interviews about different tools in digital libraries. To analyze and analyze the data, open, central and selective coding method was used based on theory. The findings of the research show that 53 central themes in the form of causal conditions including "existence of a problem or issue", "individual factors", "management", "organizational", "technology", "political", "social", "institutional" contextual fields. Including "technology development", "users' understanding", "library", "socio-economic status", "technology literacy level", "cultures and values", "background and experience", "users' needs". Intervening conditions include "limited resources", "high speed of change","uncertainty in the future of the metaverse", "human factors". Strategies include "education and awareness", "collaboration with technology companies", "development of technology infrastructure", "research and development" messages include "reduction of access to information", "non-compliance with standards", "security and privacy risks","where "non-acceptance by users". The results of the results said that several factors can be mentioned. As a result, with the development of Metaverse, libraries will have opportunities to provide services to their users. By thinking creatively in the use of this technology, libraries can become valuable educational and social platforms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Metaverse"
  • "digital libraries"
  • "grounded theory"
  • "Developmental barriers"