نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معلم

2 دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز

3 دکترای مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فرهنگ بین‌نسلی سازمان بر نوآوری با نقش واسطه‌ای تسهیم دانش در بین کارکنان دانشگاه شیراز بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 700 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 248 نفر انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ بین‌نسلی کینگ و برانت (2017)، تسهیم دانش ون دن هوف و دی رایدر (2004) و رفتار نوآورانه هولمن و همکاران (2012) بود. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها مورد تایید صاحب‌نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه‌ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 81/0 و 84/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که وجود فرهنگ سازنده بین‌نسلی، تاثیر مثبت و معناداری بر رشد رفتار تسهیم دانش دارد. به علاوه، رفتار تسهیم دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر رشد نوآوری کارکنان دارد. همچنین، فرهنگ بین نسلی در دانشگاه تاثیر مثبت اما غیرمعنادار بر نوآوری کارکنان دارد. بنابراین، فرهنگ بین-نسلی در دانشگاه به واسطه رفتار تسهیم دانش، می‌تواند نوآوری کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Intergenerational Culture of the Organization on Innovation with the Mediating Role of Knowledge Sharing (Case Study: Employees of Shiraz University)

نویسندگان [English]

  • Saleh Talebi Kelishmi 1
  • Ghodratallah Mohammadi 2
  • Mohammad Razzaghi 3

1 teacher

2 Ph. D in Educational Administration, Shiraz University, Shiraz, Iran

3 Ph. D in Educational Administration, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the current research was to investigate the impact of the intergenerational culture of the organization on innovation with the mediating role of knowledge sharing among employees of Shiraz University. The research method is descriptive correlation type. The statistical population of the research included all the employees of Shiraz University in the number of 700 people, of which 248 people were selected using simple random sampling method. The tools of this research included the intergenerational culture questionnaire of King and Brandt (2017), knowledge sharing by van den Hoof and de Ryder (2004), and Holman et al.'s (2012) innovative behavior. The content validity of the questionnaires was approved by the experts and the reliability of the questionnaires was estimated by Cronbach's alpha method as 0.91, 0.81 and 0.84 respectively. Data analysis was done at two descriptive and inferential levels including Pearson correlation coefficient and structural equation model. The results of the research showed that the existence of an intergenerational constructive culture has a positive and significant effect on the growth of knowledge sharing behavior. In addition, knowledge sharing behavior also has a positive and significant effect on the growth of employees' innovation. Also, intergenerational culture in university has a positive but insignificant effect on employee innovation. Therefore, the intergenerational culture in the university can influence the innovation of the employees due to the knowledge sharing behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational Culture
  • Knowledge Sharing
  • Employees' Innovation
  • Shiraz University