نویسنده = یمینی فیروز، مینا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 119-137

10.22054/jks.2018.36586.1203

حسین ادبی فیروزجاه؛ مسعود یمینی فیروز؛ مینا یمینی فیروز