بررسی وضعیت خدمات عمومی و اطلاعاتی کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران،

چکیده

هدف: بررسی این پژوهش بررسی وضعیت ارائه خدمات در مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اعم از کتابخانه‌های دانشکده‌ها و کتابخانه مرکزی بود. روش: روش مورداستفاده در این پژوهش پیمایشی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی بود. یافته‌ها:  نتایج این بررسی نشان داد که درمجموع، خدماتی که در این کتابخانه‌ها ارائه می‌شوند ضمن محدود بودن، از استانداردهای موجود مرتبط نیز فاصله دارد. نتیجه‌گیری: ازآنجاکه بررسی‌ها حاکی از فاصله قابل‌توجه کتابخانه‌های موردبررسی با استانداردهای مربوطه در این حوزه بود. در جامعه موردبررسی، خدماتی که در کتابخانه‌ها ارائه می‌شود، عمدتاً قالب سنتی داشته و کمتر از رنگ و بوی تحولات نوین برخوردار است. آن دسته از خدماتی که به‌ویژه دارای روح کاربر مداری بوده و حضور آن‌ها در کتابخانه می­تواند جلوه‌ای از ترقی در خدمات باشد، مانند امانت بین‌کتابخانه‌ای و خدمات اطلاع‌رسانی، یا در کتابخانه‌های موردبررسی ارائه نمی‌شوند و یا اینکه به‌طور ناقص و غیر کارآمدی ارائه می‌شوند. درمجموع در این کتابخانه‌ها شرایطی حاکم است که از یک شرایط مطلوب و مترقی فاصله بسیاری دارد. مقایسه تک‌تک خدمات موردنظر در این بررسی با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی نشان داد که تقریباً هیچ‌یک از خدمات ارائه‌شده در این کتابخانه‌ها برابر با استاندارد نیست و جامعه خدمت گیرنده از دریافت خدمات استاندارد در این کتابخانه بهره‌مند نیست. نتایج پژوهش حاضر همانند تمام پژوهش‌های بررسی‌شده در پیشینه نشان از عدم انطباق خواسته‌ها و انتظارات کاربران با خدمات تعریف‌شده و قابل‌ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the status of Shahid Chamran University libraries and information services

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassan Azimi
A Faculty Member of Knowledge and Information Science Department. ShahidChamran University.
چکیده [English]

purpose: This study examined the status of service delivery in the collection Shahid Chamran University libraries, including school libraries and the central library. Methodology: The methodology used in this study was a survey using a questionnaire based on the standards of academic libraries. Results: The results showed that, overall, the services that libraries subsidies are limited, existing standards as well as away. Conclusion: The study revealed a significant gap libraries with relevant standards in this area are examined. It can be concluded that based on the findings, the study population, the services provided by libraries, mainly traditional and modern developments is less than flavor. Especially those services that are user-oriented spirit and their presence in the library can be the manifestation of progress in services, such as interlibrary loan and information services, or in the library of the study does not provide, or that are incomplete and non-efficient. In total, these libraries, the situation is unfortunately a progressive conditions and there are many. The results of this study, like all studies reviewed show in her background of non-compliance with the demands and expectations of users and offers services defined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational services
  • public Services
  • reference services
  • University of Shahid chamran
  • the intelligence services

بابا غیبی، نجمه؛ فتاحی، سید رحمت‌الله (1387). مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب کوآل.  فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 11(4)، 255-275.

پریرخ، مهری (1380). پژوهشی پیرامون وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه الگوی مناسب برای نظام اطلاع‌رسانی کتابخانه‌ها. طرح پژوهشی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

تعاونی (خالقی)، شیرین (1381). استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ـ تهران. تهران: کتابخانه ملی ایران.

حسن‌زاده، محمد؛ کریمی، سمانه (1390). بررسی نگرش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در زمینه ارائه خدمات عمومی الکترونیکی در کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه دانش شناسی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات، 4(14)، 47-58.

خاصه، علی‌اکبر؛ کرمی، نورالله کرمی (1389). خدمات کتابخانه‌ای: حلقه مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران مطالعات ملی و سازمان‌دهی اطلاعات،21(2)،133-145.

رجبی پور میبدی، علیرضا؛ رجبی پور میبدی، بتول (1389). استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. مطالعات ملی و سازمان‌دهی اطلاعات،21(2)،60- 76.

زارعی، هاجر؛ سکندری، مرضیه (1392). امکان‌سنجی ایجاد خدمات الکترونیکی با دیدگاه کاربر محور مطالعه موردی: کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 6(23)، 23-43.

غفاری، سعید؛ کرانی، اکرم (1390). بررسی کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طریق مدل لایب کوال. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 3(12)، 53-65.

لطفیان، احمد (1390). بررسی اثربخشی و رابطه ابعاد کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد. دانش و فناوری، 2(4)، 30-58.

مرادمند، علی (1385). میزان رضایت مراجعان به کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز. مطالعات ملی و سازمان‌دهی اطلاعات، 68، 187-204.

مرادیان تمجید، مهدی ؛ غفاری، سعید؛ زارعی، عاطفه (1392) ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف. فصلنامه نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(2)،1-16.

مقدسی، حمید؛ ولی زاده حقی، سعیده. (1392). سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل لایب کوال. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 6(20)، 90-105.

Chowdhury, G., & Margariti, S. (2004). Digital reference services: a snapshot of the current practices in Scottish libraries. Library Review, 53(1), 50-60.

Du, J. T., & Evans, N. (2011). Academic library services support for research information seeking. Australian Academic & Research Libraries, 42(2), 103-120.

Gurganus, A. S. (2015). Virtual reference in a community college library: Patron use of instant messaging and log-in chat services (Doctoral dissertation, Pepperdine University). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1652925234). Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1652925234?accountid=45153

Rehman, S. U., Shafique, F., & Mahmood, K. (2011). A survey of user perception and satisfaction with reference services in university libraries of Punjab. Library Philosophy and Practice, (1), 31.