بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در استفاده از منابع علمی پیوسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال، تهران

2 کارشناس مسئول کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته بوده است. روش این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی اجرا شده است. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بوده که در بین 472 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی توزیع شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد 80 درصد اعضای هیات علمی  از طریق جست‌وجو در اینترنت و مطالعات شخصی  با منابع پیوسته آشنا می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها در استفاده از منابع پیوسته انجام فعالیت‌های پژوهشی و به روز کردن اطلاعات است. در بین انواع منابع اطلاعاتی پیوسته استفاده از مجلات و کتب الکترونیکی بیش از سایر انواع منابع کاربرد داشت. 88درصد  هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی از منابع اطلاعاتی رایگان برای رفع نیازهای خود بهره می‌گرفتند. مهم‌ترین معیار اعضای جامعه برای ارزشیابی منابع پیوسته وجود اطلاعات جدید و روزآمد است. نتایج پژوهش نشان داد که عدم دسترس پذیری دائمی به بانکهای اطلاعاتی به علت اشتراک نشدن به موقع و نداشتن سیاست جامع و کامل در این زمینه و همچنین سرعت پایین اینترنت از جملۀ مهم‌ترین موانع اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته ذکر شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Information Seeking Behavior of Allameh Tabataba’i University Faculty Members in Using Online Resources

نویسندگان [English]

  • Mosa Majidi 1
  • ghorban shakerian 2
1 Assistant Professor, North Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran, IRAN
2 Library Officer of the Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba’i University, IRAN.
چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the information seeking behavior of academic staff in the use of online resources at Tabataba’i University. The methodology of this study is a descriptive survey and a research application was implemented.  The instrument used for data collection questionnaire was developed and distributed among the 472 members of the faculty at Allameh Tabataba’i University. The results show that 80 percent of faculty members through the Internet search and online sources are familiar with the individual studies and their main goal is conducting research into the use of online resources and up to date information. In a variety of magazines, online resources and electronic books more than other types of applications. Eighty eight percent of Allameh Tabataba’i University faculty members use free information resources to meet the needs of their own. The main criteria for the evaluation of the new and updated information are available online resources. According to the results, the biggest difficulties experienced by the fellow members of university staff in using online resources include the constant inaccessibility of information banks owing to the lack of a comprehensive policy in this respect and the very low speed of the Internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Tabataba’i University
  • Databases
  • faculty members
  • Information seeking behavior

پروینی، زهره (1389). بررسی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان تحصلات تکمیلی دانشگاه رازی در محیط وب. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

تصویری قمصری، فاطمه (1378). بررسی رفتاراطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی ایران و چگونگی تاثیر اینترنت برآن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.

چاودوری، جی جی (1379). پژوهش دربارۀ اینترنت و بازیابی اطلاعات (ترجمۀ مهدی خادمیان). کتابداری و اطلاع رسانی ، 3(3)، 133-161.

خالقی، نرگس ؛ سیامک، مرضیه (1384) .آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی. تهران، کتابدار

خوش منش، زیبا (1371). بررسی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم تغذیه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

داورپناه، محمدرضا (1382). جست و جوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی. تهران: چاپار، دبیزش.

داورپناه، محمدرضا (1386). ارتباط علمی: نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی. تهران، چاپار.

دلاور، علی (1391). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.

رابین، ریچارد ای (1383). مبانی کتابداری و اطلاع رسانی. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه‌ای.

صادق زاده وایقان، علی ؛حسن زاده، محمد؛ نجفقلی نژاد ورجوی، اعظم(1392). اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمان ها. تهران : کتابدار.

کیانی خوزستانی، حسن؛ نیکنام، مهرداد؛ پیشوایی، فاطمه (1391). رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 23(4)، 120- 134.

گنجی، شهلا؛ دیانی، محمد حسین؛ فروغی، فیض الله (1387). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضاء هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 12(4).

لاودن، کنت سی؛ لاودن ، جین پی(1392). فناوری اطلاعات و ارتباطات: مفاهیم و کاربردها(ترجمه حمید محسنی). تهران: کتابدار.

معصومی، فرناز (1371). بررسی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم دارویی و ارائه الگوی مناسب جهت رفع نیازهای آنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

نبوی، فاطمه؛ فتاحی، رحمت الله؛ تجدد، نسترن (1386). فناوری اطلاعات، ارتباطات و شبکه ها: استانداردها و پروتکل ها. تهران: کتابدار.

نظری، مریم،(1384).سواد اطلاعاتی. تهران : مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

نوروزی، یعقوب؛ تلخابی، مهدی؛ علیپور حافظی، مهدی (1389). بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت. علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات، 3 (10)، 81- 91.

واعظی، رضا؛ نورافروز، علی حسین (1387). مقایسه رفتار اطلاع‌یابی اینترنتی: مطالعۀ موردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 3 (11)، 101- 129.

یمین فیروز، موسی (1382). بررسی رفتار و الگوی اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد از اینترنت. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

Chowdhury, Sudatta; Gibb, Forbes; Landoni, Monica. (2011). Uncertainty in information seeking and retrieval: A study in an academic environment. Information Processing and Management, 47, 157-175.

Feather, J; Sturges, P. (2003). International Encyclopedia of Information and Library Science. London: Routledge.

Ge, Xuemei. (2010). Information-Seeking Behavior in the Digital Age: A Multidisciplinary Study of Academic Researchers. College & Research Libraries, 71(5), 435-455.

George, Carole; Bright, Alice; Hurlbert, Terry; Linke, Erika C; Clair, Gloriana St; Stein, Joan. (2006). Scholarly use of information: graduate students' information seeking behavior. Information Research, 11(4).

Prakash, S. Jeya; Kuriakose, K. Rajesh; Nirmala, P. J. (2013). Information Seeking Behaviour and Use Pattern of Faculty Members of V.L.B Group of Institutions: A Study. International Journal of Information Dissemination and Technology, 3(1), 67-70.

Rupp-Serrano, Karen; Robbins, Sarah. (2013). Information-Seeking Habits ofEducation Faculty. College & Research Libraries, 74(2), 131-141.