عوامل زمینه‌ای استقرار مدیریت دانش (مورد مطالعه سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، ایران،

3 عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت، دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

عوامل زمینه­ای، نقش کلیدی در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها دارد. این تحقیق با مفروض دانستن اینکه مهمترین عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش در هر سازمان نظام فناوری اطلاعات، فرایند­های دانش و فرهنگ سازمانی است و بهره گیری از این مبانی منجر به استفاده هرچه کامل تر از دانش موجود در سازمان می­شود، در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل برای استقرار مدیریت دانش است.  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل زمینه­ای مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران انجام شد و پرسشنامه­ای در میان کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در 22 منطقه شهرداری در مورد وضعیت و میزان اهمیت هرکدام از این عوامل در زمینه استقرار مدیریت دانش درجه بندی شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و با توجه به آزمون فریدمن به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد. بر اساس داده­های منتج شده بر اساس دیدگاه کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران مهمترین عامل برای استقرار مدیریت دانش بودن فرهنگ سازمانی درست و حامی، برای استقرار آن است، چرا که در صورتی ما تمامی زیر ساخت های مرتبط با استقرار مدیریت دانش را در یک سازمان فراهم کنیم ولی فرهنگ سازمانی که شامل عناصر مشارکت در تصمیم گیری، حمایت مدیریت  و حس تعلق سازمانی می­باشد، در سازمان نباشد، مدیریت دانش مستقر نخواهد شد. به همین ترتیب و در ادامه اولویت بندی عوامل، نظام فناوری اطلاعات در جایگاه دوم و فراینده های مدیریت دانش در جایگاه سوم اولویت گذاری شده است. بنابراین قبل از راه اندازی و به کار گماری نظام فناوری اطلاعات، باید فرهنگ سازمانی در این زمینه که مدیران و کارکنان به راحتی دانش ضمنی خود را در اختیار سایرین قرار دهند به وجود بیاید چون هر چند که ما بتوانیم ساختار­های فناوری را به صورت صیحیح فراهم کنیم و فرایند­های مدیریت دانش را به صورت اصولی اجرا کنیم ولی فرهنگ سازمانی تقویت کننده این وضعیت نباشد به صورت قطع به یقین نظام مدیریت دانش سازمان نا­کارآمد خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Factors of Knowledge Management in the Organization Crisis Management: A Case Study of Tehran Municipality Disaster Management Organization

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Tabarsa 1
  • Ahmad Sadeghi 2
  • Shahab Talayi Shokri 3
1 . Associative of Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University,
2 Head of Tehran Disaster Mitigation and Management Organization
3 Member of the faculty of Hekmat Polity Research Institute, Ph.D. Student in Management System, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

The main advantage of organizations today is knowledge. Knowledge is a powerful tool that is developing and changing day by day. A lot of research to identify key success factors and implementation of knowledge management has led to the introduction of the key factors for the success of knowledge management. Contextual factors play a key role in the successful deployment of knowledge management in Organization and determination and assessment of each of these factors for the establishment of knowledge management. This study examined the factors underlying Knowledge Management in Disaster Management Organization of Tehran Municipality. For this purpose, a questionnaire on the status of each of these factors and the importance of knowledge management is developed and graded. Then, using SPSS software and Friedman test these ratings have been achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Information Technology
  • Organizational Culture
  • Process Knowledge
  • Case Studies
  • Crisis Management Organization of Tehran Municipality

امیرخانی، امیرحسین؛ عالی، سولماز و عسکری، فروغ. (1389). نگاهی به مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن. ماهنامهارتباطعلمی، 18، 101.

باباغیبی، علیرضا و سالارزهی، حبیب­الله. (1391). بررسی وضعیت موجود عوامل زمینه­ای استقرار مدیریت دانش (بررسی فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان. توسعه انسانی پلیس، 9(43)، 83-106.

خدایی، فربد و عباسیان، محمد. (1389). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در دانشگاه­ها. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، 40، 199–220.

رادینگ، آلن. (1383). مدیریت دانش. ترجمه محمدحسین لطیفی ، چاپ اول. تهران: سمت.

رهنورد، فرج اله و محمدی، اصغر. (1388). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده­ها و مراکز آموزش عالی تهران. نشریهمدیریتفناوریاطلاعات، 1(3)، 37-57.

صلواتی، عادل و حق­نظر، فرشته. (1388). بررسی تحلیلی عوامل زمینه­ای مؤثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران. مجله فراسوی مدیریت، 10، 77-104.

طبرسا، غلامعلی و اورمزدی، نوشین. (1387). تبیین عوامل زمینه‌ای استقرار دانش (مطالعه موردی در شرکت ملی پخش فراورده­های نفتی ایران- منطقه تهران). پیام مدیریت، 26، 39-69.

نکودری، مریم و یعقوبی، نورمحمد. (1390). بررسی عوامل تسهیل کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران. پژوهش­هایمدیریتعمومی، 4(13)، 95-119.

Amberg, M., Fichle, F. & Wiener, M. (2005). Background of Critical Success Factor Research. Working paper, 10(5), 1-7.

Bruno, A. & Leidecker, J. (1984). Identifying and Using Critical Success Factors. Long Range Planning, 17(1), 23-32.

Chourides, P., Longbottom, D. & Murphy, W. (2003). Excellence in Knowledge Management: an Empirical Study to Identify Critical Factors and Performance Measures. Measuring Business Excellence, 7(2), 29-45.

Davenport, T., De Long, D. & Beers, M. (1998). Successful Knowledge Management Projects. Sloan Management Review, 39(2), 43-57.

Davenport, T. H. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan management Review, 10(5).

Davenport, T. & Prusak. L. (2000). Working knowledge. Harvard Business School Press, Boston, M.A., 128.

Gandhi. S. (2004). Knowledge management & reference services. The journal of academic librarianship, 30(5), 46.

Glaser. B. G. (2003). The Grounded theory perspective II: descriptions remodeling of grounded theory. Millvaley, C. A.: Methodology, Sociology Press.

Holsapple, C. W. & Joshi, K. D. (2000). An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations. Journal ofStrategic Information Systems, 9, 235-261.

Hung, Y. C., Huang, S. M., Lin, Q. P., & -Tsai, M. L. (2005). Critical factors in adopting a knowledge management system for the pharmaceutical industry. Industrial Management & Data Systems, 105(2), 164-183.

Lopez, S. V. (2005). Competitive Advantage and Strategy Formulation. Management decision, 43(5), 662-663.

Pinto, J. & Slevin, D. (1987). Critical Factors in Successful Project Implementation. IEEE Transactions on Engineering Management, 34(1), 22-27.

Robbins, S. P., & Butler, M. C. (1993). Organizational behavior: Concepts, controversies, and applications (pp. 171-176). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Rockart, J. (1979). Chief Executives Define Their Own Information Needs. Harvard Business Review, March - April, pp. 81-92.

Sivan, Y. (2000). Knowledge processes: driving organizational practices knowledge. Web net journal. P. 265

Skyrme, David J. & Amidon, Debra M. (1997). Creating theKnowledge-based Business. London: Business Intelligence.

Tsang. E. W. K. (2002). Acquiring knowledge by forein partners from international Joint ventures in a transition economy: learning-by-doing and learning myopia.Strategic management journal, 23(9), 837.