رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران. ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران، دبیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه فناوری نوین آمل بودند. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ساختاریافته بود. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام با استفاده از نرم‌افزار SPSS21 تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد بین اشتراک دانش و گرایش به نوآوری سازمانی رابطه وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رفتار اشتراکی، تمایل به اشتراک دانش و باورهای کنترلی نوآوری سازمانی کارکنان را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Knowledge Sharing and The Organizational Innovation Orientation in Amol University of Special Modern Technologies.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mirkamali 1
  • Ali Lotfi 2
  • mohammad mahdi babaei menghari 3
2 ن
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relationship between knowledge sharing and the tendency towards organizational innovation in Amol University of Special Modern Technologies. The research method is descriptive-correlational. In terms of purpose, this study is applied. The statistical population includes the employees of Amol University of Special Modern Technologies. Based on the Cochrane formula, 132 personnel were selected using the random sampling method. The research instrument was a structured questionnaire. The data was analyzed by the Pearson correlation coefficient, and the multiple stepwise regression method using the SPSS21 software. The findings showed that there is a relationship between knowledge sharing and organizational innovation orientation. Also, the regression analysis showed that sharing behavior, willingness to share knowledge, and control beliefs predict the organizational innovation of personnel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Organizational Innovation
  • higher education centers
  • Amol University of Special Modern Technologies

آراسته، حمیدرضا؛ لبانی مطلق، معصومه (1392). رهبری در فرهنگ تغییر. تهران: انتشارت جهاد دانشگاهی

ابراهیمی، سید عباس؛ محمدی فاتح، اصغر و حاجی پور، ابراهیم. (1391). بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی دانشگاه تربیت مدرس. فصلنامه مدیریت نظامی.47(12).162-135

احمدیان، علی‌اکبر؛ شکاری، حمیده و افشاری، محمدعلی (1390) بررسی رابطه رکود دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در مراکز آموزش عالی یزد. مجله مدیریت فرهنگ‌سازمانی،9(2).154-131

اللهی، صفورا؛ رستگار، عباس علی و شفیعی نیک‌آبادی، محسن. (1393). بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمان‌ها با فناوری پیشرفته. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری.1(4).129-105

بهلول، مجید، 1392، بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان دوره راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.

بهلول؛ مجید، قلی زاده؛ حسین قلی زاده و کرمی، مرتضی (1394). نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش‌بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش. فصلنامه تعلیم و تربیت.31(3).150-130

جباری، نگین و مدهوشی مهرداد)1393). شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار به اشتراک‌گذاری دانش در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های گرگان.فصلنامهپژوهشوبرنامه‌ریزیدرآموزشعالی.20(3).65-45

چوپانی، حیدر و دیگران (1391). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سهامی بیمه توسعه). مجله ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی.2(1).58-27

حسین قلی زاده، رضوان و میرکمالی، سید محمد (1388). عوامل کلیدی مؤثر بر اشتراک دانش. نامه آموزش عالی ایران. شماره 3. 78-61

سلیمی؛ قاسمی، حیدری؛ الهام و کشاورزی، فهیمه (1392). تبیین رابطة التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش در دانشگاه: سهم متغیر نگرش به تسهیم دانش. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی.47(4). 374-351

طالقانی، غلامرضا؛ انواری، علی؛ افتخاری، لیلا. (1391). رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه).27(1).171-151

طبرسا، نسیم؛ زهرا سروری اشلیکی و سید مهرداد قاضی حسینی، (۱۳۹۲)، رابطه‌ی بین اشتراک‌گذاری دانش و عملکرد سازمانی: نقش واسطه‌ای نوآوری سازمانی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین صنعت دانش‌محور، بابلسر، دانشگاه مازندران،

میر کمالی، سید محمد و چوپانی، حیدر. (1390). رابطه بین رهبری تحول‌آفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه‌ای.پژوهش‌نامه بیمه.26(3).181-155

Delgado-Verde, M., Martı´n-de Castro, G., and Navas-Lo´pez, J. E. (2011). Organizational knowledge assets and innovation capability. Journal of Intellectual Capital 12(1): 5-19.

Egbu, O. C. (2004). Managing knowledge and intellectual capital for improved organizational innovations in the construction industry: an examination of critical success factors. Journal of Engineering, Construction and Architectural Management 11(5): 301–315

Hejase et.al. (2014). Knowledge Sharing: Assessment of Factors Affecting Employee' otivation and Behavior in the Lebanese.

Lee H, Choi B. (2003). Knowledge management enablers, processes and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of Management Information Systems. 20(1):179-228.

Liao et.al (2008), Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation; Technovation 28, pp: 183-195.

Supar, “Factors affecting knowledge sharing among academic staff in selectetted Malaysian higher educational institutions and the effecton performance, Ph.D. thesis submitted to the University of Putra Malayis,School of Management, 2006.

Wang, Z and Wang, N (2012) Knowledge sharing, innovation and firm performance. Expert Systems with Applications, vol. 39, no. 10, pp.8899-8908