بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، واحد پژوهش و آموزش شهرداری آمل

3 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شمال می‌پردازد.
روش پژوهش: روش انجام تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه شمال تشکیل می‌دهند که 120 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی ساده و در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته طبق الگوی سواد دیجیتالی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به آزمون کولموگروف اسمیرنف و نرمال بودن داده‌های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای، تی مستقل و تحلیل واریانس درسطح معناداری 05/0=α استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد متغیر سواد دیجیتالی بر افزایش سطح علمی دانشجویان تربیت بدنی تأثیرگذار بوده است (001/0= sig). همچنین نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد از بین متغیرهای سواد دیجیتالی، مولفه‌های کاربرد اطلاعات، ابزارها و تعامل آنلاین؛ یافتن اطلاعات و درک تجربیات دیجیتالی به ترتیب بشترین تأثیرگذاری را بر افزایش سطح علمی دانشجویان داشته است. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد از لحاظ جنسیت (791/0 = sig) و تأهل (634/0 = sig) نگرش متفاوت و معناداری به سواد دیجیتالی وجود ندارد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد سواد دیجیتالی و تمامی مولفه‌های آن در افزایش سطح علمی دانشجویان تأثیر گذار است و می‌تواند نگرشی‌ مثبت برای دانشجویان در جهت یادگیری ایجاد ‌کند. بنابراین می بایستی این موضوع مورد توجه مسئولین دانشگاه‌ها قرار گیرد و با افزایش فناوری های نوین رویکر علمی جدید را برای دانشجویان ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of digital literacy to increase knowledge of physical education students

نویسندگان [English]

  • Hossein Adabi firozjah 1
  • Masoud Yamini Firouz 2
  • Mina Yamini Firouz 3
2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال آمل
چکیده [English]

Purpose: This study examines the effect of digital literacy to increase knowledge of physical education students of the Shomal University.
Methodology: The method of research is descriptive – analytic of survey and in terms of target is functional. The population of this study is physical education students of the Shomal University that 120 students were selected by simple random sampling and available. To collect data, a questionnaire was used on the model of digital literacy. For analyzing information according to Kolmogorov-Smirnov test and data normalization was used single-sample t-test, t-test and Analysis of variance significant at the level of α=0/05.
Findings: The results revealed that digital literacy is effective to increase knowledge of physical education students (sig=0/001). According to mean comparison showed that the relationship between digital literacy variables, components of online tools and interactions Find information; using Information and understanding of digital practices respectively the most widely influence on knowledge of the students. The independent t-test results showed that in terms of gender (sig=0/791) and marital status (sig=0/634) is not significant and different attitudes to digital literacy.
Conclusion: The results showed that digital literacy and all of its components is impressive in increasing the knowledge of students and can create a positive attitude for students to learn. So this concern should be of interest to university officials and with the rise of new technologies, new scientific approach creat for the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Literacy
  • Information of Technology Communication
  • Skills
  • Physical Education Students
  • Shomal University

فریور، امیلیا. (1385). کتابداران و معلمان آموزش­های ابتدائی در عصر سواد دیجیتالی، ترجمه هادی شریف مقدم. پیک نور، 6 (2). 80-95.

فقیهی، مهدی، یزدان پناه، احمدعلی و بوربور، سمیه. (1397). بررسی اثربخشی سواد رسانه‌های دیجیتالی بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش آموزان، مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج. مطالعه کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، 3 (2)، 1-12.

کلانتری دهقری، هانیه و همکاران. (1394). نقش تفکر انتقادی در استفاده از سواد دیجیتالی. فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، 22 (2)، 47-64.

مرادی، خدیجه. (1396). بررسی میزان و تأثیر سواد دیجیتالی دبیران شاغل در مدارس راهنمایی شهرستان­های استان تهران بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. نشریه علمی تخصصی ادکا، 4 (1)، 14-29.

Al-Qallaf, C. L., & Al-Mutairi, A. (2016). Digital literacy and digital content supports learning.The Electronic Library, 34 (3), 522-547.

Becta (2012). Digital Literacy: Teaching critical thinking for our digital world, Accessed on 8th September 2013 from www. history.org.uk/file_download.php

Beetham, H., & Sharpe, N. (2007). An introduction to rethinking pedagogy for a digital age. London: Routledge.

Blummer, B., & Kenton, J. M. (2015). Academic Librarian Use 2.0 Tools and New Media to Promote Students Information Literacy Skills. Journal of Education Research, 9(2), 151-175.

JISC (2014). Developing digital literacies, JISC. Available at: http://www.jisc.ac.uk/guids/developing-digital-literacies (Accessd: 3 August 2016).

Luke, A., & Freebody, P. (2003). Further notes on the four resources model. Reading Online. Retrieval from http://www.readingonline.org/research /luke.Freebody.Html

Noh, Y. (2016). A study on the effect of digital literacy of information use behavior. Journal of Librarianship and Information Science. 1-31.

Prior, D. et al. (2016). Attitude, digital literacy and self efficacy: Flow-on effect for online learning behavior. Internet and Higher Education, 29. 91-97.

Rambousek, V., Stipek, J. & Vankova, P. (2016). Content of digital literacy from the perspective of teachers and pupils. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 217. 354-362.

Shariman, T., Razak, N. A. & Noor, N. F. (2012). Digital literacy competence for academic needs: an analysis of Malaysian students in three universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 69. 1489-1496.

Simpson, R., Obdalova, O. A. (2014). New technologies in higher education-ICT skills or digital literacy?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 154. 104-111.

Stahl, J. (2015). Digital technology: Supporting the language and literacy development of ELLs. Mount Royal Undergraduate Education Review, 1 (3).

The University of Dundee Digital Literacies Framework (based on the Open University Framework). Available at: https://sites.dundee.ac.uk/ uoddlcop/wp-content/uploads/sites/68/2016/01/Digital-Literacies-Framework-v1.1-October-2016.pdf

Ukwoma, S. C., Iwundu, N. E. & Iwundu, I. E. (2016). Digital literacy skills possessed by students of UNN, implications for effective learning and performance: A study of the MTN Universities Connect Library. New Library World, 117(11/12). 702-720.

UNESCO Institute for Information Technologies Education. (2012). Digital Literacy in Education. Accessed on 8th September 2013 from http://iite.Unesco.org/files/policy_briefs/pdf/en/digital_literacy.Pdf

Walsh, M., Asha, J., & Sprainge, N. (2007). Reading digital tents. The Australian Journal of Language and Literacy, 30(1), 30-53.

Watters, D. (2016). Librarian perspectives on digital literacy in Irish third level education. Dissertation of MSC in Information and Library