فصلنامه مطالعات دانش شناسی (JKS) - واژه نامه اختصاصی