نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،‌دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.

3 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز

4 گروه علوم تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی رابطه بین سواد اطلاعاتی با اخلاق حرفه‌ای، میزان تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و بطور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل، کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی به تعداد370 نفر می‌باشد. که 250نفر از آنان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از 4 پرسشنامه استاندارد استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که سواد اطلاعاتی، اخلاق حرفه‌ای و تسهیم دانش در کتابداران در حد بالا، و سرمایه اجتماعی در حد متوسط است. همچنین بین سواد اطلاعاتی با اخلاق حرفه‌ای، تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این بدان معنی است که سواد اطلاعاتی بر اخلاق حرفه‌ای، تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی اثر مستقیم دارد.
نتیجه‌گیری: تقویت سطح سواد اطلاعاتی موجب ارتقای سطح اخلاق حرفه‌ای، تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه‌های عمومی می‌شود. بنابراین مدیران کتابخانه‌های عمومی باید برای تقویت میزان اخلاق حرفه‌ای، تسهیم دانش و سرمایه اجتماعی کتابداران سعی در افزایش سواد اطلاعاتی آنان داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Career Consequences of information literacy for public library librarians of East Azerbaijan province

نویسندگان [English]

  • Aziz Hedayati Khoshemehr 1
  • maryam samadi 2
  • Rahim Shahbazi 3
  • Abolfazl Ghasemzadeh 4

1 Dept. of Knowledge Information Science Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

2 , Department of Education, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

3 Department of Information Science, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

4 Department of Education, Faculty of Education & Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the relationship between information literacy and professional ethics, knowledge sharing and social capital of librarians of public libraries in East Azerbaijan province.
Method: The present study is applied. The research method is descriptive-correlation and specifically based on structural equation modeling. The statistical population includes all the staff of public libraries of East Azerbaijan province with 370 people. 250 of them were selected by simple random sampling. Four standard questionnaires were used to collect information in this study.
Findings: The findings showed that information literacy, professional ethics and knowledge sharing in librarians are high and social capital is moderate. There is also a positive and significant relationship between information literacy and professional ethics, knowledge sharing and social capital, and this means that information literacy has a direct effect on professional ethics, knowledge sharing and social capital.
Conclusion: Strengthening the level of information literacy promotes the level of professional ethics, knowledge sharing and social capital of public library librarians. Therefore, public library managers should try to increase their information literacy in order to strengthen the professional ethics, knowledge sharing and social capital of librarians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Professional Ethics
  • Knowledge Sharing
  • Social Capital
  • Librarians