نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی. دانشگاه الزهرا (س). تهران. ایران.

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت خدمات داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تعیین وضعیت و شناسایی اهمیت و ملزومات آن انجام شد.
پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته با 49 گویه استفاده شد. نمونه پژوهش را 72 نفر از مدیران کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت عتف تشکیل دادند.
طبق یافته‌ها، نگرش مدیران کتابخانه‌ها نسبت به اهمیت انجام این خدمات توسط کتابخانه مثبت است و همه ملزومات ذکر شده، اهمیت دارند. وجود زیرساخت‌های فناوری مناسب، با میانگین 8.85؛ تهیه و توسعه نرم‌افزار مخزن سازمانی برای مدیریت داده‌‌های پژوهشی، با میانگین 8.85؛ وجود برنامه‌ای مدون برای انجام این خدمات، با میانگین،8.76؛ توسعه دانش و مهارت کتابداران در زمینه خدمات داده‌های پژوهشی، با میانگین 8.42 و تمایل کتابداران به توسعه دانش خود مهمترین ملزومات انجام خدمات داده‌های پژوهشی، با میانگین 8.33 هستند. تعداد زیادی از کتابخانه‌ها قصد انجام خدمات داده‌های پژوهشی بین یک تا سه سال آینده و یا بیش از سه سال آینده را دارند، تعدادی از آن‌ها هیچ برنامه‌ای برای انجام این خدمات ندارند، تعداد اندکی این خدمات را تاحدودی انجام می‌دهند. شمار خیلی کمی این خدمات را بطور کامل انجام می‌دهند. از دید مدیران کتابخانه‏ها میانگین میزان مهارت کتابداران کتابخانه‌های مورد مطالعه درحد متوسط است.
با توجه به اهمیت انجام خدمات داده‌های پژوهشی توسط کتابخانه‌های دانشگاهی، تمهید کردن ملزومات انجام این خدمات می‌تواند در بهبود وضعیت انجام این خدمات در کتابخانه‌های دانشگاهی موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research Data Services (RDS) in Central Libraries of Public Universities Affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology(MSRT)

نویسندگان [English]

  • Abam Zoya 1
  • Afzali Mohaddeseh 2

1 Department of Information Science & Knowledge Studies. Faculty of Education & Psychology. Alzahra University. Tehran. Iran.

2 Department of Information Science & Knowledge studies, Faculty of Education & Psychology. Alzahra University. Tehran. Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the status of research data services (RDS) in central libraries of public universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT).
The reserch is an applied one in terms of purpose conducted in a descriptive-survey method. A researcher-made questionnaire was used for data collection. The questionnaire consists of 4 parts and contains a total of 49 items. The statistical population consists of 94 managers of central libraries of public universities affiliated to MSRT.
Research findings indicated library managers have a positive attitude towards the importance of research data services. It showed that all the requirements for research data services are very important. Availability of appropriate technology infrastructure for research data services , development of enterprise repository software for research data management , existence of a research data plan for research data services , development of librarians' knowledge and skills in research data services and librarians' desire to develop their knowledge and skills in research data services were the most important requirements for providing research data services. Currently, many libraries intend to perform research data services (between one to three years or more over the next three years), some of which have no plans to provide these services and few of them provide services partially or completely.It indicated from the point view of managers the librarians' skills of central libraries of public universities affiliated to the ministry of science, research and technology are generally above average for performing research data services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Research and Technology"
  • "Research Data Services"
  • "University Libraries"
  • "Organizational repositories"
  • "Ministry of Science"