نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

2 دانش آموخته، گروه مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت منابع اطلاعاتی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز ایران.

چکیده

چکیده:
هدف: هدف پژوهش مطالعه تأثیر ابعاد سازمانی شامل فرهنگ اطلاعاتی، مالکیت سازمانی اطلاعات و استقلال شغلی؛ ابعاد فردی شامل گرایش به اشتراک اطلاعات و راحتی با کامپیوتر، وبعد اطلاعاتی ویژگی‌های اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر بر استفاده از سیستم اطلاعاتی بهداشتی بیمارستان امیرالمومنین اهواز است.
روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- علّی است. جامعه پژوهش کلیه کاربران سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستان به تعداد 250 نفر بودند که 151 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده‌های از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته مبتنی بر ابزار پژوهش‌های پیشین گردآوری شد. روایی ابزار به صورت محتوایی و سپس تحلیل عامل تاییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (85/0=α) تایید شد. داده‌ها با نرم‌افزارهای اس. پی. اس. اس و ایموس تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که فرهنگ اطلاعاتی (20/0=β و 440/2=t-value)، مالکیت سازمانی اطلاعات (18/0=β و 165/2 =t-value)، گرایش به اشتراک اطلاعات (22/0=β و 708/2 =t-value)، استقلال شغلی(17/0=β و 119/2 =t-value)، راحتی با کامپیوتر(24/0=β و 929/2=t-value) و ویژگی‌های اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر(17/0 =β و 055/2=t-value) بر استفاده از سیستم اطلاعاتی بیمارستان امیرالمومنین اهواز تاثیر دارد.
نتیجه‌گیری: نتیجه این که استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستانی یک مساله پیچیده چندبعدی است و ویژگی‌های مختلف فردی، فرهنگی، سازمانی و فناورانه در آن تاثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational, individual and informational factors on the use of health information system (Case study: The Health Information System of Amir al-Mominin hospital in Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Farhadpour 1
  • Mahsa Dobahrizadeh 2

1 Islamic Azad University -Ahvaz Branch. Ahvaz. Iran

2 MSc., Department of Information Technology Management- Information Resource Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Abstract
Objective: The purpose of the research is to study the effect of organizational dimensions including information culture, organizational ownership of information and job independence; Individual dimensions include the tendency to share information and comfort with the computer, and after information, the characteristics of computer-based information on the use of the health information system of Amir al-Mominin Hospital of Ahvaz.
Methodology: The research is applied in terms of purpose and analytical survey in terms of nature. The research population was 250 users of hospital information systems, of which 151 were selected randomly. Data were collected through a researcher-made questionnaire based on previous research tools. The instrument's content validity approved. The confirmatory factor analysis and its reliability were confirmed using Cronbach's alpha (α=0.85). Data were analyzed by SPSS and Amos software.
Findings: The findings showed that information culture (β = 0.20 and t-value = 2.440), organizational ownership of information (β = 0.18 and t-value = 2.165), tendency to share information (β = 0.22 and t-value = 2.708), job independence (β = 0.17 and t-value = 2.119), comfort with computer (β = 0.24 and t-value = 2.929) and The characteristics of computer-based information (β = 0.17 and t-value = 2.055) have an effect on the use of the health information system of Amir al-Mominin Hospital of Ahvaz.
Result: The result is that the use of hospital information systems is a complex multidimensional issue and various individual, cultural, organizational and technological characteristics have an effect on it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information culture
  • organizational ownership of information
  • tendency to share information
  • hospital information system