مدل ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، کارمند نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تهران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،

چکیده

هدف: ممیزی دانش نخستین قدمی است که برای انجام فعالیت مدیریت دانش برداشته می‌شود و می­تواند نیازهای مدیریت دانش، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان را شناسایی کند. هدف مقاله حاضر معرفی مدل‌های ممیزی دانش و پیشنهاد مدل مناسب ممیزی دانش برای مراکز علمی ایران است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در گام‌های نخست پژوهش، روش مطالعه کتابخانه­ای و در گام بعدی روش مطالعه تحلیل و مدل­سازی برای پیشنهاد مدل مناسب ممیزی دانش در مراکز علمی ایران است. یافته‌ها: مدل‌های متعددی برای ممیزی دانشی سازمان‌ها مورد استفاده قرار گیرند. از جمله مهم‌ترین مدل‌های موجود می‌توان به مدل‌های ممیزی دانش هیلتون، آلبرث، پرز سولترو و دیگران، وو و لی، و گاناسان و دورای دومینیک اشاره کرد. نتیجه گیری: مدلی 6 مرحله­ای به شرح زیر می‌تواند برای ممیزی دانش سازمان‌های علمی ایران مورد استفاده قرار گیرد. ابتدا تیم ممیزی دانش تشکیل می‌شود. 1) سپسعناصر استراتژیک و ساختاری شناسایی می‌شود، و با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده وضعیت دانشی سازمان ارزیابی می‌گردد و 2) سپس نیازهای دانشی، 3) جریان‌های دانشی، و 4) موجودی دانشی به دست می‌آید و 5) اطلاعات به دست آمده در قالب نقشه دانشی ارائه می‌شود. 6) نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مراکز علمی شناسایی می‌شود و برای رفع آنها پیشنهادهایی به تیم ممیزی دانش ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Auditing Model for Iranian Scientific Institutes

نویسندگان [English]

  • Leyla Mohammadi 1
  • Mehdi Alipour Hafezi 2
1 Master Graduate of Knowledge and Information Science, Public Library Clerk, Tehran
2 . Assistant Professor of Knowledge and Information Science Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology
چکیده [English]

Knowledge auditing is the first step in knowledge management programs. Knowledge auditing helps to identify knowledge management needs, areas of strength and weaknesses, opportunities and threats in organization. This paper aims to introduce models of knowledge auditing.  It proposes a knowledge auditing model for Iranian research centers. Firstly library research method is used for introducing existing important knowledge auditing models. Then analysis and modeling method is used to propose a suitable model for Iranian scientific institutes. Different models can be used to audit organizations. The important ones are Hylton, Albers, Perez-Soltero et al, Wu and Lee, Ganasan, Durai and Dominic. Study led to a six-stage model of the knowledge auditing, namely, 1. To identify structural and strategic elements, 2. To identify knowledge needs 3. To identify knowledge flow, 4. To identify knowledge inventory, 5. To draw a knowledge map, 6. To identify areas of strengths, weaknesses, opportunities and threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : knowledge management
  • Knowledge Auditing
  • Knowledge Auditing Models
  • Iranian Research Institutes

احمدوند، علی‌محمد؛ جنیدی، محمدرضا (1390). ارائه الگوی کاربردی برای تدوین نقشه دانش در سازمان‌ها. توسعه انسانی پلیس، (35): 71-90.

اخوان، پیمان؛ اولیایی، النوش؛ دسترنج ممقانی، نسرین؛ ثقفی، فاطمه (1389). توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش. سیاست علم و فناوری، 3(2): 1-113.

اخوان، پیمان؛ باقری، روح‌الله (1388). توسعه نقشه دانش ژنتیک با استفاده از نقشه‌های سلسله مراتبی و منابع دانشی: مطالعه موردی سازمان تکنولوژی سطح بالا. بازیابی شده 2 خرداد 1395 از:

http://www.civilica.com/Paper-ICTM06-ICTM06_165.html

اخوان، پیمان؛ جعفری، مصطفی (1384). ناکامی مدیریت دانش در سازمان‌ها. ماهنامه تدبیر، 16(161)، ص. 26.

افشار، مهدی (1390). بررسیرابطهبینسرمایهاجتماعیباآمادگیسازمانیبرایاستقرارمدیریتدانش (مطالعه موردی: شرکتبیمهالبرز). بازیابی 8 اسفند 1394، از: www.irc.ac.ir/upload/chekidePayannameh/9019.pdf

برور، محمد (1383). مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق منطقه‌ای غرب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران. بازیابی 8 اسفند 1394، از
­­http://www.ensani.ir/storage/Files/20101025141913-73801.pdf

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1395). درباره پژوهشگاه. بازیابی 11 فروردین 1395، از http://www.irandoc.ac.ir

حمیدی زاده، محمدرضا؛ احمدی ندوشن، علیرضا (1388). تبیین نقشه نحوه دستیابی به دانش ضمنی دانشکاران. فصلنامهپژوهشو برنامه‌ریزیدرآموزشعالی، 15 (4)، 83-97.

ربیعی، علی؛ حسینی، میرزا حسن و معالی، مهناز (1388). پیاده‌سازی مدیریت دانش تجربه‌ای ارزشمند در شرکت پالایش نفت تهران. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، 3 (7)، 141-169.

زرنگار، محمد (1385). پذیرش فرهنگ‌سازمانی و بقای سازمان. مطالعات مدیریت، 50، 119-142.

 والمحمدی، چنگیز (1388). تعیین و اولویت‌بندی عوامل اصلی اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت دانش در سازمان‌های کوچک و متوسط کشور. پژوهشگر (مدیریت)،5 (16)، 88-104.

Albers, J. A. (2003). Framework for Implementing Knowledge Management. In Portland International Conference on Management of Engineering & Technology. Portland, Oregon, July. Retrieved: Aug. 12, 2015, from: http://www.picmet.org/new/db/pub_order.aspx

Burns, Taodhg, Lonsdale, Caroline, Rashid, Shahida. (2004). The Knowledge Audit as a Launch Pad for Knowledge Management in Hospitals: a case report from sunnybrook and women Health Sciences centre. Electronic Healthcare, 3(1), 82-88.

Chi wai, Percy, lee, W.B. (2011). Knowledge Audit with Intellectual Capital in the Quality Management Process: An Empirical Study in Electronics Company. Electronic Journal of Knowledge Management, 9(2), 98-116.

Choy, S. Y., Lee, W. B., & C.F., Cheung. (2004). a Systematic Approach for Knowledge Audit Analysis: Integration of Knowledge Inventory, Mapping and Knowledge Flow Analysis. J. UCS, 10(6), 674-682.

Choy, S. Y. (2005). Knowledge audit and portal design for fleet technical management in the aviation industry. Doctoral dissertation, The Hong Kong Polytechnic University. Retrieved: Aug. 12, 2015, from: http://theses.lib.polyu.edu.hk/handle/200/4966

Chowdhury, N. (2006). Knowledge audit: Overview and sample questionnaire. Retrieved Aug. 12, 2015, from:
www.kmtalk.net/article.php?story

Chi Fai, Cheung, Kam Chin, Ko, Ka Fu, Chu, Wing Bun, Lee. (2005). ‘Systematic Knowledge Auditing With Applications’. Journal of Knowledge Management Practice, August Issue. Retrieved: Aug. 12, 2015, from: http://www.tlainc.com/articl97.html

Chi Fai, Cheung, M.L. Li, W.Y. Shek, W.B. Lee, T.S. Tsang. (2007). a systematic approach for knowledge auditing: a case study in transportation sector. Journal of Knowledge Management, 11(4): 140-158.

Debenham, J., & Clark, J. (1994). The knowledge audit. Robotics and computer-integrated manufacturing11(3): 201-211.

Ganasan, A.; Durai Dominic, P. D. (2011). Knowledge audit made comprehensive thru 6 stages. In Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS), 2nd International Conference on Research and Innovation in Information Systems. Retrieved Aug. 12, 2015, from: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6125730&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6125730

Gourova, E., Antonova, A. & Todorova, Y. (2009). Knowledge audit concepts, processes and practice. WSEAS Transactions on Business and Economics, 12(6), 605-619.

Hylton, A. (2002 a). Measuring & assessing knowledge-value & the pivotal role of the knowledge audit. London: Hylton Associates. Retrieved Aug. 12, 2015, from:
http://www.providersedge.com/docs/km_articles/Measuring_%26_Assessing_K-Value_%26_Pivotal_Role_of_K-Audit.pdf

Hylton, A. (2002 b). A KM initiative is unlikely to succeed without a knowledge audit. Bruselas: Knowledge Board. Retrieved Aug. 12, 2015, from:
http://www.knowledgeboard.com/library/the_need_for_knowledge_audits.pdf

Hylton, A. (2002 c). A Knowledge audit must be people-centered and people focused. Hylton Associates. ITtoolbox Knowledge Management Knowledge Base. Retrieved Aug. 12, 2015, from:

http://www.knowledgeboard.com/library/peoplecentered_knowledge_audit.pdf

Hylton, A. (2004). The knowledge audit is first and foremost an audit. Retrieved Aug. 12, 2015, from: http://www.annhylton.com

Iazzolino, G. and Pietrantonio, R. (2005), “An innovative knowledge audit methodology: some first results from an ongoing research in Southern Italy”. Proceedings of International Conference on Knowledge Management, University of New Zealand. Retrieved, Retrieved Aug. 12, 2015, from: http://www.knowledgeboard.com/download/2639/-iazzpietr-Innovative-KA-Meth.pdf

Jurinjak, I., & Kliček, B. (2008, January). Designing a method for knowledge audit in small and medium information technology firms. In 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems. Retrieved Aug. 12, 2015, from:
http://www.ceciis.foi.hr/app/index.php/ceciis/2008/paper/view/104/47

Kim, S., Suh, E., & Hwang, H. (2003). Building the knowledge map: an industrial case study. Journal of knowledge management, 7(2): 34-45.

Katsiadakis, Nikos (2007). Knowledge Audit: A case study from a Greek consulting company. Retrieved, Aug. 12, 2015, from:
http://www.einnovation.org/supersme/files/Study_Visit_RCM/KM_Audit.pdf

Liebowitz, J., Rubenstein-Montano, B., McCaw, D., Buchwalter, J., Browning, C., Butler, N., & Rebeck, K. (2000). The knowledge audit. Knowledge and process management, 7(1), 3-10.

Leung, Z. C., Cheung, C. F., Chu, K. F., Chan, Y. C., Lee, W. B., & Wong, R. Y. (2010). Assessing knowledge assets: Knowledge audit of a social service organization in Hong Kong. Administration in Social Work, 34(4), 361-383.

Levantakis, T., Helms, R., &Spruit, M. (2008).Method assembly approach towards the development of a reference method for knowledge auditing. Institute of Information and Computing Science, Utrecht University, Padualaan, 14, 3584. Retrieved, 2015/09/12, From: https://www.researchgate.net/publication/264846211_Method_assembly_approach_towards_the_development_of_a_reference_method_for_knowledge_auditing

Makambe, Ushe. (2015). A Knowledge Aauie of a higher Education institution: A core process approach. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(6), 814-931.

Micu, M (2009). A Knowledge audit at Concordia university libraries. Retrieved Aug. 12, 2015, From:
http://library.concordia.ca/about/staff/forum/micu_presentation09.pdf

Paramasivan, Thirumoorthy (2003). Knowledge Audit. Retrieved Aug. 12, 2015, from: http://icai.org/resource_file/11294p498-506.pdf

Perez-Soltero, A., Barcelo-Valenzuela, M., Sanchez-Schmitz, G., Martin-Rubio, F., Palma-Mendez, J. T., & Vanti, A. A. (2007). A model and methodology to knowledge auditing considering core processes. ICFAI Journal of Knowledge Management5(1), 7-23.

Pfeifer, J. Sutton, R. (1999). The Knowing – Doing Gap. Harvard Business School Press. Retrieved, Aug12, 2015, from:

http://www.wenell.se/wp-content/uploads/2014/01/thinking_knowing.pdf

Raison, Colette (2007). Knowledge Audits and mapping. Retrieved, 2015/09/12, from:

www.iim.org.au/thirdgen/form/show_attachment.cfm%3FattachmentID%3D118+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ir

Reinhardt, R. (2003). Theoretical basis of a knowledge audit: an integrative measurement approach. In Proceedings of I-KNOW ‘03–3rd International Conference on Knowledge Management (2-4). Retrieved Aug. 12, 2015, from: http://i-know.tugraz.at/wp-content/uploads/2008/11/54_theoretical-basis-of-a.pdf

Serrat, O. (2008). Auditing knowledge. Retrieved Aug. 12, 2015, from: www.adb.org/.../Knowledge.../Auditing-Knowledge

Skyrme, David J. (2007). Knowing what you know: conducting a knowledge audit. Retrieved Aug.12, 2015, from: http://www.skyrme.com/insights/30kaudit.htm

Stevens, L. (2000). Knowing what your company knows: a knowledge audit is a necessary precursor to a new KM initiative. Knowledge Management Magazine3(12), 38-42.

Schwikkard, D. B., & Du Toit, A. S. A. (2004, April). Analysing knowledge requirements: a case study. In Aslib Proceedings, 56(2), 104-111.

Wang, J., & Xiao, J. (2009). Knowledge management audit framework and methodology based on processes. Journal of Technology Management in China, 4(3), 239-249.

Wu, Y. L., & Li, Y. H. (2008, October). Research on the model of knowledge audit. In Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 2008. WiCOM'08. 4th International Conference on (1-4). Retrieved Aug. 12, 2015, from:
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=4680856&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D4680856

W.Y., Shek, C.F., Cheung, Lee, W.B. and Chong, Y.Y. (2007). Systematic Knowledge Auditing: a Case Study in a Power Utility Company. Journal of Information and Knowledge Management, 6(4), 231-239.