بررسی نقش واسطه‌ای مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه هرمزگان.

2 دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه شیراز

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه هرمزگان، ایران

4 دانشیار گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، تعیین بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود.  روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر اهداف، کاربردی بود. جامعه آماری مورد پژوهش،  شامل تمامی کارکنان اداره آموزش و پرورش استان فارس در سال تحصیلی 96-1395  بود (3800 نفر). با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای، 420 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل  سه پرسشنامه مدیریت دانش، پرسشنامه مهارتهای ارتباطی، پرسشنامه مسئولیت پذیری بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه توزیع گردید. در نهایت، به منظور بررسی و مقایسه توصیفی و استنباطی داده ها، از شاخص های توصیفی و و ازمونهای استنباطی ماتریس همبستگی، رگرسیون چند متغیره و برازش مدل استفاده شد. نتایج نشان داد کهمدیریت دانش پیش بینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی(43/0= β، 05/0>p)  و مسئولیت پذیری کارکنان(41/0= β، 05/0>p)  می باشد؛ مسئولیت پذیری پیش بینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی(30/0= β، 05/0>p)  می باشد؛ و در نهایت، مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان نقش واسطه ای دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش مبتنی بر اینکه مسئولیت پذیری در رابطه بین مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی کارکنان ، نقش واسطه‌ای دارد؛  به مدیران و دست اندرکاران سازمان آموزش و پرورش توصیه می گردد با اتخاذ روشهای مناسب و فراهم کردن امکانات لازم، تلاش نمایند توانایی های کارکنان را در این زمینه بهبود بخشند؛ همچنین، کارکنان نیز در تقویت مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت پذیری و مدیریت دانش خود تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the mediating role of accountability in the relationship between knowledge management and Employees communication skills (Case Study: Department of Education Fars Province)

نویسندگان [English]

  • somaye zare 1
  • Reza Naseri Jaahromi 2
  • hosein zeinalipoor 3
  • Mehdi Mohammadi 4
2 Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this study was Examine the mediating role of accountability in the relationship between knowledge management and communication skills Employees (Case Study: Department of Education Fars Province); The research method was descriptive- correlational and purposes was applied; The study Society included all employees of the education department of the province in the academic in year 2017-2016 (3800 Employees); samples (420)were selected randomly with Use of Multistage cluster sampling; To check variables, be used of three questionnaires: accountability,knowledge management and communication skills; Data analysis using Pearson correlation and multivariate regression analysis and Model Fitness showed that: knowledge management is predictor of positive and significant of accountability and communication skills; accountability is predictor of positive and significant of communication skills; accountability have a the mediating role in The relationship between knowledge management and communication skills.
Conclusion: Based on the results of research that responsibility in the relationship between knowledge management and communication skills of employees has a mediator role, it is recommended that managers and practitioners of the education organization adopt appropriate methods and provide the necessary facilities, efforts Improve employees' abilities in this regard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountability
  • Knowledge Management
  • Communication skills
  • Education Ministry
  • Iran-Fars Province

آتشک، محمد و ماه زاده، پریسا. (1386). مدیریت دانش: مفاهیم، یافته‌ها، کاربست‌ها. مجموعه مقالات ارائه‌شده در همایش منطقه‌ای محیط‌های مجازی در هزاره سوم، رودهن.

آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسین. (1390). رعایت اخـلاق در دانشگاه‌ها و مراکـز آموزش عالی: گزینه‌ای برای بهبـود رفتارهـا. فصـلنامه نشـاط علـم، ۱(2)، 32-40.

اخوان، پیمان و جعفری، مصطفی. (1391). طراحی مدل مفهومی مدیریت دانش با تأکید بر عوامل کلیدی موفقیت. نشریه مدیریت فردا، 13(14)، 13-25.

اسکوهی، فاطمه؛ موحدمحمدی، سید حمید و رضوانفر، احمد. (1393). رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطـی بـا عملکرد آموزشـی- پژوهشـی اعضـای هیأت علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعی سـاری. فصل‌نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 30(4)، 25-32.

پاسبانی، محمد. (1394). مدلی جهت ارتقای خلاقیت و یادگیری سازمانی با استفاده از شاخص‌های کلیدی موفقیت مدیریت دانش در صنایع خودرو و نیرو محرکه. مدیریت بهره‌وری، 9(35)، 195-212.

حسین چاری، مسعود و فداکار، محمدمهدی. (1384). بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت‌های ارتباطی بر اساس مقایسه دانش آموزان و دانشجویان. ماهنامه دانشور رفتار، 12(15)، 21-32.

سیدعامری، میرحسن و عرضه، کیوان. (1391). مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی مدیران سازمان تربیت‌بدنی ایران. مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی)، 4(13)، 49-64.

سیدنقوی، میرعلی؛ نریمانی، مهدی و حسینی، حسین. (1389). فرهنگ و استراتژی و تأثیر آن بر اثربخشی سازمانی: با نگاهی بر مدیریت دانش. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1(1)، 9-24.

شاهبندرزاده، حمید؛ محمدی، یگانه و حسن‌پور، رضا. (1389). ارزیابی فرهنگ‌سازمانی نیروی انتظامی و مقایسه آن با دانشگاه علوم پزشکی، سازمان دارایی و کشتی‌سازی. فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، 3(1)، 3-31.

شیبانی، زهره؛ بهشتی فر، ملیکه و ایران‌نژاد پاریزی، سید جواد. (1394). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و عملکرد شغلی با توجه به نقش تعدیل گر مهارت‌های ارتباطی در کارکنان مجتمع مس سرچشمه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی.

صافی، احمد. (1391). آموزش‌وپرورش ایران در صدسال گذشته. ویژه‌نامه یک صدمین انتشار. 18(2)، 2-17.

صائمیان، صدیقه. (1377). ارتباطات انسانی. نشریه تدبیر، 9(87)، 7.

رابینز، استیفن. (1389). رفتار سازمانی. جلد اول، چاپ دوم. ترجمـه علـی پارسـائیان و سـیدمحمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

رئیسی، مجید؛ حسینی، عماد؛ طالب پور، مهدی و نظری، وحید. (1392). برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان‌های ورزشی منتخب کشور، مدیریت ورزشی، 3(48)، 2-60.

کلمبز، هریس و بین، رینولد. (1989). آموزش مسئولیت به کودکان. ترجمه پـروین علیپور (1385). تهران: آستان قدس رضوی.

عیسی زاده، علی‌اکبر. (1395). بررسی الزامات، موانع و مزایای استقرار مدیریت دانش در بنادر ایران. ماهنامه مدیریت دانش جامعه بندری و دریایی ایران، 1(6)، 22-42.

منصوری بروجنی، ویدا و اتقیا، ناهید. (1394). ارتباط بین مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان. پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، 6(11)، 33-52.

موسوی ده موردی، علی. (1379). رابطه خشنودی شغلی؛ انگیزه پیشرفت بـا سلامت روان و مسئولیت‌پذیری مربیان مرد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

Aluchna, M. (2010). Corporate social responsibility of the top ten; examples taken from the Warsaw Stock Exchange. Social Responsibility Journal, 6(4), 611-626.

Castka, P. & Balzarova, A. M. (2009). ISO 26000 and Supply Chains ˚ on the Diffusion of the Social Responsibility Standards. International Journal of Production Economics, 1(111), 274-286.

Chin Tsai, ch. (2009). Study of the correlations between the knowledge management and the administrative effectiveness of general affairs office in the elementary schools in taoyuan country. Engineering Economics, 3(71), 90-99.

Davenport, T., De Long, D. & Beers, M. (1998). Successful Knowledge Management Projects. Sloan Management Review, 39(2), 43-57.

Fernando, J. D. (2007). Social Responsibility: A Modern Need of the Social Studies. Journal of Education, 43(4), 223-227.

King, W. & Chung, T. M. (2008). Knowledge management and organizational learning. International journal of Management Science, OMEGA, 36(4), 168.

Luthans, F. (2008). Organizational behavior. McGraw-Hill International edition, Tenth Edition, Singapore, PP 315-317.

Hoffman, J., Hoelscher, M. L. & Sherif, K. (2005). Social capital, knowledge management and sustained superior performanc, Journal of knowledge management, 9(3), 170-182.

Ho, L. A. (2011). Meditation, learning, organizational innovation and performance. Industrial management & data systems, 111(1), 113-131.

Manen, V an. & Schin, E. H. (2012). Career development in improving - life at work. Behavioral scince approaches to organizational change. Edited buy hackman J. R. and Suttll J. L. Santa marina

Ming pi, Z. (2011). The role of knowledge management practices on organizational context and organizational effectiveness, ABAC Journal, 28(1), 42-53.

Memery, J., Megicks, P., & Williams, J. (2005). Ethical and social responsibility issues in grocery shopping: a preliminary typology. Qualitative Market Research: An International Journal, 8(4), 399-412.

Santos-Vijande, M. L., López-Sánchez, J. Á., & Trespalacios, J. A. (2012). How organizational learning affects a firm's flexibility, competitive strategy, and performance. Journal of Business Research, 65(8), 1079-1089.

Smith.T. & Mils. A. (2010). Knowledge management liked to strategy for organizational effectiveness. Journal of sport science, 12(5), 120-134.

Ouimet, M. (2005, May). Factors associated with research productivity and knowledge transfer in Canadian Medical Schools: A cross-sectional survey. In Paper to be presented at the triplex helix conference, the capitalization of knowledge: Cognitive, economic, social and cultural aspects, Turin, Italy (pp. 18-21).

Turner, R. J. (2004). Corporate Social Responsibility: Should Disclosure of Social Considerations be Mandatory?. Monash University.

Ralph, L. L. (2008). An Investigation of a Knowledge Management Solution for Reference Services. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University, Retrieved

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1472137061&sid=1&Fmt=2&clientId =46431&RQT=309&VName=PQD.

Robb, D. (2013). Assembling Knowledge Management Teams. Information Strategy Executive Journal,2(5), 37-48

Roth, R. A., Gold, Y. V. (2011). Teacher Managing Stress and Preventing Burnout. The Professional Health Solution

Ubius, Ü., & Alas, R. ٢٠٠٩. Ruth alas organizational culture types as predictors of corporate social responsibility. Engineering Economics, 4(61), 90-99.

Zarei Matin, H., Taheri, F. & Syar, A. (2011). Organizational silence: Concepts, causes and consequences. Journal of Management Science. 6(21), 76-106 (Persian).

Wichian, S. N., Wongwanich, S., & Bowarnkitiwong, S. (2009). Factors affecting research productivity of faculty members in government universities: Lisrel and Neural Network Analyses. Kasetsart Journal, 12(39), 67-78.