نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: تصویر ذهنی کاربران نسبت به کتابخانه های عمومی نشان دهنده تجربه زیسته آنها در این مکان هاست. فهم درست تصویر موجود می تواند به سیاستگذاری دقیق و اثربخش کمک کند. این پژوهش، به دنبال واکاوی تصویر کتابخانه عمومی از دیدگاه کاربران ایرانی بوده است.
روش: تحقیق حاضر تحقیق کیفی است. جهت گردآوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. نظریه زمینه ای اساس کار تحلیل در این پژوهش بود و داده های حاصل از 106 مصاحبه‌ با کاربران کتابخانه های عمومی 11 استان طی 3 مرحله کدگذاری شد. جهت کدگذاری داده ها نرم افزار مکس کیودا بکار گرفته شد. انتخاب مصاحبه شونده ها به گونه ای انجام شد که توازن جنسیتی، سنی و تحصیلی تا حد امکان رعایت شود. نمونه گیری تا زمان اشباع مفاهیم ادامه یافت و در نهایت پس از دریافت مصاحبه 106 ، نمونه گیری به پایان رسید.
یافته ها: حاصل کنکاش در مصاحبه ها، 131 کد باز، 49 زیر طبقه، 20 طبقه و 10 طبقه محوری بود. از میان طبقات محوری، طبقه های مکان کسب دانش و نبود یکدستی بین کتابخانه ها به عنوان طبقه مرکزی انتخاب شد.
اصالت/ارزش: با وجود اینکه تاکنون تحقیقات کمی قابل ملاحظه ای در خصوص کاربران کتابخانه های عمومی انجام شده است اما اتخاد رویکرد کیفی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، تاکید بر فهم تصویر ذهنی کاربران، این پژوهش را از سایر پژوهش ها متمایز کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Image of Lived Experiences of Iranian Public library users (a study based on Grounded theory)

نویسندگان [English]

  • HamidReza Mahmoodi 1
  • Mohammad Hassanzadeh 2

1 Tarbiat Modares University

2 Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Purpose
Users' mental image of public libraries reflects their living experience in these places. The accurate understanding of the mental image can help to make accurate and effective policies. This study sought to re-investigate the public library mental image from the perspective of Iranian users.

Design/methodology/approach
This research is qualitative research. Semi-structured interview method was used to collect data. In this study to analyze collected data the grounded theory has been considered as the main method. In total, 106 interviews with public library users were conducted in 11 provinces. The collected data were coded in 3 steps. The MAX QDA software was used to encode data. Sampling continued until saturation of the concepts, and finally, after receiving the 106th interview the sampling was completed.

Findings
From the analysis of the interviews, 131 open codes, 49 primary categories, 20 categories, 10 axial codes were obtained. Results gained in this research shed light on users believe that the library is a place to acquire knowledge as well as a place to spend their leisure time. Also findings revealed the libraries space have not enough harmony. It seems that the negative alignment of user-librarian causes the user reluctance to go to the library.

Originality/value
Although significant quantitative research has been done on user studies of public libraries, but the qualitative approach has been neglected. In addition, the emphasis on understanding the user's mental image distinguished this research from other research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User experiences
  • lived experiences
  • public libraries
  • Iran