نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

5 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

6 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی( گرایش مدیرت اطلاعات) دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مشخص نمودن تعامل پژوهشگران با منابع اطلاعاتی آنلاین و ارائه راه حل هایی به منظور افزایش کیفیت بازیابی اطلاعات است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی بنیادی است که در دسته تحقیقات تحلیل محتوا قرار می‌گیرد و با اتکاء بر نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین(1998) و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. از میان جامعه آماری پژوهش که متشکل از پژوهشگران علم اطلاعات و دانش شناسی بوده است 15 نفر از پژوهشگرانی که بیشترین تولیدات علمی را داشته و طبیعتا تعامل بیشتری با اطلاعات و جستجوی منابع دارند، به روش نمونه‌گیری قضاوتی، انتخاب و با آنها مصاحبه‌ای صورت گرفته است.
یافته ها: در این پژوهش که با 15 نفر از پژوهشگران مصاحبه صورت پذیرفت، مشخص شد که پژوهشگران، بیشتر به موتور جستجوی گوگل و پایگاه های اطلاعاتی ساینس دایرکت، داج، وب آو ساینس و اسکوپوس مراجعه می کنند. همچنین از جستجوی پیشرفته و جستجوی ساده برای یافتن اطلاعات خود استفاده می کنند. با شبکه های اجتماعی علمی نیز آشنا بوده و بیشترین مراجعه و استفاده به ریسرچ گیت، لینکدین و آکادمیا بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از دل مصاحبه ها، ما به مدلی دست یافتیم که مشخص می کرد پژوهشگران اطلاعات بازیابی شده را در چهار مولفه دسته بندی می کنند :
1. اطلاعات آشکار مفید 2. اطلاعات پنهان مفید 3. اطلاعات آشکار غیر مفید و 4. اطلاعات آشکار آزار‌دهنده.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Researchers' interaction with online information resources: An informational approach

نویسندگان [English]

  • Emran Ghorbani 1
  • HamidReza Mahmoodi 2
  • Ebrahim Zarei 3
  • Mohammad Hassanzadeh 4
  • Majid Bashirzadeh 5
  • Nazila Mehrabi 6

1 Library of Hamedan

2 Tarbiat Modares University

3 Allameh Tabataba'i University

4 Tarbiat Modares University

5 Tarbiat Modares University

6 Master of Information Science and Science Student (Information Management) Faculty of Management and Economics University of Tarbiat Modares Tehran

چکیده [English]

Objective
The purpose of this study is to determine the interaction of researchers with online information resources and provide solutions to increase the quality of information retrieval.
Methodology
In terms of purpose, the present study is a fundamental research that falls into the category of content analysis research and is based on the underlying theory of Strauss and Corbin (1998) and has been done using Max QDA software. This research is one of the library researches that has used field techniques in terms of data collection method.15 researchers who have the most scientific products and naturally have more interaction with information and search for resources, were selected by judgmental sampling and They have been interviewed.
Findings
In this study, which was interviewed with 15 researchers, it was found that researchers mostly refer to Google search engine and databases of Science Direct, Web of Science and Scopus. They also use advanced search and simple search to find their information. They are also familiar with scientific social networks and have been the most visited and researched by Research Gate, LinkedIn and Academia. They were largely satisfied with the quality and accessibility of online resources, but wanted the information organization to have a single standard and order.
Conclusion
Based on the results of the interviews, we obtained a model that showed that researchers categorize the retrieved information into four components:
1.Useful overt information 2. Useful hidden information 3. Useless overt information and 4. Annoying overt information

کلیدواژه‌ها [English]

  • information resources
  • researchers
  • information seeking behavior
  • information