نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی شناسایی وضعیت موجود مجموعه منابع دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت آن‌ها می‌باشد. در این راستا به شناسایی وضعیت موجود مجموعه منابع دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی از نظر تنوع قالب‌ها، فرمت‌ها، به‌روز بودن منابع اطلاعاتی و حوزه‌های موضوعی منابع اطلاعاتی و همچنین شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مجموعه منابع دیجیتالی پرداخته شد. پژوهش بر اساس معیار هدف در گروه پژوهش‌های کاربردی و معیار زمان گردآوری داده‌ها در گروه پژوهش‌های پیمایشی، بر اساس معیار ماهیت داده‌ها و مبنای پژوهش، پژوهشی کمی و معیار خصوصیات موضوع یا مسئله پژوهش، پژوهشی همبستگی یا همخوانی، بر اساس معیار انواع پژوهش بر اساس نوع داده پژوهشی با داده‌های دست‌اول و روش جمع‌آوری اطلاعات، پژوهشی میدانی با استفاده از تکنیک سیاهه‌وارسی و بر اساس معیار میزان ژرفایی، پژوهشی پهنانگر می‌باشد. جامعه آماری، کلیه کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی سطح شهر تهران است. برای تدوین راهکارها و آگاهی از شرایط و تحلیل و ارزیابی وضعیت از سوات استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس.‌پی.‌اس.‌اس و نرم‌افزار صفحه گسترده استفاده شد.50 درصد از کتابخانه‌ها نوع قالب مورد استفاده در منابع اطلاعاتی خود را متن گزارش نموده‌اند. 25.4 درصد از کتابخانه‌ها نوع منبع دیجیتالی موجود خود را کتاب الکترونیکی گزارش نموده‌اند. تمام کتابخانه‌ها نیز فرمت منبع دیجیتالی خود را پی.دی.اف گزارش نموده‌اند. نتایج بررسی وضعیت مجموعه منابع دیجیتالی کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران نشان داد؛ که دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بیشتر شبیه به کتابخانه الکترونیکی هستند و تا تبدیل شدن به کتابخانه دیجیتالی فاصله زیادی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of digital resources in digital libraries of public universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alipour Hafezi 1
  • Sajedeh Kheirabadi 2
  • mitra Samieie 3

1 Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran

2 MA Student, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education Science, Allameh Tabataba’I University (ATU), Tehran, Iran

3 Associate professor, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education Science, Allameh Tabataba’I University (ATU), Tehran, Iran

چکیده [English]

Main purpose is to identify current situation of digital resources in digital libraries of public universities in Tehran and to provide a solution to improve their situation. Current situation of digital resources in terms of variety of formats,and thematic areas of information resources, and identifying strengths, weaknesses, opportunities and threats of digital resources have been identified.Research based on criterion of purpose in the applied research group and criterion of time of data collection in the group of survey research, based on the criterion of the nature of data and the basis of research of a quantitative research and the criterion of characteristics of a research subject or correlation. The type of research data with primary data and the method of data collection is a field research using the logging technique and based on the criterion of the depth of an expansive research. The statistical population is all digital libraries of public universities in Tehran. SWAT tools have been used to formulate solutions and be aware of the conditions and to analyze and evaluate the situation of the studied population, and SPSS statistical software and spreadsheet software have been used to analyze the data. 50% of libraries report the type of template used in their information sources in text. 25.4% of libraries report their existing digital source type as an e-book. All libraries have reported their digital source format in PDF. Results showed that public universities in Tehran have a long way to go before they become digital libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital resources
  • Public universities
  • Strengths and weaknesses
  • opportunities and threats