نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشکده حکمرانی اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده حکمرانی اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده حکمرانی اسلامی ، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر فرهنگ سازمانی بر پنهان سازی دانش با نقش میان جی بی نزاکتی در محیط کار و طرد شدگی در محیط کار بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بودند، که تعداد آن ها 2255 نفر است، با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران 660 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه نتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه استاندارد بی نزاکتی در محیط کار کورتینا و همکاران (2001)، پرسش نامه استاندارد فرهنگ سازمانی جاغرق و همکاران (2012)و پرسش نامه استاندارد پنهان سازی دانش کانلی و همکاران (2012)و پرسشنامه استاندارد طرد شدگی در محیط کار فریس و همکاران( 2008)بود که روایی پرسشنامه ها بر اساس روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگرپایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 ، 88/0 ، 87 /0 و 90/0 برآورد شد نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی با پنهان کردن دانش رابطه معناداری دارد و علاوه بر این، طرد شدگی در محیط کار و بی نزاکتی در محیط کار به عنوان میانجی کانال های مثبتی بین فرهنگ سازمانی و پنهان کردن دانش ایجاد می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational culture on knowledge concealment with the role of politeness in the work environment and rejection in the work environment

نویسندگان [English]

  • Majed Maharani Barzani 1
  • Mehrdad Sadeghi de cheshmeh 2
  • Ali Rashidpour 3

1 PhD Student in Cultural and Planning Management, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Faculty of Islamic Governance, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to determine the effect of organizational culture on knowledge concealment with the role of politeness in the workplace and rejection in the workplace. The present study was applied in terms of its purpose and descriptive in terms of correlational data collection. The statistical population of this research was all the employees of Chaharmahal and Bakhtiari universities, whose number is 2255 people, according to the size of each region, a sample size of 660 people was selected using Cochran's formula, and the sample people were selected using the stratified sampling method. They were chosen according to the volume of each floor. The research tools are the standard questionnaire of incivility in the workplace by Cortina et al. (2001), the standard questionnaire of organizational culture by Jaghargh et al. (2012) and the standard questionnaire of knowledge concealment by Conley et al. (2012) and the standard questionnaire of rejection in the workplace by Faris. et al. (2008) that the validity of the questionnaires was examined based on the content, form and structure validity and after the necessary terms the validity was confirmed and on the other hand the reliability of the questionnaires was 0.88 and 0.89 respectively by Cronbach's alpha method. 0.0, 0.87 and 0.90 The results of the research showed that organizational culture has a significant relationship with knowledge concealment, and in addition, rejection in the workplace and incivility in the workplace create positive channels between organizational culture and knowledge concealment as mediators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • hiding knowledge
  • impoliteness in the work environment
  • rejection in the work environment