نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز .ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز. ایران

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی میزان انطباق سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با معیارهای فنی و اطلاعاتی محیط وب می‌باشد.
روش پژوهش: توصیفی-کاربردی و به‌صورت ترکیبی با روش‌های کمی و کیفی انجام‌شده است. در بخش مرور نظامند روش تحلیل مضمون برای استخراج معیارهای فنی و اطلاعاتی محیط وب به کار برده شده و در این راستا مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج شده است. در بخش کمی از آزمون‌های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) به منظور بررسی میزان مطابقت سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با معیارهای فنی و اطلاعاتی محیط وب استفاده شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش در زمینه انطباق سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با معیارهای فنی 46 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده و در زمینه معیارهای اطلاعاتی یک سامانه پژوهشی شامل 51 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده را نشان داد. همچنین با توجه به بررسی و مطابقت سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با معیارهای فنی در محیط وب مشخص شده است که در این سامانه مطالب از سازماندهی مناسب برخوردار نیستند و پشتیبانی از بخش ‌های مختلف سامانه انجام نمی‌شود و در کنار آن راهنمای سامانه در بخش‌های مختلف وجود ندارد.
نتیجه: سامانه اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز 05/47 درصد با معیارهای اطلاعاتی محیط وب همخوانی و تطابق دارد و نیازمند بازنگری جدی در اصلاح ساختار فنی و اطلاعاتی آن می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the compliance level of the research information system of Shahid Chamran University of Ahvaz With the technical and information criteria of the web environment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Azimi 1
  • shahnaz khademizadeh 2
  • Somayeh Avarand 3

1 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University, of Ahvaz

2 ahvaz

3 ahvaz

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the present study is to investigate the compliance of the research information system of Shahid Chamran University of Ahvaz with the technical and information criteria of the web environment.
Research method: descriptive-applied and combined with quantitative and qualitative methods. In the systematic review section, the theme analysis method was used to extract the technical and information criteria of the web environment, and in this regard, the basic, organizing and comprehensive themes were extracted. In a quantitative part, descriptive statistics tests (frequency and percentage) have been used to check the compliance of Shahid Chamran University of Ahvaz research information system with the technical and information criteria of the web environment.
Findings: results of the research in the field of compliance of the research information system of Shahid Chamran University with technical criteria showed 46 basic themes and 7 organizing themes and in field of information criteria, a research system including 51 basic themes and 7 organizing themes. Also, according to the examination and compliance of the research information system of Shahid Chamran University with technical standards in web environment, it has been determined that the contents in system are not properly organized and the support for different parts of system is not provided, and besides that, system guide in There are no different sections.
Result: The research information system of Shahid Chamran University of Ahvaz is 47.05% compatible with the information criteria of the web environment and needs a serious revision in its technical and informational structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information systems
  • information management systems
  • research system
  • research information management systems
  • research information systems