نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

2 کارشناس در شرکت سپاهان باتری،

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی در شرکت سپاهان باتری است.
روش شناسی: پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی است که در آن از ابزار پرسشنامه استاندارد برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این مقاله مربوط به واحد تجاری‌سازی شرکت سپاهان باتری با حدود 100 نفر نیروی انسانی است. با توزیع پرسشنامه در میان 80 نفر از ایشان، تعداد 70 پرسشنامه برای تحلیل عودت داده شد که مبنای تحلیل آماری قرار گرفته است. پرسشنامه شامل 32 سوال اصلی به تعداد شاخص‌های تبیین‌کننده سازه‌های پژوهش است. همچنین برای بررسی روایی (روایی همگرا و واگرا) از تکنیک معادلات ساختاری، به روش حداقل مربعات جزئی و برای بررسی پایایی پرسشنامه از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است.
یافته‌ها: بررسی نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی نشان داد که مدیریت دانش بر نوآوری ‌سازمانی تأثیر معناداری با مقدار 0.508 دارد. همچنین مدیریت دانش بر عملکرد تجاری‌سازی ‌فناوری تأثیر معناداری با مقدار 0.345 دارد و میانجی‌گری نوآوری سازمانی در رابطه مدیریت‌دانش بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری تأثیر معناداری با مقدار 0.373 دارد.
نتیجه‌گیری: بقای شرکت سپاهان باتری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای این شرکت، در گرو ارتقای پیوسته دانش سازمانی و مدیریت آن، فراهم کردن بستری جهت خلق و بکارگیری نوآوری‌های سازمانی و درنتیجه، بهبود عملکرد تجاری‌سازی فناوری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of knowledge management on the performance of technology commercialization with the mediating effect of organizational innovation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Samie 1
  • Farnoosh Barati 2

1 Department of Computer Engineering and IT

2 Employee of Sepahan Battery Company

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to study the effect of knowledge management on the performance of technology commercialization with mediating role of organizational innovation in Sepahan Battery Company.
Methodology: The current research is a survey research in which a standard questionnaire was used to collect data. The statistical population of this article is the employees of the commercialization unit of this Company with about 100 people. By distributing the questionnaire among 80 of them, 70 questionnaires were returned for statistical analysis. The questionnaire contains 32 questions as many as the explanatory indicators of the research structures. To check the validity (convergent and divergent validity), the structural equation technique, partial least square method, and three criteria of factor loading coefficients, Cronbach's alpha and composite reliability were used to check the reliability of the questionnaire.
Findings: Examining the results of the research using the structural equation modeling technique using the partial least squares method showed that knowledge management has a significant effect on organizational innovation with a value of 0.508. Knowledge management has a significant effect on technology commercialization performance with a value of 0.345. The mediation of organizational innovation in the knowledge management relationship has a significant effect on technology commercialization performance with a value of 0.373.
Conclusion: The survival and the creation of a sustainable competitive advantage for this company depends on the continuous improvement of organizational knowledge management, providing a platform for creating and applying organizational innovations, and as a result, improving the performance of technology commercialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • innovation
  • technology commercialization performance