نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکداه علوم، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.

2 دانشیار. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه پیام نور، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف. این تحقیق با هدف بررسی قدرت پیش‌بینی تعداد استنادات دریافتی مدارک حوزه فیزیک ذرات در پایگاه اسکوپوس از طریق نمرات دگرسنجی، به بررسی رابطه بین نمرات دگرسنجی مربوط به مدارک پراستناد حوزه فیزیک ذرات در پایگاه پلام‌ایکس و تعداد استنادات دریافتی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس پرداخته است.
روش‌پژوهش. پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که به شیوه توصیفی و با رویکرد دگرسنجی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 5702 عنوان مقاله حوزه فیزیک ذرات است که بین سالهای 2000-2019 در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس نمایه شده‌اند. نمونه آماری تحقیق شامل 103 عنوان مقاله است که توسط پایگاه اسکوپوس به عنوان پراستنادترین مقالات حوزه فیزیک ذرات معرفی شده‌اند. به منظور بررسی رابطه شاخص‌های علم‌سنجی مقالات مورد بررسی در پایگاه‌های اطلاعاتی و سنجه‌های حاصل از حضور این مقالات در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه‌های استنادی، علاوه بر آزمونهای آمار توصیفی، از آزمون‌های همبستگی، و رگرسیون چندگانه جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش استفاده شده است. نرم افزار مورد کاربرد، اکسل و اس‌پی‌اس‌اس ویرایش23 می‌باشد.
یافته‌ها. یافته‌های حاصل از بررسی رابطه همبستگی بین تعداد استنادات اسکوپوس و نمرات دگرسنجی پلام‌ایکس نشان می‌دهد که رابطه قوی بین استنادات پلام‌ایکس و تعداد استنادات اسکوپوس برقرار است. همچنین بین ذکر در پلام ایکس و یاداشت پلام ایکس مشاهدات پلام‌ایکس با تعداد استنادات دریافتی در اسکوپوس رابطه معناداری وجود دارد. اما بین کاربرد پلام‌ایکس و شبکه‌های اجتماعی پلام‌ایکس رابطه‌ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting the number of citations received in particle physics Scopus with the help of Plumx-Altmetric scores.

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Bazrafshan 1
  • Ali Biranvand 2
  • Ali Shojaeifard 3

1 Departement of Physics, Jahrom University, Jahrom, Iran

2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran

3 Associate Professor, Department of Management, Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to examine whether PlumX Altmetric scores can predict the Scopus citation counts for the field of Particle Physics. Also, to examine the relationship between the number of citations received by particle physics highly cited documents in Scopus and their Altmetric scores in PlumX. The sample consists of 103 highly cited documents in Particle Physics indexed during 2000-2019 in Scopus. In order to examine the relationship between Scopus citation counts and PlumX Altmetric scores, Spearman’s correlation test and multiple regression analysis used. The result of the Spearman’s correlation analysis shows a strong relationship between the number of PlumX citations and Scopus citations. Furthermore, PlumX Captures and PlumX Mentions have a significant relationship with Scopus citation counts, but there is no relationship between PlumX Usage and PlumX Social Media. The results of regression analysis show that PlumX Citations, Captures, Usage, Mentions, and Social Media, respectively predict 62, 60, 55, and 47 percent of Scopus citation counts. Based on these results, one can conclude that PlumX Altmetric scores can predict the number of Scopus citations, and an increase in activity in PlumX lays the ground for receiving more citations by documents in Scopus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Citation
  • PlumX
  • Scopus
  • Particle physics