نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

چکیده

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‏ها، پرسش‌نامه‏ای استاندارد مدل هیسیک مدیریت دانش در چهار بعد است. برای توصیف و تحلیل داده‌ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون یومن ویت-نی و آزمون تی ) استفاده شده است. جامعه ی پژوهش دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و شهید بهشتی بودند، به عضویت کتابخانه‌ مرکزی تربیت مدرس و شهید بهشتی تهران درامده‌اند که جمعا 26893نفر و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد که 410 نفر به دست آمد. برای سنجش روایی صوری محتوایی و پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی(r=%89) برخوردار است. یافته‌های پژوهش نشان داد که مولفه های خلق دانش(با میانگین 62/3درصد) ، تسهیم دانش ( با میانگین 16/1درصد)و مولفه بکارگیری دانش( با میانگین36/3درصد) در دانشگاه شهید بهشتی نسبت به دانشگاه تربیت مدرس در وضعیت بهتری قرار دارد.و ذخیره دانش (در دانشگاه با میانگین96/1 درصد)تربیت مدرس نسبت به دانشگاه شهیدبهشتی در وضعیت بهتری قرار دارد. نتایج حاصل از آزمون سوالات نشان داد که مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی، با میانگین رتبه ای ۱۵/۲12 نسبت به دانشگاه تربیت مدرس با میانگین رتبه ای ۴۱/۱43 از دیدگاه دانشجویان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Necessity of Knowledge Management in Tarbiat Modarres and Shahid Beheshti Universities in Tehran from Students' Viewpoints.

نویسندگان [English]

  • esmat momeni 1
  • tahereh tehran 2
  • sahar zamani 3

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات،.

3 دانشجوی مدیریت اطلاعات،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

چکیده [English]

The present study is an applied one and is a standard questionnaire based on the HSE model in four dimensions. Descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney U test and T-test) were used to describe and analyze the data. The study population consisted of Tarbiat Modarres and Shahid Beheshti University students. Members of Tarbiat Modarres and Shahid Beheshti Central Library were enrolled in the study. A total of 26893 students were selected and the sample size was calculated by Cochran formula. Cronbach's alpha was used to assess face content validity and reliability with acceptable reliability (r = 89%).
The findings showed that the components of knowledge creation (3.62%), knowledge sharing (1.16%) and knowledge utilization (3.36%) were better in Shahid Beheshti University than Tarbiat Modares University. And knowledge storage (at university with a mean of 1.96%) is better than that of Shahid Beheshti University. The results of the test showed that knowledge management at Shahid Beheshti University with a mean score of 12/12 compared to Tarbiat Modarres University with a mean score of 43/43 was necessary from the students' point of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Shahid Beheshti University
  • Tarbiat Modarres University