نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش تأثیر اشتراک‌دانش بر فراشناخت اساتید آموزش زبان انگلیسی با میانجی‌گری خلاقیت در دوران کووید-19 بود. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیأت علمی آموزش زبان انگلیسی می‌باشد که در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور مشغول به تدریس بودند. از مجموع 450 پرسشنامه ارسالی به ایمیل اساتید تعداد 300 نسخه از آنها عودت داده شد که از این تعداد 288 پرسشنامه بدون نقص انتخاب گردید. بنابراین حجم نمونه ای برابر با 288 نفر با توجه به شیوه نمونه‌گیری در دسترس در نظر گرفته شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از سه پرسشنامه اشتراک دانش، پرسشنامه خلاقیت و پرسشنامه فراشناخت صورت گرفت. نتایج آزمون کرونباخ نشان داد پرسشنامه اشتراک دانش (793/0)، پرسشنامه خلاقیت (921/0)، و پرسشنامه فراشناخت (752/0) بدست آمد که نشان دهنده مطلوبیت آنان بود. جهت تحلیل داده‌ها از آمار توضیفی، رگرسیون چندگانه و با استقاده از تحلیل مسیر با کمک نرم افزار SPSS نسخه 23 و Amos نسخه 21 استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد متغیر مشارکت در نوشتن، ارتباطات سازمانی، روابط شخصی و فعالیت گروهی توانستند تغییرات مربوط به خلاقیت را تبیین کنند. در بین این متغیرها فقط مشارکت در نوشتن توانست تغییرات مربوط به فراشناخت را تبیین کنند. همچنین متغیر خلاقیت توانست تغییرات مربوط به فراشناخت را تبیین کند. نتایج کلی حاکی از آن داشت که اساتیدی که دارای تفکر اشتراک دانش هستند دارای خلاقیت بیشتری در امر تدریس خواهند بود و این خلاقیت آن‌ها می‌تواند به رشد فراشناخت کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The mediating effect of creativity in the relationship between online knowledge sharing and metacognition

نویسندگان [English]

  • Majid Farahian 1
  • Farshad Parhamnia 2

1 Assistant Professor in Department of ELT, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Department of Knowledge and Information Science, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the effect of knowledge sharing on the metacognition of English as a foreign language (EFL) teachers with the mediation of creativity in the era of Covid-19. The research method was applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of method. The statistical population of the research includes English language teaching faculty members who were teaching in state and non-state universities of Iran. Out of a total of 450 questionnaires sent to the teachers' emails, 300 were returned, of which 288 questionnaires were found usable. Therefore, the sample size was considered equal to 288 based on the available sampling method. Data collection was done using three questionnaires, include, knowledge sharing, creativity, and metacognition. The results of Cronbach's test showed a desirable level of reliability for the knowledge-sharing questionnaire (0.793), the creativity questionnaire (0.921), and the metacognition questionnaire (0.752). In order to analyze the data, descriptive statistics, multiple regression, and path analysis were used with SPSS 23 and Amos 21 software. The findings of the research showed that the variables of participation in writing, organizational communication, personal relationships, and group activity were able to explain the changes related to creativity. Among these variables, only participation in writing could explain the changes related to metacognition. In addition, the creativity variable was able to explain changes related to metacognition. In general, the results indicated that teachers who have higher degrees of knowledge-sharing are more creative in teaching and this may help to develop metacognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing؛ creativity؛ metacognition
  • TEFL faculty members