نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تبیین رفتار اطلاع‌جویی اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی براساس مدل رویدادی بلکین برای استفاده در خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات انجام شد. از لحاظ ماهیت و هدف، از نوع کاربردی بود و با روش پیمایشی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل شده از 562 نفر و نمونه پژوهش شامل 226 نفر بود که با روش تصادفی طبقه‌‌ای انتخاب شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها پرسشنامه نیمه‌ساختاریافته درنظر گرفته شد. روایی پرسشنامه توسط سه تن از متخصصان موضوعی موردتأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، 90/0 برآورد گردید. پرسشنامه پژوهش در دو بخش طراحی شد. بخش اول، داده‌های مربوط به مشخصات جمعیت‌شناختی و بخش دوم با 25 گویه، داده‌هایی را درباره رفتار اطلاع‌جویی پاسخ‌دهندگان بر اساس مدل رویدادی بلکین و با مقیاس اندازه‌گیری لیکرت جمع‌آوری نمود. داده‌های جمع‌آوری شده به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که رفتار اطلاع‌جوئی اعضای هیئت علمی در «سطح متوسط» است و با سطح مطلوب فاصله دارد. درنتیجه، به نظر می‌رسد طرح ظاهری پایگاه‌های اطلاعاتی، کلیدواژه‌ها و عبارات کلیدی پیشنهادی پایگاه‌های اطلاعاتی و قابلیت‌ها و امکانات نظام جست‌وجوی پایگاه‌های اطلاعاتی برای کاربران به منظور جست‌وجوهای مفهومی باید کاربرمحورتر طراحی گردد تا به حل نیاز اطلاعاتی و بهبود رفتار اطلاع‌جویی اعضای هیئت علمی کمک نمایند. افزون بر آن، استفاده اعضای هیئت علمی از اصطلاحنامه‌های موضوعی به‌منظور بهره‌گیری از اصطلاحات مصطلح تخصصی در راستای بازیابی منابع اطلاعاتی منطبق با نیاز اطلاعاتی خود نیز می‌تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Information Seeking Behavior of Faculty Members of Allameh Tabataba'i University based on Belkin Episode Model

نویسندگان [English]

  • Melika Khorramshokouh 1
  • Esmat Momeni 2
  • Seyed Mahdi Taheri 3

1 M.A in Library and Information Science, Allameh Tabatabai University,Tehran, Iran

2 Associate Professor, Library and Information Science Dept, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Associate Professor Knowledge and Information Science Department, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of explaining the information-seeking behavior of Allameh Tabataba'i University faculty members based on Belkin Episode Model for use in selective dissemination of information services. In terms of its nature and purpose, it was of an applied type and was done with a survey-analytical method. The studied population consisted of 562 faculty members of Allameh Tabataba'i University, and the research sample consisted of 226 people who were selected by stratified random method. The tool used for data collection was a semi-structured questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by three subject experts, and the reliability of the questionnaire was estimated to be 0.90 by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed using SPSS software. The findings of the research showed that the information-seeking behavior of faculty members is at an "average level" and is far from the desired level. As a result, it seems that the design of the databases, the suggested keywords and key phrases of databases, and the capabilities and facilities of the database search system for users for the purpose of conceptual searches should be designed more user-oriented to solve the information needs and improve the information-seeking behavior of faculty members. to help In addition, the faculty members' use of subject thesauruses in order to use specialized terms in order to retrieve information sources that match their information needs can also be a way forward.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Selective Dissemination of Information
  • Belkin Episode Model
  • Faculty Members
  • Allameh Tabataba'i University
  • Information Seeking Behavior