نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: پژوهش به بررسی مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از سه جنبه دانش، مهارت و هفت فعالیت مدیریت اطلاعات شخصی بر اساس مدل جونز بوده است.
روش: پژوهش به روش پیمایشی، و توصیفی – تحلیلی انجام شد. جامعه‌ی آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی98-1397بودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و اسپیرمن و نرم افزار spss 22 استفاده شد.
یافته‌ها: از بین عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی دانش دارای میانگین 22/1، مهارت میانگینی با 05/2 و فعالیت‌های مدیریت اطلاعات شخصی میانگینی برابر با 50/2 دارد. میانگین کل مدیریت اطلاعات شخصی برابر با 50/2بوده و نسبتا نا‌مطلوب است.
نتیجه‌گیری:
وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سطح نسبتانا‌مطلوب قرار دارد که بایستی دوره‌ها و کارگاه‌هایی در جهت آگاهی بهتر نسبت به ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی و ارتقا مهارت‌های دانشجویان برگزار شود.
کلیدواژه‌‎ها: اطلاعات الکترونیکی، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، مدیریت اطلاعات شخصی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of students'enjoyment level in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences from electronic personal information management activities

نویسنده [English]

  • azadeh namdari

UNIVERSITY CHAMRAN

چکیده [English]

Aim:study to assess status personal information management of the students of Ahvaz jundishapur university of medical sciences of three aspect Knowledge, skill and activites personal information management jones Model.
Method research: this study was done to way survey and descriptive and analytical the statistical population students were selected of Ahvaz jundishapur university of medical science of educational year1397-98 for determine statistical population of way sampling Used. analysis of of the data of tests correlation pearson and sperman and software spss 22 Used.
Results: of between factors effect of personal information management knowledge include average1/22, skill average by2/05 and collection activeties personal information management have average equal by 2/50. total average personal information equal by 2/50 was and is at level relatively bad.
Conclusion: status personal information management students at have level relatively bad that had period at direct better aware attribute tools personal information management and promontion skills students at this domain Hold.
Keywords: Electronic information, personal information management, students of Ahvaz jundishapur university of medical sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal information
  • management
  • electronic Information