نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران،تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین رابطه بین مدیریت سایبرنتیک با اثربخشی معلمان هنرستان های ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر اصفهان به روش توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ناحیه 3 آموزش و پرورش شهر اصفهان به تعداد 500 نفر است که حجم نمونه با استفاده جدول کرجسی- مورگان تعداد 217نفر برآورد گردید. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیدبرای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه استاندارد بیرن بائوم(1988) و پرسشنامه اثربخشی پارسونز(1969) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه هر یک از پرسشنامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 79/0 محاسبه شد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از فرمول کلموگروف- اسمیرنف، برای تعیین پایایی ابزارهای گردآوری داده ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که از دیدگاه معلمان هنرستان های شهر اصفهان بین مدیریت سایبرنتیک با اثربخشی به میزان 412/0 و با هر یک از مولفه های آن(نوآوری،تعهد سازمانی،رضایت شغلی و سلامت سازمانی) به ترتیب به میزان 428/0، 398/0 ، 527/0 و 417/0 رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Cybernetic Management and Organizational Effectiveness from the Perspective of Vocational Students in District 3 of Isfahan Education

نویسندگان [English]

  • Maryam Abotalebi 1
  • zahra Abazari 2

1 PhD Student in Information Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran

2 Associate Professor of Information Science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran,Tehran

چکیده [English]

This research has been carried out with the purpose of explaining the relationship between cybernetic management and the effectiveness of teachers in conservatories in the 3rd district of education in Isfahan city, using a descriptive, correlational survey method. The statistical population of the study includes all students in the 3rd district of education in Isfahan, numbering 500. The sample size was estimated at 217 using the Krejcie-Morgan table. Simple random sampling method was used to select the samples. The simple random sampling method was used to select the samples. The standard questionnaire of Byrne Baum (1988) and the Parsons (1969) effectiveness questionnaire were used to collect the data required for the research. The reliability of each questionnaire was calculated based on Cronbach's alpha coefficient of 0.81 and 0.79, respectively. The Kolmogorov-Smirnov formula was used to determine the normality of data distribution, Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of data collection tools, and Pearson correlation coefficient were used to test the hypotheses. Data were analyzed using SPSS26 statistical software. The findings showed that from the point of view of the teachers of the conservatories of Isfahan city, cybernetic management has an effectiveness of 0.412 and with each of its components (innovation, organizational commitment, job satisfaction and organizational health), respectively, at a rate of 0.428. There is a positive relationship of 0.398, 0.527 and 0.417.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cybernetic Management
  • Effectiveness
  • Innovation
  • Organizational Commitment
  • Job Satisfaction and Organizational Health