نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشگاه کاشان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی بالندگی سازمانی معلمان بر اساس سبک رهبری دانش محور ادراک شده با نقش واسطه ای اشتیاق شغلی و نشاط سازمانی بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان خرم آباد به تعداد 1940 نفر بود که حجم نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 352 نفر بدست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش چهار پرسشنامه رهبری دانش محور، بالندگی سازمانی، اشتیاق شغلی و نشاط سازمانی در طیف پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه ها به صورت صوری و سازه تعیین شد. پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای بالندگی سازمانی 95/0، رهبری دانش محور 91/0، اشتیاق شغلی 93/0 و نشاط سازمانی 90/0 بدست آمد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 26 و ایموس گرافیک در سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین متغیر رهبری دانش محور (28/23) بالاتر از حد متوسط (18)، میانگین متغیر نشاط سازمانی (8/86) بالاتر از حد متوسط (69)، بالندگی سازمانی (63/68) بالاتر از حد متوسط 75 و اشتیاق شغلی معلمان (44/64) بالاتر از حد متوسط (51) است. اثرات کل رهبری دانش محور بر اشتیاق شغلی، نشاط سازمانی و بالندگی سازمانی، مثبت و معنادار و اثرات کل اشتیاق شغلی و نشاط سازمانی بر بالندگی سازمانی، مثبت و معنادار بود و نقش میانجی اشتیاق شغلی و نشاط سازمانی، در تاثیر رهبری دانش محور بر بالندگی سازمانی مثبت و معنادار شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The prediction of teachers' organizational development according to perceived knowledge-based leadership: the mediating role of job passion and organizational happiness

نویسندگان [English]

  • fatemeh matash beyranvand 1
  • Hamid Rahimi 2

1 MA, Department of Education, School of Humanity, University of Kashan, Kashan, Iran

2 university of kashan

چکیده [English]

the purpose this research was the prediction of teachers' organizational development according to perceived knowledge-based leadership with mediating role of job passion and organizational happiness. The type of research was descriptive- correlational, and the statistical population included all primary teachers of Khorram Abad city (N=1940), that the sample size (n=352) was obtained based on Cochran Formulate and stratified random sampling. Data collection tools in this research are four questionnaires knowledge-based leadership, organizational growth, job passion and organizational happiness in a Likert five-scale. The questionnaires validity were determined as face and construction. The questionnaires reliability were obtained through Cronbach's alpha coefficient for organizational growth 0.95, knowledge-based leadership 0.91, job passion 0.93 and organizational happiness 0.90. In order to analyze the research data, statistical software SPSS version 26 and Amos Graphics were used at the descriptive and inferential levels. The results showed that the mean of the knowledge-oriented leadership variable (23.28) was higher than the average (18), the mean of the organizational happiness (86.8) was higher than the average (69), the mean of organizational growth (68.63) was higher than average 75 and mean of job passion (64/44) is higher than average (51). The total effects of knowledge-based leadership on job passion, organizational happiness and organizational growth were positive and significant, and the total effects of job passion and organizational happiness on organizational growth were positive and significant, and the mediating role of job passion and organizational happiness in the effect of knowledge-oriented leadership on organizational growth became a positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Oriented Leadership
  • Organizational Development
  • Job Passion
  • Organizational Happiness