نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی/ دانشکده مدیریت و اقتصاد/ دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ایران

2 گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی/دانشکده مدیریت و اقتصاد/ دانشگاه تربیت مدرس/ تهران/ ایران

چکیده

هدف: این پژوهش، تدوین مدل ارتباط مناسب بین نظام مدیریت دانش با سه مؤلفه مدیریت پروژه، مدیریت فناوری و مدیریت تحقیق و توسعه در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به انجام رسیده است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تشکیل می‌دهد. برای سنجش متغیرهای تحقیق نیز از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چی که شامل بخش‌های ابعاد مدیریت دانش، پرسشنامه مدیریت پروژه انریکو و همکاران، پرسشنامه مدیریت فناوری محمودی و پرسشنامه مدیریت تحقیق و توسعه مقیمی استفاده شد که تعداد 30 نفر از مدیران شرکت پخش فراورده های نفتی سازمان در تکمیل پرسشنامه تحقیق شرکت داشتند. پایایی و روایی پرسشنامه‌های مذکور نیز در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده شد، مقدار آن برابر 752/0 برآورد گردید. یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل دادهها در دو سطح، آمار توصیفی که از نرم‌افزار spss16 استفاده شد و برای تحلیل عاملی تأییدی، نیکویی برازش مدیریت دانش، مدیریت فناوری، مدیریت پروژه و مدیریت تحقیق و توسعه و همچنین برای روایی و پایایی، نرم افزار PLS مورد استفاده قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از تأیید فرضیه‌های پژوهش و وجود تأثیر مثبت و معنادار مدیریت دانش بر مدیریت فناوری، مدیریت پروژه و مدیریت تحقیق و توسعه است.
کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، مدیریت فناوری، مدیریت پروژه، مدیریت تحقیق و توسعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model of Knowledge Management System Relationship with Project Management, Technology Management, Research and Development Management at National Iranian Oil Refining and Distribution Company

نویسندگان [English]

  • Atefeh Rahimi 1
  • mohammad hasanzadeh 2

1 Department of Information Science / Faculty of Management and Economics / Tarbiat Modares University / Tehran / Iran

2 Department of Information Science and Knowledge / Faculty of Management and Economics / Tarbiat Modares University / Tehran / Iran

چکیده [English]

Objective: This study has developed a model of appropriate relationship between knowledge management system with three components of project management, technology management and research and development management in the National Iranian Oil Refining and Distribution Company. The statistical population of this research consists of managers and experts of the National Iranian Oil Products Refining and Distribution Company. To measure the research variables, the standard questionnaire of Fong and Chi knowledge management, which includes the sections of knowledge management dimensions, the project management questionnaire of Enrico et al., Mahmoudi Technology Management Questionnaire and Moghimi Research and Development Management Questionnaire were used. Oil Organization participated in completing the research questionnaire. The reliability and validity of the questionnaires were also evaluated in this study. Cronbach's alpha was used to determine its reliability, its value was estimated to be 0.752.
Results: Data analysis at two levels, descriptive statistics using spss16 software and used for confirmatory factor analysis, good knowledge management fit, technology management, project management and research and development management as well as validity and reliability, PLS software Took.
Conclusion: The results of testing the hypotheses indicate the confirmation of research hypotheses and the existence of a positive and significant effect of knowledge management on technology management, project management and research and development management.
Keywords: Knowledge Management, Technology Management, Project Management, Research and Development Management, National Iranian Petroleum Refining and Distribution Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Technology Management
  • Project Management
  • Research and Development Management
  • National Iranian Petroleum Refining and Distribution Company