نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت و ضرورت سیبرنتیک در موضوعات مختلف،تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر نقش سیبرنتیک در بازاریابی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی انجام گرفت. این تحقیق از نوع همبستگی و براساس روش به دست آوردن داده های مورد نیاز در زمره ی تحقیقات توصیفی- پیمایشی و با توجه به هدف آن کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی در شهر تهران می باشند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 242 نفر تعیین شد.روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای می باشد. به منظور سنجش و اندازه گیری متغیر های تحقیق از پرسشنامه های استاندارد بیرن بائوم(1391) استفاده گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان تایید و پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ 91 درصد تعیین شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف ، همبستگی اسپیرمن ، فریدمن ، تکنیک آنتروپی شانون، کای دو و آزمون دوجمله ای استفاده شد.نتایج نشان داد سیبرنتیک و مولفه های آن بر بازاریابی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی تاثیر دارند.در بین مولفه های سیبرنتیک ، مولفه رهبری بیشترین و تعملات سخت و سست کمترین تاثیر را بر بازاریابی و توسعه منابع اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of cybernetics in marketing and information resources development in academic libraries

نویسندگان [English]

  • Ziba Shams 1
  • Zahra Abazari 2

1 researcher

2 Islamic Azad University-Tehran North Branch.Tehran. Iran

چکیده [English]

Considering the importance and necessity of cybernetics in various subjects, this research was conducted with the aim of investigating the impact of the role of cybernetics in the marketing and development of information resources in university libraries. This research is of the correlation type and based on the method of obtaining the required data in the category of descriptive-survey research and according to its purpose, it is an applied research. The statistical population studied in this research are all managers and librarians of university libraries and students of information science and epistemology in Tehran city, based on Cochran's formula, the statistical sample size was determined to be 242 people. The sampling method is stratified random In order to measure the research variables, Birnbaum standard questionnaires (2013) were used. The validity of the questionnaire was determined using the opinions of experts and experts and their reliability was determined using Cronbach's alpha of 91%. To test the hypotheses, Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation, Friedman, Shannon entropy technique, chi-square and binomial test were used. The results showed that cybernetics and its components have an impact on the marketing and development of information resources in academic libraries. Among the cybernetic components, the leadership component has the most impact and hard and loose operations have the least impact on the marketing and development of information resources in academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cybernetics
  • marketing
  • information resources
  • library
  • university