نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خلیج فارس بوشهر. بوشهر. ایران

2 دانشجوی دکتری/دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: در عصر کنونی، اهمیت دانش و فعالیت‌های دانش محور در هیچ سازمانی قابل انکار نیست. تمام سازمان‌ها دارای حجم بزرگی از اطلاعات هستند، اما استفاده کارآمد از این اطلاعات نیازمند داشتن نیروهای انسانی مجرب و متخصص است. این نیروها باید قادر باشند با داده‌های اطلاعاتی سازمان کار کنند و آنها را به صورت مؤثر به نفع سازمان بهره‌برداری کنند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ارائه الگوی پیاده‌سازی تسهیم دانش در آن سازمان است.
روش‌شناسی: در این پژوهش، از یک رویکرد آمیخته استفاده شده است و از ابزارهای مختلف برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. این ابزارها شامل مطالعات کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بوده‌اند. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، کارکنان اداری و رؤسای شهرستان‌ها در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بوده است. نمونه پژوهش شامل 28 خبره انتخاب شده است و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای صورت گرفته است.
یافته‌ها: نتایج فراترکیب منجر به شناسایی 92 کد، 13 شاخص و 4 بعد اصلی فناوری، فرهنگی، سازمانی، و فردی در پیاده‌سازی تسهیم دانش شد.
نتیجه: نتایج نشان داد که بعد فناوری بیشترین تأثیر و بعد فرهنگی کمترین تأثیر را در پیاده‌سازی تسهیم دانش در نهاد کتابخانه‌های ‌عمومی ‌کشور دارد. در ‌نهایت الگوی پیاده‌سازی تسهیم دانش در 6 سطح، که شاخص فرایندهای عملکردی، شاخص فرایندهای داخلی، شاخص فرایندهای راهبردی، و شاخص حس تعلق سازمانی اطلاعات تأثیرگذارترین و شاخص‌های فرایندهای کسب اطلاعات و فرایندهای انتقال دانش تاثیرپذیرترین بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Providing a model for knowledge sharing in the Iran Public Libraries Foundation

نویسندگان [English]

  • Saifallah Andayesh 1
  • zahra kianrad 2

1 Assistant Professor/Faculty of Literature and Human Sciences. Bushehr Persian Gulf University. Bushehr. Iran

2 PHD Student\\ University Of Tehran.Iran.

چکیده [English]

Introduction: . The aim of the present research is to identify and rank the factors influencing knowledge sharing in the public library institutions of the country and to provide a model for implementing knowledge sharing in that organization.
Methodology: In this research, a mixed-method approach has been used, employing various tools for data collection. These tools include library studies, semi-structured interviews, and questionnaires. The population of this research includes managers, administrative staff, and county heads in the public library institutions of the country. The research sample consists of 28 experts selected, and sampling was done using cluster sampling method.
Findings: The results of the comprehensive analysis led to the identification of 92 codes, 13 indicators, and 4 main dimensions of technological, cultural, organizational, and individual aspects in the implementation of knowledge sharing.
Conclusion: The results showed that the technological dimension has the most significant impact, while the cultural dimension has the least impact on the implementation of knowledge sharing in the public library institutions of the country. Ultimately, the model of implementing knowledge sharing at 6 levels, with indicators of functional processes, internal processes, strategic processes, and organizational belonging perception being the most influential, and indicators of information acquisition processes and knowledge transfer processes being the most affected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • Knowledge Management
  • Iran Public Libraries Foundation
  • Interpretive Structural Modeling