نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، شرکت پالایش نفت اصفهان (مشاور صنعتی)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه عوامل جمعیت شناختی و میزان پیاده سازی مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان انجام شد. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی - توصیفی و جامعه پژوهش 2454 تو و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوهن 368 تو کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان است. تمام کارکنان این شرکت بود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوهن استفاده شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته، با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود که پایایی آن بر حسب ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0.94 بدست آمد. برای تحلیل پاسخنامه های دریافتی، در سطح آمار توصیفی از فراوانی و میانگین و در سطح آمار استنباطی از آزمون های t دو نمونه ای، آزمون آنوا و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد پالایش نفت اصفهان بین عوامل جمعیت شناختی بررسی شده فقط بین جنسیت و میزان پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت رابطه معنی دار وجود داشت. نتیجه گیری: نتایج نشان داد کارکنان زن و مرد در مورد میزان پیاده سازی زیرساخت های سازمانی و فناوری مدیریت دانش در شرکت پالایش نفت اصفهان دیدگاه های متفاوتی دارند، و کارکنان زن نسبت به میزان پیاده سازی زیرساخت های سازمانی و فناوری مدیریت دانش خوش بین ترند و نگرش بهتری دارند در نتیجه برای پیاده سازی گسترده ی مدیریت دانش در سازمان، باید به ویژگی های جمعیت شناختی آزاد توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between demographic factors The extent of knowledge management's implementation as viewed by the employees of Isfahan's oil refining company

نویسندگان [English]

  • Sepideh Dadakhah 1
  • Asefeh Asemi 2
  • Mohammadreza Abedi 3
  • Fereshteh Mashhadi 4

1 M.Sc in Knowledge and Information Sciences, , University of Isfahan,, Isfahan,, Iran

2 Assistant Professor,, Department of Knowledge and Information Sciences, , University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Associate Professor,, Department of Counseling,, Isfahan University, Isfahan, Iran

4 M.Sc in Industries, Islamic Azad University Najafabad Branch, Industrial Consultant Isfahan Oil Refining Company,, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The study aimed to examine the relationship between demographic factors and The extent of knowledge management's implementation as viewed by the employees of Isfahan's oil refining company.. Methodology: A survey-descriptive method was applied in this research and the The community being surveyed includes all employees of Isfahan Oil Refining Company. To determine the sample size, it was used the formula of sampling Cohen was used. Sampling method is random stratified sampling and the tool for collecting the research data was researcher-made questionnaires with the Likert scale. In this research to determine questionnaires reliability, it was used cronbach's Alpha coefficient (0.94) Was used.The analysis was performed on the received questionnaires. It used descriptive statistics i.e. frequency and mean; and in inferential statistics Two sample t-test, One-way ANOVA, and Pearson correlation coefficientWere used. Findings: The findings of the study indicated that the relationship between demographic factors and the extent of knowledge management's implementation as viewed by the employees of Isfahan's oil refining company, only in terms of gender there was a significant relationship. Conclusions: The results showed male and female employees have different perspectives about organizational and Infrastructure of technology, implementation of knowledge management in Isfahan Oil Refining Company and female employees in relation to organizational and technology infrastructure, implementation knowledge management are more optimistic and have a better attitude So in order to implement knowledge management on a large scale within an organization , liberal demographic attributes should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demographic factors
  • Knowledge Management
  • Isfahan Oil Refining Company
اخوان، پیمان؛ اولیایی، النوش؛ دسترنج ممقانی، نسرین؛ و ثقفی، فاطمه (1389). توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش. فصلنامه علم و فناوری، 3(2)، 1- 11.
خردمندنیا، منوچهر (1387). آمار استنباطی در علوم رفتاری. تهران: نشر کتاب دانشگاهی.
رحیمیان، حمید؛ شامی زنجانی، هانیه (1390). تأثیر عوامل فرهنگ‌سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت فناوری و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 26(4)، 989-1008.
شریف‌زاده، فتاح؛ نریمانی، مهدی؛ کوشکی، علیرضا (1390). فناوری اطلاعات و موفقیت ابتکارات مدیریت دانش. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 27(1)، 171-188.
شیخ ابومسعودی، عباس (1390). مدیریت منابع انسانی: (راهبردی- عملیاتی). اصفهان: ارکان دانش.
لیبوویتز، جی. (1388). مدیریت دانش: آموزه‌هایی از مهندسی دانش. مترجم محمدحسن زاده. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات.
نیازی، عیسی؛ ابونوری، اسمعیل (1390). تحلیل رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش و مقیاس وبرمتریک. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 26(4)، 961-988.
یعقوبی، مریم؛ جوادی، مرضیه؛ آقارحیمی، زهرا (1389). رابطه بین مدیریت دانش و ویژگی‌های دموگرافیک دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه توسعه آموزش)، 10(5)، 831-838. بازیابی 27 آذر، 1391، از: http://journals.mui.ac.ir
Akram, F.; Bokhari, R. (2011). The role of knowledge sharing on individual performance, considering the factor of motivation-the conceptual framework. International Journal of Multidisciplinary Sciences and Engineering, 2(9), 44-48. Retrieved February, 10, 2012, from:
http://www.ijmse.org/Volume2/Issue9/paper9.pdf
Al-Eisa, A. S.; Furayyan, M. A.; Alhemoud, A. M. (2009). An empirical examination of the effects of self-efficacy, supervisor support and motivation to learn on transfer intention. Management Decision, 47(8), 1221-1244. Retrieved March, 10, 2012, from:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1811616&show
Almahamid, S.; McAdams, A. C.; Kalaldeh, T. (2010). The relationships among organizational knowledge sharing practices, employees' learning commitments, employees' adaptability, and employees' job satisfaction: an empirical investigation of the listed manufacturing companies in Jordan. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, 5, 327-356. Retrieved February, 10, 2012,from:http://www.ijikm.org/Volume5/IJIKMv5p327-356Almahamid459.pdf
Dixon, D. D. (2011). Leveraging knowledge management tools to support security risk management in the Department of Homeland Security. Master’s thesis, Monterey, California, Naval Postgraduate School. Retrieved February,10,2012,from: http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA556330
Goudarzvand Chigini, M. (2011). Management of strategic knowledge for organizational success. International Conference on Information Communication and Management, Singapore, 195-198. Retrieved April, 15, 2012, from: www.ipcsit.com/vol16/37-ICICM2011M3003.pdf
Ismail, M. B.; Yusof, Z. M. (2009). Demographic factors and knowledge sharing quality among Malaysian government officers. Communications of the IBIMA, 9, 1-8. Retrieved April, 15, 2012, from:http://www.ibimapublishing.com/journals/CIBIMA/volume9/v9n1.pdf
Meso, P.; Smith, R. (2000). A resource-based view of organizational knowledge management systems. Journal of Knowledge Management, 4(3), 224-234. Retrieved April, 10, 2012, from:
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=883707
Mogotsi, I. C.; Boon, J. A.; Fletcher, L. (2011). Knowledge sharing behaviour and demographic variables amongst secondary school teachers in and around Gaborone,Botswana.SA Journal of Information Management,13(1),1-6.Retrieved February,10,2012, from:http://www.sajim.co.za/index.php/SAJIM/article/viewFile/420/513
Mohamed Razi, M. J.; Abdul Karim, N. S.; Mohamed, N. (2014). Gender difference effects on contributing factors of intention to be involved in knowledge creation and sharing. Asian Economic and Financial Review, 4(7), 893-907.
Pangil, F.; Nasurdin, A. M. (2008). Demographics factors and knowledge sharing behavior among R&D employees. Knowledge Management International Conference and Exhibition, 128-133. Retrieved February, 15, 2012, from:
http://repo.uum.edu.my/1899/1/Faizuniah_Pangil_%26_Aizzat_Mohd_Nasurdin[1].pdf
Rahimi, H. Arbabisarjou, A., Allameh, M. & Aghababaei, R. (2011). Relationship between knowledge management process and creativity among faculty members in the university. Interdisciplinary Journal of Information Knowledge and Management(IJIKM), 6, 17-33.
Rahmati Asl, N. A., Goodarzi, M., Sajjadi, S. N. & Benesbordi, A. (2012). The relationship between organizational culture and knowledge management in the Islamic Republic of Iran's National Olympic Committee. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(1). Retrieved May, 23, 2012, from: www.hrmars.com/admin/pics/432.pdf
Susanty, A. I.; Wood, P. Ch. (2011). The motivation to share knowledge of the employees in the telecommunication service providers in Indonesia. International Conference on Social Science and Humanity, Singapore. 5, 159-162.
Yaghoubi, N. M., Oraee Yazdani, B., Ahoorani, N. & Banihashemi, A. (2011). Information technology infrastructures and knowledge management: towards organizational excellence. Computer and Information Science, 4(5), 20-27. Retrieved March, 10, 2012, from:
www.ccsenet.org/journal/index.php/cis/article/download/11951/8362
Zahidul Islam, Md. Maheen Ahmed, S., Hasan, I. & Uddin Ahmed, S. (2011). Organizational culture and knowledge sharing: empirical evidence from service organizations. African Journal of Business Management, 5(14), 5900-5909. Retrieved April, 20, 2012, from: http://research.ubd.edu.bn/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=50&cf_id=24