نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی در بهره‌وری منابع انسانی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را 300 نفر از کارمندان شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی تشکیل می‌دهند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظر چند تن از متخصصان مدیریت ، اساتید و استفاده از آن در چندین پژوهش محاسبه شد. جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب محاسبه شده برای کل پرسشنامه 098/0 محاسبه گردید. در نهایت به منظور بررسی و مقایسه توصیفی و استنباطی داده‌ها از شاخص‌های توصیفی و آزمون‌های استنباطی کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون فرید من استفاده شده است. یافته‌ها: بین ابعاد مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره‌وری منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از این میان بعد خلق دانش و بعد مکانیزم های نو آوری بیشترین رابطه را با بهره وری منابع انسانی دارد. همچنین بعد کاربرد دانش و بعد اعتقادات و فضای سازمان بیشترین تأثیر را بر بهره‌وری منابع انسانی دارند. در نهایت بر اساس رتبه بندی ابعاد ، بعد کاربرد دانش و بعد صلاحیت منابع انسانی دارای بیشترین اهمیت در بهره‌وری منابع انسانی است. نتیجه‌گیری: سازمان‌ها باید نسبت به بهبود بهره‌وری منابع انسانی در جهت تقویت و استفاده از دانش نیروی انسانی که مهم ترین عامل افزایش بهرهوری است گام بردارند و از توانایی‌های ذهنی و فکری کارکنان در جهت تولید کالا و خدمات با کیفیت حمایت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of knowledge management and organizational creativity in human resources productivity (Case Study: shouthern Pars Gas complexes)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh helaliyan motlagh 1
  • Mohammad Hassanzadeh 2

1 M.Sc in Science Information and Knowledge, University of Tarbiat Modares,, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Knowledge and Information Science Dept,, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the role of knowledge management and organizational innovation in human resources productivity. Methods: A descriptive survey research has been applied. Is applied. The study population comprised 300 employees of the South Pars Gas Complex. To collect the data in this study, questionnaires were used. The content validity of questionnaires was reckoned based on the views of some experts (managers and professors) were calculated and used to calculate the reliability of Cronbach's alpha coefficient was calculated for the entire questionnaire was calculated 098/0. Finally, to evaluate and compare the data, descriptive and inferential descriptive and inferential Kolmogorov-Smirnov test, correlation, regression analysis and Friedman test were used. Findings: there is a positive significant relationship between the aspects of knowledge management and organizational creativity with human resources productivity. The aspect of knowledge creation and innovation mechanisms interact most with human resources productivity. Moreover the aspects of knowledge, convictions and organizational atmosphere or ambience influence human resources productivity most. Finally, based on the ratings scale, the application of knowledge and qualification of human resources is of the utmost importance in human resources productivity. Conclusion: Organizations need to improve human resources in order to boost productivity and use manpower, mental abilities, Staff’s faculties for the production of goods and Rendering high quality services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • Knowledge Management
  • Organizational creativity
  • productivity
  • southern Pars Gas Complex
احمدی بالادهی، مهدی و میرزائی عربی، محمدعلی (1393). بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان. مطالعاتمدیریتبرآموزشانتظامی،7(1)،41-59.
ابراهیمی، سعید (1389). نقش مدیریت دانش در افزایش بهره‌وری. نشریه مدیریت صنعتی، 87-23.
بهادری فرد، عبدالرضا (1391). رویکردی بر مدیریت دانش: راهکارها و موانع پیش رو. ماهنامه گزارش،237،44-46.
پور سلطانی زرندی، حسین و ایرجی نقندر، رامین (1392). ارتباط بین مدیریت دانش و خلاقیت کارکنان.نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش،1(1)،63-73
طاهری، امید (1388). بررسیتأثیرعناصرمدیریتدانشدرخصوصی‌سازی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
فریدونی، معصومه (2007). خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری نیروی انسانی. همایش ملی بهره‌وری منابع انسانی در آموزش‌وپرورش، تهران.
کریمی، ندا (1385). مدیریت دانش، نیاز سازمان‌های امروز. مجله نما.3(6).
مارتنسون، ماریا (1999). بررسی نقاط مدیریت دانش به‌عنوان ابزار مدیریتی. ترجمه منصور مجدم، نشریه تدبیر، 110،154-162.
محمدی، ناهید (1394). خلاقیت و نوآوری: تعریف، مفاهیم و مدیریت. مجله الکترونیکی راهکارمدیریت. تاریخ دسترسی:9/1/1394. قابل‌دسترسی در:
 www. mgtsolution. com /oli / 468246586.aspx
Bouncken, R. B. and Pyo S. (2002). Achieving Competitiveness through Knowledge Management. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 3(3),1-4.
Davenport,T.H. (2004). Some principles of knowledge management: www . Mccombs . utexas . edu / kman /kmprin.htm.
Jahaniyan, k. (2010).Knowledge Management and Innovation. Monthly engineering and related industries,10,37-45
 Jorvinen, P. (2004). On Organizational Learning – Many Problems and Some Solution. Department ofComputer Sciences, University of Tamper, pp: 205- 216.
Martensson, M. (2000). A critical review of knowledge management as a management tool.Journalof Knowledge Management, 4(3),204-216..
VonKrog, G. & Nonaka, I. (2000). Knowledge Creation: ASource of Value Palgrave. Palgrave