ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران با استفاده از روش بازخورد 360 درجه و ارائه الگو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، مسئول کتابخانه عمومی محسنی هادیشهر، اداره کل استان مازندران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل،

3 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،

چکیده

هدف  از پژوهش  حاضر ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه­ های عمومی ­استان مازندران، با استفاده از بازخورد 360 درجه بود. پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمایشی-تحلیلی بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه پیش­ساخته مدل 360 درجه است که روایی آن قبلا اخذ شده و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ  در تمامی موارد بزرگ­تر از 75/0  است. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه اول95 نفر کتابدار، جامعه دوم95 نفر همکار و جامعه سوم 32 نفر مدیر کتابخانه است که با توجه به محدود بودن از نمونه گیری به روش سرشماری استفاده شد، جامعه چهارم هم شامل 95 نفر مراجعه­کننده است که به روش نمونه­گیری اتفاقی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم­افزار SPSS 22 و PLS و آمار توصیفی و آزمون­های کلموگروف-اسمیرنوف، آنالیز واریانس و دانکن استفاده شد. یافته­ها نشان دادوضعیت عملکرد کتابداران به طور کلی ( 35/4 ) و وضعیت عملکرد آن­ها در هر کدام از شاخص های مهارت اخلاقی –ارزشی (44/4)، مهارت عملکردی(32/4) و مهارت فرآیندی(33/4)بالاتر از سطح متوسط بوده؛ همچنین بین نتایج ارزیابی 4 گروه به­طور کلی و درتمامی شاخص ها بجز شاخص اخلاقی-ارزشی(097/0) تفاوت معناداری وجود داشت، مقایسه نمرات عملکرد کتابدارن هم نشان ازوجود تفاوت معنادار در نمرات این شاخص­ها در بین 32 کتابخانه دارد. نتایج نشان دادارزیابی کارمندان و کارکنان سازمان­ها از عوامل اصلی رشد مجموعه یک سازمان به شمار می رود. بنابراین ارزیابی کتابداران و شناخت آن­ها از خود به ارتقای کتابخانه­ها خواهد انجامید. ارزیابی کارکنان و تجزیه و تحلیل آن­ها به روش 360 درجه یا ارزیابی گروهی می­تواند روشی نو و تعیین­کننده برای مجموعه مورد بررسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal of Librarians Performance in Public Libraries in Mazandaran Using 360-Degree Feedback and Providing a Model

نویسندگان [English]

  • seyed saeed mousavifar 1
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 2
  • Azra Daei 3
1 * M.A., Knowledge and Information Science, Mohseni Public Library Officer, Hadishahr, Organization of National Public Libraries Institutions, Hadishahr, IRAN
2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Islamic Azad University of Babol, Babol, IRAN.
3 Ph.D. Student, Medical Library and Information Science, Center for Information Technology Research in Health Affairs, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN.
چکیده [English]

This research aimed to appraise librarians’ performance in public libraries in mazandaran using 360-degree feedback. To do the research, survey-analysis methodology was applied. The data was collected by pre-prepared questionnaires. The validity and reliability of questionnaires was at a high level, Cronbach's alpha in all questionnaires was higher than 0.75. Statistical population consisted of 95 librarians, 32 superiors, 95 colleagues and 95 users and census method was used. Each librarian was assessed by one supervisor, all colleagues, one user and a self-assessment questionnaire was filled by each librarian. This research used SPSS 22 and PLS and the Kolmogorov-Smirnov and ANOVA test were used for data analysis. Librarians’ performance in total (4.35) and status of their performance in moral - value skills (4.44), functional skills (4.32) and process skills (4.33) were higher than average level. There was no significant difference between the results of four groups in the moral - value index (0.097) but there was a significant difference between the results of four groups in functional skills, process skills, and the total assessment of librarian’s level was lower than 0.05. Comparison of librarians’ performance scores in each library showed the significant level for 3 indexes and the total score of performance evaluation were lower than 0.05 that showed significant difference was observed in these indexes among the 32 libraries. Employees and staff assessment are the main factors in the growth of an organization. Evaluation 

کلیدواژه‌ها [English]

  • librarians
  • Mazandaran
  • performance appraisal
  • public libraries
  • 360 degree feedback
آذر، عادل و سپهری راد، رامین. (1390). ارائه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360  درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهره وری ).  فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 21(66)، 1-23.
جونز، جان.ای؛ و برلی، ویلیام. ( 1379). بازخورد 360 درجه راهبردها، رهیافت ها و شیوه ها برای ارتقای مدیران. ترجمه اسماعیل اصغرپور و غلامرضا طالقانی. تهران: ساپکو.
حقیقی، عالیه و سماواتیان، حسین. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی همکاران و زیردستان با نحوه ارزیابی آنان از عملکرد سرپرستان و مدیران. فصلنامه روان­شناسی: دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 46،82-90.
خوش­بخت، اکرم؛ میرکاظمی، سیده عذرا؛ و پورسلطانی­زرندی، حسین. (1392). ارزیابی اساتید تربیت بدنی دانشگاه بیرجند به روش بازخورد 360 درجه. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، 12.
رامین­مهر، حمید و چارستاد، پروانه. (1392). روش تحقیق کمی با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (نرم­افزار لیزرل). تهران: ترمه.
عربی ، سید حسین. (1391). شناسایی و ارزیابی شایستگی­های مدیران واحد آموزش شرکت­های دولتی شهر مشهد براساس مدل بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی. پایان­نامه کارشناسی­ارشد علوم تربیتی- مدیریت آموزشی. دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، مشهد.
فرج پهلو، عبدالحسین؛ نوشین فرد، فاطمه و حسن زاده، مریم. (1391). ارزیابی عملکرد کتابداران به روش 360 درجه: مطالعه موردی کتابخانه های عمومی استان گیلان . تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 18 (4)، 419-440.
قرائی­پور، رضا و صالحی­صدقیانی، جمشید. (1384). ارزیابی شایستگی­های مدیران به روش بازخورد 360 درجه. مطالعات مدیریت صنعتی، 9، 73-92.
متیوز، جوزف آر. (1387). برنامه ریزی و مدیریت راهبردی در کتابخانه ها. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
مرکز آموزش ایران خودرو . (1385). ارزیابی 360 درجه از تئوری تا عمل. تهران: مرکز آموزش ایران خودرو.
مزینانی، علی. (1384). کتابخانه و کتابداری. تهران: سمت.
موسوی­راد، سیده طاهره؛ روزبهانی، محبوبه و روه، ماهنوش. (1393). ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی با بازخورد 360 درجه: مطالعه موردی معلمین شهرستان پارسیان. مطالعات مبانی مدیریت در ورزش،1(3)، 61-70.
Bergman, D., Lornudd, C., Sjöberg, L. & Von Thiele Schwarz, U. (2014). Leader personality and 360-degree assessments of leader behavior. Scandinavian Journal of Psychology, 55: 389–397. Retrieved Jun 1, 2015, from:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjop.12130/pdf
Chandler, N., Henderson, G., Park, B., Byerley, M., Brown, W. & Steiner, M. (2010) Use of a 360-Degree Evaluation in the Outpatient Setting: The Usefulness of Nurse, Faculty, Patient/Family, and Resident Self-Evaluation. Journal of Graduate Medical Education, 2(3), 430-434. Retrieved May 11, 2015, from: http://dx.doi.org/10.4300/JGME-D-10-00013.1
Horng, J. S., & Lin, L. (2013). Training needs assessment in a hotel using 360 degree feedback to develop competency-based training programs.Journal of Hospitality and Tourism Management, 20 (1), 61-67. Retrieved Jan 26, 2015:   
http://www.sciencedirect.com/science/journal/14476770/20
Jantti, M. & Greenhalgh, N. (2012). Leadership competencies: a reference point for development and evaluation. Library Management, 33(6/7), 421 – 428. Retrieved Jan 18, 2015, from:
http://dx.doi.org/10.1108/01435121211266249
Massingham, P., Nguyen, T.N., Massingham, R. (2011). Using 360 degree peer review to validate self‐reporting in human capital measurement. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 43 – 74. Retrieved Feb 18,2015:http://dx.doi.org/10.1108/14691931111097917
Rai, H. & Singh, M. (2013). A study of mediating variables of the relationship between 360° feedback and employee performance. Human Resource Development International, 16(1), 56-73. Retrieved Jan 28, 2015, from: http://dx.doi.org/10.1080/13678868.2012.740797
Wilkerson, D. J., Manatt, R. P., Rogers, M. A. & Maughan, R. (2000) Validation of Student, Principal, and Self-Ratings in 360 Degree Feedback (registered) for Teacher Evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14(2), 179-192. Retrieved Feb 11, 2015, from: http://www.researchgate.net/publication/226061738_Validation_of_Student_Principal_and_Self-Ratings_in_360_Feedback_for_Teacher_Evaluation