نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان درک کتابدار از نیاز کاربر و میزان درک کاربر از پاسخ کتابدار در مصاحبه مرجع با رویکرد هرمنوتیک بوده است. در این پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه مؤلف‌محور که به تعدادی از کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابداران مرجع آن داده شد، استفاده شد و پایایی آن 953/0 محاسبه شده است. این پرسشنامه با 13 سؤال در ارتباط با درک کتابدار و 13 سؤال در ارتباط با درک کاربر با مقیاس لیکرت از 0 تا 9 طراحی شده است. یافته‌ها نشان داد که بیشترین حد در میان شاخص‌های درک کتابدار مربوط به شاخص شفاف‌سازی سؤال کاربر در جریان مصاحبه مرجع با میانگین 79% و در درک کاربر شاخص در میان گذاشتن سؤال اصلی با کتابدار مرجع با میانگین 85% است و کمترین حد در درک کتابدار مربوط به شاخص درک نیاز کاربر با اولین سؤال کتابدار با میانگین 9/52% و در درک کاربر شاخص درک کتابدار با اولین سؤال کاربر با میانگین 7/61% است. در همه‌ی متغیرها رابطه معناداری بین نظام معنایی کتابداران و کاربران وجود دارد به‌جز در دو متغیر: متغیر در میان گذاشتن سؤال اصلی با کتابدار مرجع برای رفع نیاز اطلاعاتی و متغیر سطح اطلاعات قبلی کتابدار و کاربر از موضوع مورد جست‌وجو با 05/0 p>. این پژوهش نشان داد که کاربران تسلطی بر موضوع مورد جستجو خود ندارند و یا دقیقاً نمی‌دانند که به دنبال چه هستند. همچنین نشان داد که کتابداران تبحر لازم را در زمینه مصاحبه مرجع دارند. با وجود عدم تمایل کاربران به پرسش از کتابداران و شکل نگرفتن مصاحبه مرجع، کتابداران در این پژوهش از عملکرد خوبی برخوردار بودند و توانستند رضایت کاربران را به دست آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Difference of the Semantic System between Reference Librarians and Users in a Reference Interview with the Hermeneutic Approach: A Case Study of National library and Archive Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • zeinab ghafoornia 1
  • shiva ghomi 2
  • esmat momeni 3

1 M.A. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran,

2 . M.A. of Knowledge and Information Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran

3 . Assistant Professor at Knowledge and Information Science Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran,

چکیده [English]

This paper is supposed to determine librarian's perception from user needs and user's understanding from librarian response in a reference interview by the hermeneutic approach and deals with "the process of understanding a work" and also How to get a sense of various phenomena e.g. Speech, behavior, written texts and works of art.  This study is a functional one and the proposed method is survey with analytic approach to achieve needed data. To verify validity, the questionnaire of study was distributed among information science lecturers and to evaluate reliability of study questionnaire, Cronbach’s alpha was computed as 0.953. The librarian study population including five thematic sections was evaluated based on census method are the National library and Archive Islamic Republic of Iran. User research population with a master's degree and PhD in four thematic halls of the National Library, which is 48 people to the questionaire in the period from September 2014 to March 2015 randomly responded. The analysis shows that in most variables, there is a significant relationship between librarians and users semantic system except the reference librarian to meet the need for information sharing question and level of previous knowledge of the subject librarian and user search. Users do not understand the subject matter of their research, and also librarian in the reference interviews and user's needs have the necessary skills and understanding. Despite the lack of 

کلیدواژه‌ها [English]

  • reference services
  • reference interview
  • Semantics
  • System
  • Hermeneutics  
احمدی، بابک. (1372). خرد هرمنوتیک. کلک، 39، 10-21.
الوانی، سید مهدی. (1385). مدیریت عمومی. تهران: نی.
جنریش، الین زارمبا و جنریش، ادوارد جی. (1373). مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه. ترجمه محمدحسین دیانی. اهواز: دانشگاه شهید چمران.
جهودا، جرالد و براوناگل، جودیث شیک. (1370). مبانی مرجع: فنون پرسش کاوی و پاسخ‌یابی از منابع کتابخانه. ترجمه و تألیف محمدحسین دیانی، عبدالحمید معرف‌زاده. مشهد: آستان قدس رضوی.
دیانی، محمدحسین (1370). مبانی مرجع: فنون پرسش کاوی و پاسخ‌یابی از منابع کتابخانه. مشهد: آستان قدس رضوی.
رضوی، ابوالفضل. (1389). هرمنوتیک و فهم معرفت تاریخی. اندیشه دینی دانشگاه شیراز، 37، 103-146.
رها دوست، فاطمه. (1386). فلسفه کتابداری. تهران: کتابدار.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی؛ الهه. (1392). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
شریف مقدم، هادی و علیجانی، رحیم (1388). اصول کار مرجع. تهران: دانشگاه پیام نور.
صمدی، هادی. (1388). دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی. روش‌شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه)، 58، 63-88.
کتس، ویلیام. (1389). اصول کار مرجع. ترجمه فرشته سپهر. تهران: کتابدار.
گائینی، ابوالفضل. (1390). رویکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات سازمان و مدیریت. روش‌شناسی علوم انسانی، 66، 71-95.
. لنگهاوسن، محمد. (1389). مبانی هرمنوتیکی علوم اجتماعی اسلامی. ترجمه­ی منصور نصیری. معرفت فرهنگی اجتماعی، 3، 7-42.
محمدی، رزگار؛ حسینی، به رزان؛ کریمی، یوسف و احمد دوست، حسین. (1391). ارائه روش‌شناسی هرمنوتیکی برای الگوسازی در روان‌درمانی و مشاوره. مطالعات روان‌شناسی بالینی، 3(9)، 120-133.
نشاط (الف)، نرگس. (1384). رویکرد معناشناختی به اطلاعات و اطلاع‌رسانی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 107-120.
نشاط (ب)، نرگس. (1384). زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع. کتابداری، 43، 27-39.
هایدگر، مارتین. (1383). مفهوم زمان و چند اثر دیگر. ترجمه علی عبداللهی. تهران: مرکز.
هایدگر، مارتین. (1389). هستی و زمان. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. تهران: نی.
Abulad, S. V. D. & Romualdo E. (2007). What is Hermeneutics?. KRITIKE, (1)2, 11-23.
 West, C. (1979). Schleiermacher s Hermeneutics and the myth of the given. Union Seminary Quarterly Review, 2(34), 71-84.
Rondeau, w. (2012). The Lifeworld in The Library's Backroom: A Hermeneutic Phenomenological Study of The Cataloguer's Lived Experience Of Aboutness Determination. Ph.D., Wisconsin Milwaukee.
 Rutt, J. (2006). Schleiermacher the Father of Modern Hermeneutics. London.
 Bleicher, J. (1980), Contemporary Hermeneutics, Hermeneutics, as Method, Philosophy and Critique. London and New York: Routledge and Kegan Paul