سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی با استفاده از مدل لیب کوآل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: در این تحقیق، سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی و شناسایی مولفه‌های خدمت نیازمند ارتقاء هدف پژوهش است.
روش: پژوهش پیمایشی با مدل لیب‌کوال بوده و داده‌ها با پرسش‌نامه گردآمده است. شکاف بین حداقل انتظارات و نیز حداکثر انتظارات با سطح دریافت کاربران و معناداری تفاوت بین این سطوح تحلیل شده است. اطلاعات پژوهش از نمونه 100 نفری جامعه‌ی کاربران گردآمده است.
یافته‌ها: خدمت دریافتی کاربران در همه مولفه‌های اثر خدمت، کنترل اطلاعات و کتابخانه به‌عنوان مکان جامعه پژوهش پایین‌تر از حداقل انتظار بوده و کاربران ناراضی بوده‌اند. حداقل انتظار بیشتری برای بهبود اثر خدمت نسبت‌به دو مولفه دیگر وجود دارد. کمترین دریافت خدمت و بیشترین نارضایتی سطح دریافت در مولفه کتابخانه به‌عنوان مکان بوده‌است. بیشترین نارضایتی سطح حداکثر انتظار به‌ترتیب در مولفه‌های کتابخانه به‌عنوان مکان و کنترل اطلاعات است.
اصالت اثر: اولین ارزیابی‌ عملکرد، همگامی با جامعه‌ی، توجیه اقتصادی، رضایت کاربر، و مشتری‌مداری ارزش پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Library Services Quality Assessment in Allameh Tabataba'i University Using The Libeb-Kuala Model

نویسندگان [English]

  • Ali jalalidizji 1
  • Leyla jabari 2
چکیده [English]

Assessing the quality of the central library servicesinAllameh Tabataba’i University and identifying the Libqual indicators needed for improvement, are the research objectives.
Methodology: The survey research method was applied according to the Libqual model and the data was gathered by questionnaires. The gap between the users’ maximum and minimum expectancies, their receipt rank, and the significance of the difference among these ranks were analyzed. The data was collected from a user community sample of 100 members.
Findings: The users’ received service for all the service impact, information control, and library as placefactors was lower than their minimum expectation which showed the dissatisfaction of users. The amount of users’ minimum expectation for the improvement of service impact factor was more than the other two. The lowest amount of service reception and the highest degree of receipt rank dissatisfaction were identified for the library as place indicator. The highest rate of dissatisfaction on maximum expectation rank was for the library as place and the information control indicators, respectively.
Originality: Filling the performance assessment gap, harmony with user population, economic justification, user satisfaction, and user orientation are the benefits and values of this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service quality assessment
  • Academic Libraries
  • Libqual
  • Allameh Tabataba’i University
  • Tehran
ابوت، کریستین (1377). سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه علیرضا بهمن‌آبادی. تهران: مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی.
اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ رزمی شندی، مسعود و نوروزی، یعقوب (1392). کیفیت خدمات کتابخانه‌های ایران (بررسی پژوهش‌های مدل لیب‌کوآل در ایران). فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(2)، 191-208.
اشرفی ریزی، حسن و کاظم پور، زهرا. (1386). مدل لیب‌کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه کتاب، 70(2)، 197-214.
امیدی‌فر، سیروس و موسوی زاده، زهرا (1388). سنجش سطوح کیفیت خدمات کتابخانه‌ی دانشکده­ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی با استفاده از مدل لیب‌کوال. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 15(4)، 61-80.
پاول، رونالد (1379). روشهای اساسی پژوهش برای کتابداران. مترجم نجلا حریری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی.
پل، رزویتا؛ بوی خورست، پیترتی (1380). ارزشیابی کیفی: رهنمودهای بین‌المللی برای سنجش عملکرد کتابخانههای دانشگاهی. ترجمه عبدالله نجفی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
حسن‌زاده، محمد و نجفقلی نژاد، اعظم (1388). ارزیابی مجموعه، کارکنان و فضای کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بر اساس ابزار لیب‌کوال. فصلنامه علمی پژوهشی، 15(1)، 131-153.
کرافورد، جان (1380). ارزشیابی خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی. ترجمه مهوش معترف. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
موکهرجی ا. ک. (1368). تاریخ و فلسفه کتابداری. ترجمه اسد...آزاد، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
Bavakutty, M. & Abdul Majeed, K. C. (2005). Methods for measuring quality of libraries. India: Ess Ess Publications.
Cook, C.; Heath, F.; & Thompson, B. (2002). Score norms for improving library service quality: A LibQUAL+TM Study. Libraries and the academy, 2(1), 13-26.
Hiller, Steve. (2001). Assessing user needs, satisfaction and library performance at the University of Washington libraries. Library Trends, 49(4), 605-625.
 Hitchingham, E. E.; & Kenney, D. (2002). Extracting meaningful measures of users’ satisfaction from LibQUAL for the university libraries at Virginia Thech. Performance measurement and metrics, 3(2), 48-58.
 Parasuraman, A.; zeithaml, V. A.; & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implication for future research. Journal of marketing, 49, 41-50.
 Probst, L. (2004). Penn State University libraries Libqual+TM survey 2004: Excutive summary. Retrieved from www.sa.psu.edu/.
 Nitecki, D. A. (1996). Changing the concept and measure of service quality in academic libraries. Journal of Academic Librarianship, 22, 181-190.
 Roszkowski, M. J.; Baky, J. S.; & Jones. D. B. (2005). So which score on the libqual + k tells me if library users are satisfied? Library & information science research, 27, 424-439.