فصلنامه مطالعات دانش شناسی (JKS) - مقالات آماده انتشار