رابطه عوامل شناختی با خلاقیت انتخاب موضوع پژوهشی با میانجی‌گری شدت و کیفیت اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرشاد پرهام‌نیا

دوره 10، شماره 34 ، فروردین 1402، ، صفحه 99-147

https://doi.org/10.22054/jks.2022.68289.1513

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر رابطه عوامل شناختی با خلاقیت انتخاب موضوع پژوهشی با میانجی‌گری شدت و کیفیت اشتراک دانش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی شهر کرمانشاه بود. روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر کاربردی از نوع پیمایشی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تقریباً 9000 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بزرگ شهر کرمانشاه شامل دانشگاه ...  بیشتر