نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدرس گروه کامپیوتر، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در اقتصاد، دانش به‌عنوان مهم‌ترین تولید محسوب می‌شود و از آن به‌عنوان مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها نام برده می‌شود. همچنین اثربخشی سازمانی را میزان دستیابی به اهداف سازمانی می‌دانند. هدف: هدف از این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت دانش و فرایندهای آن بر اثربخشی سازمانی است. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی به روش پیمایشی بوده و جامعه آماری مدیران تمام شعب شرکت‌های بیمه شهر اصفهان که به‌صورت نمونه‌گیری سرشماری با حجم 72 نفر انتخاب شدند، بودند. برای جمع‌آوری داده از دو پرسشنامه با طیف لیکرت و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که 857/0 درصد از پراکندگی اثربخشی سازمانی مربوط به فرایندهای مدیریت دانش است. نتایج آماری تأثیر تمام ابعاد مدیریت دانش بر اثربخشی سازمانی به جر کاربرد دانش را تأیید نمود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش نتیجه می‌گیریم که طراحی ساختار دانش‌مدار در سطوح شرکت‌های بیمه در شهر اصفهان، در بهبود وضعیت اثربخشی این شرکت‌ها مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management Processes in Achieving the Insurance Companies Purposes in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Khosravi 1
  • Gholamreza Amiri 2
  • Mahdi Amiri 3

1 Assistant Professor, Department of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Lecturer of Computer Department, Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 Master of Business Administration, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In economy, knowledge is the most important producer and organization which is referred to as the most important competitive advantage. Also, organizational effectiveness is considered as the achievement of organizational goal. The aim of this study was to determine the effect of knowledge management and its processes on organizational effectiveness. The statistical population of the study was the managers of all branches of Isfahan Insurance Companies which were selected through the sampling with 72 individuals. Two questionnaires with Likert scale were used to collect data and Path analysis was used to analyze the data. The results indicated that there is a positive and significant relationship between knowledge management and organizational effectiveness. Moreover, the results showed %857 of organizational effectiveness variance is related to knowledge management processes. The statistical results confirm the effect of all aspects of knowledge management on organizational effectiveness except knowledge application. Based on the research findings, designing a knowledge structure in insurance companies in Isfahan will be effective in improving the effectiveness of these companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Effectiveness
  • Insurance Companies
  • Knowledge Management Processes
  • Knowledge Management
دفت، ریچارد، آل. (1992). تئوری و طراحی سازمان. ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی. جلد اول. (1377). تهران. دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رابینز، استیفن. (199). تئوری سازمان ساختار، طراحی، کاربردها. ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد. (1381). تهران. صفار.
رئیسی، مجتبی، حسینی، عماد و طالب‌پور، مهدی. (1392). برازش معادله رگرسیونی مدیریت دانش و اثر‌بخشی سازمانی در سازمان‌های ورزشی منتخب کشور. مدیریت ورزشی، 5(4)، 47-65.
رنجبر، وحید. (1388). بررسی و توضیح مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی چشم‌انداز مدیریت اتاق بازرگانی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
عدلی، فریبا. (1381). مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش. تهران. فراشناختی اندیشه.
فیض، داود، اکبر‌زاده، صفویه و زنگیان، سمیه. (1394). طراحی مدل تعاملی فرهنگ‌سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر اثر‌بخشی سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش. مدیریت فرهنگ‌سازمانی، 13(1)، 47-66.
کرمانی القریشی، محمد‌رضا. (1385). امکان‌سنجی ایجاد ابعاد مدیریت دانش در صنایع. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خراسگان، اصفهان.
هوی، وین و میسکل، سینسل، ج. (1982). م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‍ی‌: ت‍ئ‍وری‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ع‍م‍ل‌. ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ی‍رم‍ح‍م‍د س‍ی‍دع‍ب‍اس‌زاده‌. (1380). ارومیه. دانشگاه ارومیه.
References
Chin Tsai, C. (2009). A Study of the Correlations between the Knowledge Management and the Administrative Effectiveness of General Affairs Office in the Elementary Schools in Taoyuan County. Master's thesis.
Davenport, T. H., De Long, D. W., & Beers, M. C. (1998). Successful knowledge management projects. Sloan management review39(2), 43-57.‏
Forcadell, F. J. & Guadamillas, F. (2002). A case study on the implementation of a Knowledge management strategy oriented to innovation. Journal of Knowledge and Process Management, 9(3), 162-171.
Gandhi, S. (2004). Knowledge management and reference services. Journal of academic library a ship, 30(5), 368-381.
Gold, A. H. & Malhotra, A. & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: an Organizational capabilities perspectives. Journal of management information systems, 18(1), 185-214.
Malhotra, Y. (2005). Integrating knowledge management technologies in organizational business processes: getting real enterprises to deliver real business performance. Journal of knowledge management, 9(1), 7-28.
Mills, M. A. & Smith, T. A. (2011). Knowledge management and organizational performance: a decomposed view. Journal of knowledge management, 15(1), 156-171.
Pan, S. L. & Newell, S. & Huang, J. & Galliers, R. D. (2007). Overcoming knowledge management challenges during ERP implementation: The need to integrate and share different types of knowledge. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(3), 404–419.
Seetharaman, A. & Sooria, H. & Saravanan, A. S. (2002). Intellectual capital accounting and reporting in the knowledge economy. Journal of intellectual capital, 3(2), 128-148.
Snyman, R. & Krueger, J. (2004). The interdependency between strategic management and strategic knowledge management. Journal of knowledge management, 8(1), 5-19.
Sunassee, N. & Sewry, D. A. (2003). An investigation of knowledge management implementation strategies. research conference of the SAICSIT (South African Institute for Computer Scientists and IT). Johannesburg, South Africa 2003 17-19 September. 24-36.
William, R. (2009). Knowledge Management and Organizational Learning, Katz Graduate School of Business. University of Pittsburgh, Publishers: springer science & business media.
Zheng, W. & Yang, B. & McLean, N. G. (2010). Linking organizational culture, structure, strategy and organizational effectiveness: mediating role of knowledge management. Journal of business research, 63(7), 763-771.