ارزیابی و تحلیل مقاله‌های علمی – پژوهشی مدیریت دولتی در نشریه‌های منتخب این رشته در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

هدف اصلی نوشتار حاضر بررسی و تحلیل محتوای علمی مقاله‌های رشته مدیریت دولتی در نشریه‌های منتخب این رشته در ایران بوده است. منظور از نشریه‌های منتخب رشته مدیریت دولتی، نشریه‌های علمی – پژوهشی بود که رسالت توسعه دانش مدیریت دولتی کشور را بر عهده‌دارند که در نوشتار حاضر شامل نشریه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی و نشریه مدیریت سازمان‌های دولتی دانشگاه پیام نور بودند. در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوا استفاده شده است و جامعه آماری مطالعه حاضر را 656 مقاله منتشرشده در نشریه‌های منتخب بین سال‌های 1390 تا 1397 تشکیل داد و ازاین‌رو از سرشماری استفاده شده است. با توجه به ماهیت سیاسی رشته مدیریت دولتی، یافته اصلی نوشتار حاضر نیز بیانگر آن بود که نشریه‌های منتخب جهت احصاء مسائل فراروی سازمان‌های دولتی و کمک به بهبود عملکرد نظام اداری کشور، باید رویکرد سیاسی را در تولید مقاله‌ها موردتوجه قرار دهند و از طرفی دیگر یافته‌های پژوهش نشان داد که مقاله‌های تولیدشده در نشریه‌های منتخب به موضوع‌هایی نظیر مدیریت توسعه، مدیریت تطبیقی، اخلاق و شهروندمداری در نظام‌های اداری، کمترین توجه را نشان داده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که اکثر مقاله‌ها دارای هدف کاربردی بوده و جهت تحلیل داده‌ها بیشتر از روش‌های آماری بهره گرفته‌اند، ضمن این‌که اکثر مقاله‌ها دارای رویکرد اثبات‌گرا بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and analysis of research articles of public administration in selected journals of this field in Iran

نویسنده [English]

  • Hamed Mohammadi
Ph.D. Public Administration, Qazvin Islamic Azad University
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to investigate and analysis the content of articles in the field of public administration in prestigious journals of this field in Iran. Selected public administration journals are research journals that carry out the mission of developing public administration knowledge in the Iran, Which is included in the present text Tehran University Public Administration Journal, Shahid Beheshti University Perspective Public Management Journal and Public Organization Management Journal Payame Noor University. The present study uses content analysis method and the statistical population of this study consists of 656 articles published in selected journals between 2011 and 2018, and so the census is used. Given the political nature of the field of public administration, the main finding of the present paper is that the selected journals should consider the political approach in producing articles to address issues facing government agencies and help improve the functioning of the country's administrative system, On the other hand, the findings of the study show that the articles produced in selected journals have shown the least attention to development management, comparative management, ethics and citizenship in administrative systems. The findings show that most articles have a applied purpose and have used statistical methods to analyze the data, while most articles have a positivist approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Public Administration
  • Research Articles
الوانی، سید مهدی. (1390). جهانی‌شدن مدیریت، فصلنامه راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 2(2)، 13-1.
الوانی، سید مهدی، محمدی، حامد و صباغی، مهرداد. (1398).  اخلاق در بخش دولتی، تهران:  صفار.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا. (1390).  تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش، 3(2)، 44-15.
ایمانی، حسین، عبداله‌زاده، امیرحسین و پورعزت، علی‌اصغر. (1397).  تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، فصلنامه مدیریت دولتی، 10(3)، 414-387.
بابااکبری ساری، امیر، قهرمانی، محمد، فتحی فارجاگاه، کوروش و موتمنی، علی‌رضا. (1396).  ارزشیابی خروجی‌ها، اثرات و پیامدهای پژوهش‌های مدیریتی سال 1392، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 31، 63-43.
حسنی، محمدحسین. (1389).  درآمدی به روش‌شناسی تلفیقی در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای علوم اجتماعی، فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 2(4)، 153-137.
جمالی مهموئی، حمیدرضا. (1390).  ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه‌ها و چالش‌ها. فصلنامه رهیافت، 49، 52-39.
دانایی‌فرد، حسن. (1393). چالش‌های مدیریت دولتی در ایران. تهران: سمت.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، سید مهدی. (1388). مقدمه‌ای بر فلسفه نظریه‌های مدیریت دولتی، تهران: صفار.
دنهارت، رابرت بی. (1395). نظریه‌های سازمان دولتی، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران: صفار.
رهنورد، فرج‌اله و محبی‌دلیگانی، مرضیه. (1395).  آثار جهانی‌شدن بر مدیریت دولتی در ایران، فصلنامه مدیریت دولتی، 8(3)، 436-415.
عابدی جعفری، حسن، ابویی‌اردکان، محمد و آقازاده، فتاح. (1390).  ترسیم نقشه علم مدیریت شهری بر مبنای طبقه‌بندی‌های موضوعی پایگاه استنادی علوم (ISI) ، فصلنامه مدیریت دولتی، 3(7)، 148-131.
قربانی‌زاده، وجه‌اله و محمدی سیاهبومی، حمیدرضا. (1398).  ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن‌ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن‌ها با سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، فصلنامه حقوق اداری، 6(18)، 191-167.
عابدی‌جعفری، حسن، پورعزت، علی‌اصغر، امیری، مجتبی و دلبری‌راغب، فاطمه. (1390).  ترسیم نقشه علم اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) بر مبنای مقالات موجود در ISI، فصلنامه مدیریت دولتی، 3(6)، 148-127.
نادری، عزت‌الله و سیف‌ نراقی، مریم. (1390). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: ارسباران.
Abramo, G., D’Angelo, C. A., Di Costa, F., & Solazzi, M. (2009). University–industry collaboration in Italy: A bibliometric examination. Technovation29(6-7), 498-507.‏
Braun, V., Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Chandra, D. S., Yokoyama, K. (2010). The Role of Good Governance in the Knowledg-base Economic Growth of East Asia- A Study on Japan, Newly Industrialized Economes, Malaysia and China. Graduate School of Economics, Kyushu University.
Denhardt, R. B. (1986). Five Great Issues in organization Theory, Handbook of Public Administration, 121–148.
Farazmand, A. (2009). Bureaucracy, Bureaucratization, and De bureaucratization in Ancient and Modern Iran, Handbook of Bureaucracy and Administration, Chapter 32: Taylor & Francis Group, LLC.
Frederickson, G. (1999). Public Ethics and the New Managerialism, Public Integrity, 4(2), 1-33.
Frederickson, G., Smith, K. B., Larimer, C. W., Licari, M. J. (2012). Administration Theory Primer, Westview Press.
Fry, B. (1997). Five greet issues in the profession of Public Administration, in Gerald J. Miller, W. Bartley Hildreth, and Jack Rabin (eds.), Handbook on Public Administration, New York: Marcel Dekker.
Jreisat, J. (2010). Comparative public administration and Africa, International Review of Administrative Science, 76(4), 616-626.
Lane, J. (2010). Let's make science metrics more scientific, Nature, 464(7288), 488-489.
Lepage, L., Kolarova, D. (2008). Knowledg Socity and Transition Economies the Bulgarian Challenge, Journal of the Romanian Reginal Scince Association, 2(2), 3-79.
Mansfield, E. (1995). Academic research underlying industrial innovations: sources, characteristics, and financing, The Review of Economics and Statistics, 77, 55–65.
Morton, S. (2015). Creating research impact: the roles of research users in interactive research mobilisation. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice11(1), 35-55.‏
Moya-Anegón, F., Vargas-Quesada, B., Herrero-Solana, V., Chinchilla-Rodríguez, Z., Corera-Álvarez, E., & Munoz-Fernández, F. (2004). A new technique for building maps of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories. Scientometrics61(1), 129-145.‏
Rosenbloom, D. (1989). Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector, Random House.
Sandelowski, M. (1995). Sample size in qualitative research, Res Nurs Health, 18(2), 179- 183.
Shafritz, J. M., Russell, E. W., & Borick, C. P. (2000). Introducing Public Administration, Longman.
Waldo, D. (1955). The study of public administration, New York: Random House.
Waldo, D. (1975). Education in the seventies, The American Public Administration. Tuscaloosa: University of Alabama.
Wilson, W. (1887). The Study of Administration, Political Science Quarterly, 2(2), 197-222.