نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: تحلیل استنادی با ترسیم ساختار موضوعی رشته­های مختلف علمی موجب پیدایش رشته­های علمی نو شده و می­تواند روابط داخلی بین قسمت­های مختلف علم را به‌روشنی توضیح دهد و به تاریخ علم بپردازد. هدف این مقاله ترسیم نقشه­ی تولیدات علمی حوزه­ی اعتیاد در پایگاه وب­آوساینس در سال­های 2008 تا 2013 بود. روش: این پژوهش با روش تحلیل استنادی انجام شد. جامعه آماری شامل 489 مقاله حوزه­ی اعتیاد موجود در پایگاه وب­آوساینس بود. نقشه­ی علمی این حوزه، بر مبنای شاخص امتیاز استناد جهانی (جی سی اس) و امتیاز استناد محلی (آل سی اس) ترسیم شد. یافته­ها: گرایش­های موضوعی در نقشه­ی علمی حوزه­ی اعتیاد شامل پنج خوشه­ی موضوعی بود. متوسط نرخ رشد سالانه­ی انتشارات طی سال­های موردبررسی 253/0 بود. مدارک توسط 1352 نویسنده تألیف شده بود که در 10 قالب انتشاراتی و به 9 زبان دنیا منتشرشده­بودند. نتیجه­گیری: به­طورکلی میانگین نرخ رشد تولیدات علمی حوزه­ی اعتیاد رضایت‌بخش نبود اما میزان همکاری گروهی در این حوزه در سطح مطلوبی قرار داشت.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mapping of scientific products Studies In the field of Addiction in Web of Science database in 2008- 2013

نویسندگان [English]

  • Nafise Sabzevari 1
  • Ali Jalali Dizaji 2
  • esmat momeni 3

1 . Corresponding Author: M.A in Knowledge and information science Allameh Tabataba’I University,

2 Assistant professor of Knowledge and information science Allameh Tabataba’I University,

3 . Assistant professor of Knowledge and information science Allameh Tabataba’I University,

چکیده [English]

Citation analysis is able to map the structure of subject areas and leads to the emergence of new scientific disciplinesIt traces and shows the internal relationships between subject categories within structure, and as a result studies the history of science. Purpose: purpose of this article is drawing Maps of the scientific production in the Field of addiction based on Web of science between 2008 to 2013. Methodology: The study population consisted of 489 articles in the field of addiction citation analysis of the database web of science. Maps of the area, Reputation Index is based on a global citation score (GCS) and local citation score (LC MS) is plotted. Findings: Thematic trends of scientific Maps in the field of addiction include five thematic clusters. The average annual growth rate during the time period for reviewed publications is 0/253. Documents written by 1352 authors in 10 publication formats have been published in 9 languages ​​around the world. Conclusion: It is indicated that the average growth rate of scientific production in the field of addiction is not satisfactory but collaboration in this area is desirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Web of Science
  • scientific publications
  • scientific mapping
پشوتنی زاده، میترا؛ عصاره، فریده (1388). تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ‌نگاری تولیدات علمی کشاورزی در نمایه استنادی علوم در سال‌های 2000 تا 2008. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات. 25(1)، 23-52.
دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز؛ مصری نژاد، فائزه (1388). ترسیم نقشه­ی علمی محققان علوم پزشکی با استفاده از نرم­افزار HistCite: مورد پژوهی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اطلاع­شناسی. 6(24)، 59- 80.
سهیلی، فرامرز (1390). ترسیم ساختار انتشارات علمی تولیدشده‌ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایگاه Web of science. مدیریت اطلاعات سلامت. 8(6)، 861-871.
طاهریان، آمنه؛ عصاره، فریده (1389). بررسی تحلیلی و ترسیم نقشه علمی حوزه هوش مصنوعی در سال­های 1988 تا 2008 در وب­گاه علوم. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 3(6)، 31- 68.
عصاره، فریده؛ مصطفوی، اسماعیل (1390). بررسی تطبیقی قواعد لوتکا و پائو با تعداد نویسندگان و مقالات آنان در حوزه­های علوم رایانه و هوش مصنوعی در پایگاه استنادی وب آو ساینس در سال­های 1986 تا 2009. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات. 26(4)، 207- 223.
محمدی، احسان (1387). مفهوم نقشه‌های ساختاری علوم. رهیافت. 18(43)، 10-14.
مصطفوی، اسماعیل؛ عصاره، فریده (1389). بروندادهای علمی نویسندگان ایران در حوزه علوم و فناوری نانو. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 3(5)، 3- 28.
منصوری، فهیمه؛ عصاره، فریده؛ حیدری، غلامرضا (1391). تولیدات علمی پژوهشگران زمین­شناسی در پایگاه وب آو ساینس بر اساس قانون لوتکا و برادفورد. فصلنامه دانش­شناسی (علوم کتابداری و اطلاع­رسانی و فناوری اطلاعات). 5(17)، 54- 60.
هدهدی نژاد، نیلوفر؛ زاهدی، راضیه؛ اشرفی ریزی، حسن (1391). تولیدات علمی و ترسیم نقشه­ی علمی پژوهشگران ایرانی حوزه­ی طب سنتی طی سال­های 1990- 2011 در پایگاه Web of Science. مدیریت اطلاعات سلامت. 9(4)، 524- 513.
Bassecoulard, E., Lelu, A., &Zitt, M. (2007). Mapping nanosciences by citation flows: a preliminary analysis, Scientometrics. 70(3), 859-880.
Chen, C. & Paul, R. J. (2001). Visualizing a knowledge domain's intellectual structure. Computer. 34(3), 65-71.
Cocosila, M., Serenko, A., &Turel, O. (2011). Exploring the management information systems discipline: a scientometric study of ICIS, PACIS and ASAC.Scientometrics. 87(1), 1-16.
Dwivedi, Y. K., Venkitachalam, K., Sharif, A. M., Al-Karaghouli, W., &Weerakkody, V. (2011). Research trends in knowledge management: Analyzing the past and predicting the future. Information Systems Management. 28(1), 43-56.
Nitrini R. (2006). The scientific production of Brazilian neurologists: 1995-2004. ArqNeuropsiquiatr. 64(2B), 538-542.
Noyons, E.C.M. (1999). Bibliometric mapping as a science policy and research management tool. Leiden: DSWO press, Retrieved Nov. 27, 2012, from: http://openlibrary.org
Osareh, F., & McCain, K. W. (2008). The structure of Iranian chemistry research, 1990-2006: An author cocitation analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology.59(13), 2146- 2155.