نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران، همدان

2 دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ، همدان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود با استفاده از تکنیک ‏های داده ‏کاوی بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری مدیریت آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود که تعداد آن‌ها 155 نفر بود. ضریب پایایی پرسشنامه مورداستفاده از طریق آلفای کرونباخ 90/0؛ و از طریق روش دونیمه کردن 69/0 به دست آمد که در هر دو روش مورد تأیید بود. برای تحلیل داده‏ ها از روش ‏های داده ‏کاوی استفاده شد. دقت پیش ‏بینی با استفاده از رافست 7235/0، درخت تصمیم ‏گیری 9525/0، تئوری بیز 985/0، شبکه‏ های عصبی مصنوعی 9835/0 به دست آمد. قوانین توسط الگوریتم ژنتیک، جانسون، هولتس و درخت تصمیم ‏گیری ارائه گردید. بر اساس این قوانین، انتقال دانش، حفظ کارکنان دانش در گرو استفاده مدیران از نظرات و پیشنهاد‏های کارکنان، نقش بسزا و عمده ‏ای در استقرار مدیریت دانش در آموزش ‏و پرورش ایفا م ی‏کنند. این تحقیق از آن ‏جهت دارای نوآوری بود که برای تجزیه‏ و تحلیل داده ‏ها از تکنیک ‏های داده ‏کاوی استفاده می ‏کند. در پژوهش حاضر از بین عوامل زمینه ‏ای، بدون تمرکز روی عاملی خاص و در نظر گرفتن فرضیه ‏ای به بررسی موضوع پرداخته‏ شده است. حفظ کارکنان دانش گر باعث می‏گردد که تجربیات، مهارت ‏ها و دانش نهفته در این افراد از سازمان بیرون نرود و دیگر آن‏که استفاده از دانش و نظرات این افراد و سایر کارکنان سبب ظهور دانش در سازمان می‏ گردد که در پی آن سبب انتقال دانش در سازمان می‏ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors of Implementation of Knowledge Management in Education Department Using Data Mining Techniques (Case Study: Dorood Education Department)

نویسندگان [English]

  • Ali Bohloli 1
  • Mansour Esmaeilpour 2
  • Alireza IslamBolchi 3

1 PhD student in Information Technology Management, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamedan. Iran

2 Associate Professor, Department of Computer Engineering, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamedan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Hamadan Branch, ,Hamedan.Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of the present study was to investigate the factors of knowledge management establishment in Doroud city education and training using data mining techniques. Methodology: The statistical population included all administrative staff of education and training management of Dorud city, whose number was 155 people. The reliability coefficient of the questionnaire used through Cronbach's alpha of 0.90; and by the method of halving 0.69 It was found to be approved in both ways. Data analysis methods and Weka, Rosseta and Excel software were used to analyze the data. Results: Prediction accuracy was obtained using 0.73535 Rough set, 0.92525 decision tree, 0.985 base theory, 0.983535 artificial neural networks. The rules were provided by the genetic algorithm, Johnson, Holtz, and the decision tree. Under these laws, knowledge transfer, retaining knowledgeable employees, and managers 'use of employees' opinions and suggestions play a significant role in establishing knowledge management in education. Innovation: This research is innovative because it uses data mining techniques to analyze the data. In the present study, the subject matter has been studied without focusing on a specific factor and considering a hypothesis. . Conclusion: Preserving knowledgeable employees prevents the experiences, skills and knowledge of these people from leaving the organization, and the use of knowledge and opinions of these people and other employees causes the emergence of knowledge in the organization, which in turn leads to knowledge transfer. In the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Mining
  • Information Technology
  • Knowledge Management
  • Knowledge System
  • Organizational Culture
آزادشهرکی، زهره. (1388). بررسی عوامل زمینه‏ساز مدیریت دانش در سازمان آموزش‏وپرورش استان بوشهر، پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر.
اعظم، مریم و محمدی، سودابه. (1398). بررسی تأثیر نوآوری در استقرار مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان ستادی دانشگاه (مطالعه موردی دانشگاه صنعتی کرمانشاه). کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن‏آوری اطلاعات. تهران. دانشگاه شهید بهشتی. دبیرخانه دائمی کنفرانس.
بیک زاده، جعفر و دودمانی ملکی، هانیه. (۱۳۹۰). بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر عملکرد مدیریت دانش در آموزش‏وپرورش: مطالعه موردی آموزش‏وپرورش شهر ملکان. فصلنامه علمیپژوهشی تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 17(۴)، 649-675.
رازینی، روح اله و میلاد، سینا. (۱۳۹۷). ارائه دسته‏بندی جامع از عوامل کلیدی مؤثر در استقرار مدیریت دانش سازمانی. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی، 1(1)، 133-168.
رمضانی، تامارا و دیده خانی، حسین. (۱۳۹۲). شناسایی و رتبه‏بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار مدیریت دانش. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین. استان گلستان، گرگان، چهاردهم شهریور.
ساریخانی، لیلا. (1393). بررسی فرهنگ‏سازمانی و ساختار سازمانی در پیاده‏سازی مدیریت دانش، ششمین کنفرانس مدیریت دانش تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
شعبانی، احمد. (1391). شناسایی، بررسی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر پیاده‏سازی مدیریت دانش با استفاده از تکنیک TOPSIS (مطالعه‏ی موردی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز). مدیریتاطلاعاتسلامت، 9(3)، 318-326.
صفایی، ناصر، طالقانی نیا، فرشته و کیامنش، احمد. (1396). شناسایی و رتبه‏بندی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شرکت‏های دانش‏بنیان (مورد مطالعاتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
صنیعی آباده، محمد، محمودی، سینا و طاهر پور، محدثه. (1394). داده‏کاوی کاربردی، جلد 1. تهران: نیاز دانش.
صیادی، حسین، فرامرزی، احمد، اعلم الهدی، عاطفه و احمدزاده، محمد. (1395). مروری بر مدل‏ها و عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏ها، دومین کنفرانس بین‏المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، شرکت خدمات برتر.
عبداللهی، محبوبه. (1394). بررسی نقش فرهنگ‏سازمانی در استقرار مدیریت دانش به‏منظور ارائه مدل، رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری.
فاطمی، سید شهرام، فرخی زاده، حمید، مقدسی، محمد و مقدسی، سامان. (1395). شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان بروجرد با استفاده از تکنیک TOPSIS. ماهنامه علوم انسانی اسلامی، 1(131).
فرجی، رضا و صادقی، رضا. (1393). بررسی میزان کارایی دروس عملی مقطع کارشناسی رشته تربیت‏بدنی و علوم ورزشی در مرتفع کردن نیازهای این درس از دیدگاه دبیران تربیت‏بدنی. پژوهش‏هایکاربردیدرمدیریتورزشی، 3(1)، 37-48.
کریمی پویا، محمدرضا، قنبری، مهرداد، جمشیدی نوید، بابک و اسماعیل‏پور، منصور. (1398). بررسی دقت ماشین‏های بادگیر در پیش‏بینی بازده حاصل از تغییر قیمت سهام با استفاده از مدل رافست، نزدیک‏ترین همسایه و درخت تصمیم‏گیری. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(38)، 215-234.
محقر، علی و شام زنجانی نوری، مژگان. (۱۳۹۱). شناسایی و رتبه‏بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش با استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی. فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 28(4)، 1037-1068.
مصلح آبادی، زهرا، محمدی، سمانه و قمی، میلاد. (1396). وضعیت عوامل تسهیل‏کننده در استقرار بهینه مدیریت دانش در دانشگاه فرهنگیان، سومین کنفرانس بین‏المللی روان‌شناسی جامعه‏شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی. شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
 نکودری، مریم و یعقوبی، نور محمد. (۱۳۹۰). بررسی عوامل تسهیل‏کننده مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران. پژوهش‏های مدیریت عمومی، 4(13)، 95-119.
نیسی، عبدالحسین و رنگباری خینی، محمود. (1388). بررسی عوامل مؤثر در استقرار موفقیت‏آمیز مدیریت دانش (مطالعه موردی: مخابرات استان خوزستان). چشم‏اندازمدیریت، 33(4)، 125-142.
ولیان، سمیه، معینی کیا، مهدی و زاهد بابلان، عادل. (1392). فرا تحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی. ششمین کنفرانس مدیریت دانش. تهران. موسسه اطلاع‏رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
Dayan, R., Heisig, P., & Matos, F. (2017). Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy. Journal of Knowledge Management, 21(2), 308-329.
Dickel, D. G., & de Moura, G. L. (2016). Organizational performance evaluation in intangible criteria: a model based on knowledge management and innovation management. RAI Revista de Administração e Inovação13(3), 211-220.
Dzunic, M., Boljanovic, J. D., & Subotic, J. (2012). The importance of concepts of knowledge management and learning organization in managing the knowledge-flow in organizations. Paper presented at the Management, knowledge and learning international conference.
García, E., Romero, C., Ventura, S., & Calders, T. (2007). Drawbacks and solutions of applying association rule mining in learning management systems. Paper presented at the Proceedings of the International Workshop on Applying Data Mining in e-Learning (ADML 2007), Crete, Greece.
Hsu, M. H., Chang, C. M., & Yen, C. H. (2012). Factors affecting knowledge management success: the fit perspective. Journal of Knowledge Management, 16(6), 847-861.
Lee, E. J., Kim, H. S., & Kim, H. Y. (2014). Relationships between core factors of knowledge management in hospital nursing organisations and outcomes of nursing performance. Journal of clinical nursing, 23(23-24), 3513-3524.
Lim, M., Lang, T. M., Hua, T. K., & Dat, B. T. (2017). Knowledge management in sustainable supply chain management: Improving performance through an interpretive structural modelling approach. Journal of Cleaner Production, 1(1), 806-816
Lindner, F., & Wald, A. (2011). Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of project management, 29(7), 877-888.
 Mohajan, H. K. (2017). The Impact of Knowledge Management Models for the Development of Organizations. Journal of Environmental Treatment Techniques, 5, 12-23.
Oluikpe, P. (2012). Developing a corporate knowledge management strategy. Journal of Knowledge Management, 16(6), 862-878.
Romero, C., Ventura, S., & García, E. (2008). Data mining in course management systems: Moodle case study and tutorial. Computers & Education, 51(1), 368-384.
Sörensen, K., & Janssens, G. K. (2003). Data mining with genetic algorithms on binary trees. European Journal of Operational Research, 151(2), 253-264.
Suzuki, K. (Ed.). (2011). Artificial neural networks: methodological advances and biomedical applications. BoD–Books on Demand.
Ziarko, W. (1991). The discovery, analysis, and representation of data dependencies in databases. Knowledge discovery in databases.