مقایسه سطح سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان بر اساس دیدگاه بونتیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این پژوهش باهدف بررسی و مقایسه سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1391-1392 بر اساس دیدگاه بونتیس انجام شد. روش: پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان (98 نفر) و کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی و در سال تحصیلی 1391-1392 بود. به‌منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران (84 نفر) و روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مؤلفه‌های بونتیس بود که روایی آن توسط استادان متخصص تأیید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه گردید. یافته‌ها: میزان سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی (8/3) و کتابخانه‌های دانشگاهی (23/3) شهر اصفهان در وضعیت مناسبی قرار نداشت و میزان آن در کتابخانه‌های عمومی بیشتر از کتابخانه‌های دانشگاهی بود. وضعیت سرمایه ساختاری نسبت به سرمایه ساختاری و رابطه‌ای در کتابخانه‌های مزبور مناسب‌تر و اختلاف بین مؤلفه‌های سرمایه فکری معنادار بود (P≤0/05). همچنین در خصوص سطح سرمایه فکری در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اصفهان ازنظر ویژگی‌های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و نوع کتابخانه) تفاوت معناداری مشاهده نشد (P≥0/05) ولی ازنظر ویژگی سِمَت شغلی تفاوت معنادار بود 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the rate of intellectual Capital in the Public and Academic Libraries of Isfahan based Boentis ' views

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Hamideh Jaffari 2
  • Saeed Rajaepour 3
  • Morteza Mohammadi Ostani 4
1 Professor, Library and Information Science, University of Isfahan
2 M.Sc., Library and Information Science, University of Isfahan
3 Associate Professor, Education science, University of Isfahan
4 PhD student, Library and Information Science, University of Isfahan
چکیده [English]

Purpose: The present study with a survey and comparison of intellectual capital management in the public and academic libraries of Isfahan in 2012-2013 based on Boentis ' views (human capital, structural capital and relational capital). Methodology: A survey - descriptive method was used. The statistical community consisted of all staffs at the public libraries of Isfahan (n = 98) and university in 2012-2013. To determine the sample size, 84 librarians were selected based on Cochran formula and random stratified sampling Method ranking was applied. The tool for collecting data was researcher- developed Questionnaire based on Boenits components, the authenticity of which was approved by experts and its reliability was reckoned using Cronbach's alpha (0.95). Findings: Average intellectual capital is a good condition in public libraries (3.8) and academic libraries (3.23).Intellectual capital is more in public libraries than university libraries. Structural capital status is more appropriate in the mentioned libraries than relational capital and human capital, and between intellectual capital components there was a significant difference. Also, the level of intellectual capital public and Academic libraries of Isfahan based on demographic characteristics (gender, age, academic degree level of education, and library type) there was no significant difference, but in terms of ranking was applied there was a significant difference. Conclusion: Intellectual capital is 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • public libraries
  • Academic Libraries
  • Isfahan
افرازه، عباس؛ ذاکری، امیر؛ اسدی، حجت (1390). مدیریت سرمایه فکری با رویکرد دینامیک: مطالعه موردی. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس بین­المللی سرمایه فکری، زنجان، دانشگاه زنجان.
حسنوی، رضا؛ رمضان، مجید (1390). افزایش سرمایه فکری در سازمان: بررسی نقش یادگیری سازمانی. فصلنامه بهبود مدیریت. 5(1)، 25- 39.
ذاکری، امیر؛ افرازه، عباس؛ خلقانی، علی (1391). رویکردی پویا به سرمایه فکری و چگونگی خلق ارزش از آن. ماهنامه تدبیر. 242، 44-47.
فطرس، محمدحسن؛ بیگی، تورج (1389). بررسی تطبیقی اثرات سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه موردی: بانک‌های تهران.‌ پژوهشنامه مدیریت اجرایی. 10 (1)، 101-126.
مشبکی اصفهانی، اصغر؛ قلیچ‌لی، بهروز (1386). مزیت رقابتی: تبیین نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی دو شرکت خودروساز ایرانی). فصلنامه مدرس علوم انسانی. 11(13)، 233-291.
مهرعلی­زاده، یدالله؛ شاهی، سکینه؛ حسینی، شهیده (1390). تلاشی برای تدوین شاخص‌های سنجش سرمایه فکری و بررسی وضعیت این شاخص­ها در دانشگاه شهید چمران اهواز. دو فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران. 3(4)، 65-96.
یارمحمدزاده، پیمان (1389). تعیین مراحل چندگانه میان مراحل مدیریت استراتژیک و فرایند تبدیل دانش با مؤلفه‌های سرمایه فکری در دانشگاه‌های دولتی اصفهان.‌ پایان­نامه دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، گروه علوم تربیتی، اصفهان.
Asonitis, S. &Kostagiolas, P.A. (2010). An analytic hierarchy approach for intellectual capital: Evidence for the Greek central public libraries. Library Management. 31(3), 145-161.
Bontis, N. (1996).There a price on your head: Managing intellectual capital strategically. Business Quarterly.60(4), 40-47.
Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International Journal of Management Reviews. 3(1), 41-60. Retrieved 8 December, 2013, from: http://onlinelibrary.wiley.com.
Chen, Y.S. (2008) The positive effect of green intellectual capital on competitive advantages of firms. Journal of Business Ethics. 77(3), 271-286.
Edvinsoon, L. (2000) Some Perspectives on Intangibles and IntellectualCapital.Journal of Intellectual Capital. 1(1), 12-16.
Halim, S. (2010).Statistical Analysis on the intellectual capital statement.Journal of Intellectual Capital.11(1), 61- 73.
Huang, C.F.,&Hsueh, S.L. (2007). A study on the relationship between intellectual capital and business performance in the engineering consulting industry: A path analysis. Journal of Civil Engineering and Management. 13)4), 265-271.
Kelly, A. (2004). The Intellectual Capital of Schools: Measuring and Managing Knowledge, Responsibility and Reward: Lessons from the Commercial Sector.Netherlands: Springer Netherlands.
Stam, C. (2006).Sustainable Program on Intellectual Capital Education: Key Course Text 1.2.The Intellectual Capital Perspective, European Commission Asia-LinkProgram. Retrieved from http://km.camt.cmu.ac.th/mskm/952743/PowerPoint/KCT%201.2%20The%20Intellectual%20Capital%20Perspective%5B1%5D.pdf
 
Stewart, T.A. (2001). The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and TheTwenty- First Century Organization. New York: Doubleday Currency.
Vasile, B. (2008).Factors of the Earning Functions and Their Influence on the Intellectual Capital of an organization.Journal of applied Quantitative methods, 3 (4), 24-26.
Welbourne, T.M. & Pardo del val, M. (2008).Relational Capital: Strategic Advantage for Small and Medium-Sized Enterprises (SMMEs) Through Negotiation and collaboration.California: CEO publication. Retrieved from: http://ceo.usc.edu/pdf/t08_13.pdf