نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز .ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، مروری نظام‌مند بر بررسی پژوهش‌ها در استفاده از به‌کار‌گیری مفهوم تحویل آسان و سیار در سمت و سوی فراگیری مشتری در کتابخانه‌های عمومی به منظور شناسایی و کاربرد آن در کتابخانه‌ها و خلاء پژوهشی موجود در پژوهش‌های صورت گرفته شده جهت تکمیل پژوهش‌های بعدی می‌باشد.
روش پژوهش: روش پژوهش مرورنظام‌منداست بدین منظور پژوهش‌های مرتبط در 5 پایگاه فارسی و 7 پایگاه اطلاعاتی خارجی بین سال‌های 1384 تا 1396 جستجو و شناسایی گردید.
پژوهش حاصل جست و جو بود که بعد از کنترل و بررسی پژوهش‌ها توسط پژوهشگران تعداد 20مورد از مرتبط‌ترین آن‌ها برای این پژوهش استفاده شدند.
یافته‌ها :
یافته‌ها نشان داد روش پژوهش‌های انجام شده در ایران با رویکرد کمی و با استفاده از ابزار پرسش‌نامه بود و در خارج از ایران با ترکیبی از دو رویکرد کمی و کیفی و ابزار مورد استفاده پرسش‌نامه و مصاحبه بود.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش‌ها نشان داد، که با توجه به نقش دگرگونی فناوری، مدیران و کتابداران کتابخانه‌های عمومی می‌توانند با به‌کار‌گیری روش‌هایی از جمله خدمات مبتنی بر تحویل آسان و سیار، ارائه درب منزل، مدل‌های جلب مشتری و جهت‌گیری بازار جایگاه حرفه خود را در راستای دادن سرویس‌های مشتری‌مدار و رضایت مشتری بهبود بخشند.
کلید واژه‌ها : تحویل آسان- سیار- کتابخانه‌های عمومی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The use of receive easy and motion concept in public libraries in patron attractive

نویسندگان [English]

  • azadeh namdari 1
  • shahnaz khademizadeh 2

1 UNIVERSITY CHAMRAN

چکیده [English]

Purpose: the purpose of this paper was a systematic review and researchs on the use of delivery easy and migrant concepts in dirction attractive acquisition in public library in order to identify and use this in libraries and is nothingness studious research stock in researches doing for do future researches.
Methodology: the method of this study is systematic review for this purpose a throughth litreture search have done on Persian databases such as magiran, civilica, Noormags, Irandoc, sid and English databases such as google Scholar, Sicencedirect, emerald From,1992 to 2018 is Identified,76 researchs is Retrieved, which after inclusion and exclusion criteriative researched were included on this Study. To validate the Results, a specialists opinion used a part aspect researche team.
Findings: findings showed that way doing researches in Iran on qualitative approach and on use of tool quationmail and the foreing of Iran by combains of two approach few and qualitative and tool use was quation mail and Interview.
Resulting: resulting accept of researches showed that to attation to role technology changeing management's and libraration public librares could to use methodes such as service rely on recevice easy and migrant and services door home models patron attractive and direction marketing situation career them the direction give and services patronize and satisfactory and create benefit aim impromotion.
Keywords: recevice easy and motion, public Libraries

کلیدواژه‌ها [English]

  • recevice easy
  • motion
  • public Libraries