نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، شیراز، ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی به منظور پیاده‌سازی روش داده‌های پیوندی در نظام‌های کتابخانه‌ای(مانند کتابخانه‌های دیجیتال و فهرست‌های کتابخانه‌ای)، و همچنین ارائه مؤلفه‌های مورد نیاز برای انجام این فرآیند است. در این مرحله به منظور ارائه نمونه‌ای کاربردی از تبدیل پیشینه‌های فراداده‌ای بر مبنای روش داده‌های پیوندی، تعداد 40 پیشینه فراداده‌ای از مجموع پیشینه‌های مربوط به خانواده کتابشناختی شاهنامه فردوسی، از فهرست کتابخانه ملی ایران به صورت هدفمند انتخاب و براساس روش داده‌های پیوندی تبدیل گردید و در نهایت، گراف آردی‌اِف آن ترسیم شد. در این پژوهش، پس از بررسی ساختار زبان آردی‌اِف و نحوه پیوندیافتنِ داده‌ها در روش داده‌های پیوندی، به تبیین مراحل پیادهسازی این روش در پیشینه‌های فراداده ای انتخابی پرداخته شد. این مراحل عبارت‌اند از: اختصاص یوآرآی؛ بازنمون آردی‌افِ موجودیت‌ها و روابط کتابشناختی؛ تبدیل نمونه‌هایی از پیشینه‌های فراداده‌ای براساس روش داده‌های پیوندی؛ ارائه کد «آردی‌اف/ایکس‌ام‌ال» حاصل از تبدیل یکی از پیشینه‌های فراداده‌ای براساس روش داده‌های پیوندی؛ و در نهایت، ایجاد گراف آردی‌اِف. پیوندهای برقرار شده در قالب نحوی «آردی‌اف/ایکس‌ام‌ال»، در مقایسه با قالب‌های کنونی، غنی‌تر، دقیق‌تر، جامع‌تر و ساختارمندتر هستند و با استفاده از روش داده‌های پیوندی، امکان پوشش انواع روابط کتابشناختی میان آثار وابسته فراهم می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد کاربرد روش داده‌های پیوندی، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند توصیف و نمایش روابط و پیوندهای میان فراداده‌های کتابشناختی در نظام‌های کتابخانه‌ای داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implementation of linked data method in library systems: analyzing the required components and providing a pattern

نویسندگان [English]

  • Akram Fathian Dastgerdi 1
  • Seyed Mahdi Taheri 2
  • Azam Sanatjoo 3
  • Mohsen Kahani 4

2 Allameh Tabataba'i University. Tehran. Iran

3 Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad. Iran

4 Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. Iran

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a model for implementing the linked data method in library systems (such as digital libraries and library catalogues), as well as to provide the components needed to perform this process. In this stage, in order to provide a practical example of converting metadata records based on linked data method, 40 metadata records from the total records of Shahnameh bibliographic family were purposefully selected from the Iran’s national library catalogue, and converted based on linked data method and finally it’s RDF graph was designed. In this study, after analyzing the structure of RDF language and connecting data in the linked data method, the steps of implementing this method in selected metadata records were explained. These steps include assigning URI; representing RDF model of bibliographic entities and relationships; converting examples of metadata records based on linked data method; providing RDF/XML code resulting from the conversion of one of the metadata records based on the linked data method; and finally creating an RDF graph. The links established in the RDF/XML syntax are richer, more accurate, more comprehensive, and more structured than current formats, and the use of linked data method allows for the coverage of a variety of bibliographic relationships between related works. Therefore, it seems that the application of linked data method can have significant effects on the process of describing and displaying relationships and links between bibliographic metadata in library systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource Description Framework (RDF)
  • Bibliographic Relationships. Linked Data Method
  • Iran’s National Library Catalogue. Library Systems